WEB-TV fra fylkestinget
Sted: Steinkjer Rådhus
 22.-24.april 2008


Program for fylkestingets samling 22.-24.april 2008
 
Tirsdag 22.april
  Åpning   Se  web-TV
  Spørretime  Les sak om spørretimen   Se  web-TV
  Interpellasjoner  
  Arnfinn Monsen (SV): Ettervern for utenlandssoldater   Se  web-TV
  Christina Ramsøy (Sp): Klimafylket Nord-Trøndelag   Se  web-TV
  Marit L. Bratås (Frp): Om innvandrerkvinners rettigheter i Nord-Trøndelag   Se  web-TV
  Steinar Aspli (Sp): Bedre vintervedlikehold og erfaringen med funksjonskontrakter   Se  web-TV
  Ingvild Kjerkol ((Ap): Regionalmelding om trøndersk landbruk – Landbruk i Trøndelag – regionale muligheter!   Se  web-TV
  Sara Kveli (Ap): Ulik praksis av ”Forskrift for erstatning for tap og følgeskader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt”   Se  web-TV
Onsdag 23.april
  Bedriftsforsamling NTE Holding AS    
  Åpning og valg av nytt styre   Se  web-TV
  Innlegg styreleder Bjørnar Skjevik   Se  web-TV
  Innlegg adm.direktør Torbjørn Skjerve   Se  web-TV
  Innlegg økonomidirektør Christian Stav   Se  web-TV
  Debatt og saksbehandling   Se  web-TV
  Temamøte: Miljø og klima    
  Innlegg statssekretær Heidi Sørensen   Se  web-TV
  Innlegg leder i naturvernforbundet, Lars Haltbrekken   Se  web-TV
  Innlegg skogforsker Johan C. Løken   Se  web-TV
  Oppsummering av temadagen    
  Maren H. Kavli fra gruppen "Hva kan den enkelte gjøre?"   Se  web-TV
  Runar Bach fra gruppen "Den nordtrønderske skogen"   Se  web-TV
  Helga Rongstad fra gruppen energidilemmaet   Se  web-TV
Torsdag 24.april
08/15 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF - Årsberetning og regnskap 2007   Se  web-TV
08/16 Fylkeskassens årsoppgjør - Årsregnskap og årsmelding 2007   Se  web-TV
08/17 Melding om kystskogbruket   Se  web-TV
08/18 Arbeidet med Regional klima- og energiplan for Nord-Trøndelag. - Statusrapport april -08   Se  web-TV
08/19 Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Rapport 2007Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. Rapport 2007   Se  web-TV
08/20 Felles fylkesplan. Høringsutkast   Se  web-TV
08/21 Forvaltningsreformen - oppgaver og geografisk inndeling   Se  web-TV
08/22 Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2007   Se  web-TV
08/23 Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2007   Se  web-TV
08/24 Forslag til strategier for Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019   Se  web-TV
08/25 Strategivalg for fylkesvegplan 2010-2013   Se  web-TV
08/26 Tannlegevaktordning i Nord-Trøndelag - anbefalt forslag   Se  web-TV
08/27 Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag. Årsmelding for 2007   Se  web-TV
08/28 Pasientombudet - årsrapport for 2007   Se  web-TV
08/29 Kunnskapsdepartementet - Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett - Høring   Se  web-TV
08/30 Forslag om finansiering av basisbevilgningen til de regionale helseforetakene - høring   Se  web-TV
08/31 Samlokalisering - Nord-Trøndelag Teater og Musikk i Nord-Trøndelag - status og veien videre   Se  web-TV
08/32 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 6)   Se  web-TV
08/33 Valg av skjønnsmenn for perioden 01.05.08 - 31.04.2012   Se  web-TV
08/34 Suppleringsvalg - april 2008   Se  web-TV
08/35

Jordbruksnæringa må styrkes

  Se  web-TV
08/36 Uttak av jerv – reindriftsnæringas rolle
(fremmet i fylkestingets plenumsmøte 22.04.08.)
  Se  web-TV

For å se på de arkiverte sendingene, kan du følge linken "Se web-TV" bak hver enkelt programpost.

Hvis du ikke får opp dette bildet, kan det skyldes at du sitter
bak en "brannmur" som begrenser overføring av web-TV.

Arkiverte sendinger:

Fylkesting 26.-27.februar 2008

Fylkesting 4. - 6. desember 2007

Fylkesting 17. - 18. oktober 2007

Fylkesting  16. oktober 2007

Komitemøte NTE-sak 29. juni 2007

Fylkestinget 19. - 21. juni 2007

Fylkestinget 24. - 26. april 2007

Fylkestinget 6. - 8. mars 2007

Fylkestinget Steinkjer 5. - 7. desember 2006

Fylkestinget Steinkjer 10. - 12. oktober 2006

NTE-høring 2. oktober 2006

Fylkestinget Høylandet 19. - 21. juni 2006

 

 

WEB-TV fra fylkestinget i Nord-Trøndelag