Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > IKT-reglement for Nord-Trøndelag fylkeskommune > Reglement > IKT-reglement

IKT-reglement


Ansvar Alle brukere i NTFK’s nett er ansvarlig for egen bruk. Disse har også ansvar for å holde seg underrettet om regler og retningslinjer som er vedtatt.
Gjennomføring ​Reglementet er felles og omfatter ansatte, skoleelever og gjestebrukere i NTFK’s nett.
Formål​ ​Ivareta en informasjonssikkerheten både for NTFK og den enkelte bruker
Omfang ​IKT-reglementet er overordnet og inneholder underliggende veiledninger og retningslinjer.
Hjemmel​ ​Overordnede retningslinjer for informasjonssikkerhet i NTFK
​Godkjennelse ​Ledermøte (6A), 1. juni 2015
 
 
1 Virkeområde og definisjoner
- Med IKT-utstyr menes utstyr som kan lagre, bearbeide eller distribuere digital informasjon (f. eks nettverk, infrastruktur, pc, nettbrett, smarttelefon, interne og eksterne systemer, Epost, skyløsninger og tilsvarende.)
- Dette reglement gjelder for alle arbeidstakere, elever og andre som får tilgang til IKT-utstyr definert i punkt 2, heretter kalt brukere.
- Reglementet gjelder også privat IKT-utstyr som inneholder eller kan få tilgang til informasjon som har opphav i NTFKs informasjonssystemer, tilkoblet NTFKs digitale infrastruktur eller at det brukes programvare lisensiert av NTFK.
 
2 Formålet med NTFKs IKT-utstyr
- Fylkeskommunens IKT-utstyr skal brukes til å utføre arbeidsoppgaver i NTFK.
- IKT-utstyr kan brukes til andre formål så fremt dette ikke strider mot norsk lov eller NTFKs etiske retningslinjer
- IKT-utstyr skal ikke brukes på en måte som medfører unødvendig stor ressurs-belastning eller ulempe for andre brukere.
 
3 Lojal og ansvarlig bruk
- Bruker av IKT-utstyr plikter å holde seg informert om de til enhver tid gjeldende IKT-reglement, rutiner og retningslinjer i tilknytning til dette.
- Brukeridentitet og passord er personlig, og skal ikke oppgis til andre. Det betyr også at det er ulovlig å benytte en annens identitet.
- Standard konfigurasjon skal ikke endres eller fjernes.
 
4 Drift og overvåking
- Ved mistanke om feilkonfigurasjon/ misbruk, kan IKT-utstyr bli koblet fra nettverket uten varsel.
- Bruk av IKT-utstyr loggføres og kan spores. Ved mistanke om sikkerhetsbrudd vil sikkerhetslogger kunne inngå som grunnlag for å vurdere sikkerhetsbruddet. Sikkerhetsbrudd rapporteres i henhold til gjeldende avviksrutiner.
 
5 Bruk av Internett
- Bruk av Internett skiller seg ikke fra alminnelig god oppførsel ellers i samfunnet. Du som bruker har et pålegg om å opptre våkent og varsomt ved bruk av internett i NTFK og andre sine nett.
- Generelle regler:
- Bruker skal ikke søke på, strømme, laste ned, lagre eller distribuere lovstridig eller uetisk materiale, eller materiale som medfører brudd på opphavsretten.
- Lovbrudd, trusler, krenkelser eller oppførsel som skader NTFKs omdømme er ikke tillatt.
- Eksterne lagringsløsninger som ikke tilbys via NTFK skal ikke brukes til å lagre personopplysninger eller annet virksomhetsinternt innhold.
 
6 Respekt for andre brukere og personvern
- En bruker skal ikke søke å oppnå uautorisert tilgang til andres data, informasjon, passord eller andre sikkerhetselementer.
- Personopplysninger skal behandles i henhold til Personopplysningsloven med forskrifter.
 
7 Respekt for opphavsrettslige forhold
- Når bruker opptrer på vegne av NTFK skal innholdet som publiseres alltid være godkjent. Bruk av fylkeskommunens logo/emblem er kun tillatt i tjenesteformål.
- Bruker forplikter seg til å respektere opphavsretten, det vil si andres rettigheter til opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke tillatt å benytte NTFKs IKT-systemer til å formidle eller oppbevare materiale i strid med eiers interesser.
 
8 Rettigheter og ansvar
- Bruker har ansvar for å lagre arbeidsrelaterte data på områder som det tas sikkerhetskopi av. Bruker er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av personlige data.
- I henhold til Personopplysningsforskriften kapittel 9 har arbeidsgiver i gitte tilfeller innsynsrett i ansattes personlige områder. Beslutning om innsyn kan kun tas av virksomhetsleder.
- Brukers ansvar ved opphør av brukerrolle
- Bruker er selv ansvarlig for å rydde innhold i personlige områder ved opphør og ta vare på bevaringsverdige data.
- Ansatte er ansvarlig for å overlevere data av virksomhetsbetydning til nærmeste overordnede.
- Av drifts- og sikkerhetsmessige grunner kan IKT-utstyr overvåkes.
- For å oppfylle reglementets formål, jfr. IKT Reglement i NTFK punkt 2, er IKT-utstyr tilrettelagt med blant annet sporing (logging) og sikkerhetskopiering. Bruker er kjent med at annen bruk, herunder privat bruk, også kan føre til at personopplysninger blir registrert.
- Ansatte i NTFK har taushetsplikt. Jfr. Forvaltningslovens §13.
 
9 Sanksjoner
- Overtredelse av reglementets bestemmelser kan føre til at bruker nektes tilgang til hele eller deler av NTFKs IKT-ressurser. I tillegg kan det medføre sanksjoner i forhold til ansettelsesforhold eller skolereglement.
- Bruker som bryter dette reglement, kan utestenges midlertidig fra alle deler av NTFKs IKT-ressurser inntil sak er behandlet. Brudd på reglement kan medføre erstatnings-ansvar og straffeansvar. Ved mistanke om lovbrudd kan bruker bli politianmeldt.
 
Aksept
Fra en gitt dato vil alle nåværende brukere avgi en digital bekreftelse på at reglementet er lest, forstått og akseptert. Deretter må alle som det opprettes ny brukerkonto for måtte avgi samme bekreftelse. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no