Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Eksamensportalen > Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen


​Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som befinner seg i eksamenslokalet, tar hensyn til hverandre og følger de regler som gjelder. Målet med denne rettledningen er at den skal bidra til at eksamen gjennomføres på en trygg og sikker måte, og i en så god atmosfære som mulig.

Eksamensvaktene har to hovedoppgaver under eksamen. Den ene er å påse at du følger reglementet, og den andre oppgaven er å yte deg nødvendig service av praktisk karakter under eksamen. 
Brudd på reglementet kan føre til at du ikke får avlegge eksamen denne gangen.

FORBEREDELSESDEL EKSAMEN
Noen sentralgitte, skriftlige eksamener har forberedelsesdel. Den er tilgjengelig fra kl. 09.00 på forberedelsesdagen. Den kan hentes på skolen eller lastes ned fra Udir.no. Elever avtaler veiledning med faglærer.
 
FRAMMØTE EKSAMENSDAGEN
Møt fram til eksamen i god tid og seinest til angitt tidspunkt. Oppmøte for privatister er 45 minutter før eksamensstart. Se ellers Privatistweb.
 
LEGITIMASJON
Husk å ta med gyldig legitimasjon.
 
FORHOLDENE I EKSAMENSLOKALET
• Finn tilvist plass. Ikke forlat denne uten tillatelse fra eksamensvakt etter at eksamen har startet.
• Bare tillatte hjelpemidler får være på/ved pulten.
• Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener at du har fått utlevert feil oppgave, må du straks melde fra om dette til eksamensvakten.
• Ved digital eksamen – sjekk at du er logget og at kikkerten er synlig på skjermen.
• Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon, unntatt med eksamensvaktene/eksamensansvarlige.
• Hodetelefoner/øreplugger er bare tillatt der det er uttrykkelig nevnt i oppgaven. Unntak er ved særskilt tilrettelegging av eksamen.
• Det er ikke tillatt med minnepenn eller andre lagringsmedier under eksamen. Fagstoff må legges over på PC før eksamen starter.
• Mobiltelefon og klokker skal være avslått og lagt vekk.
 
EKSAMENSTID
Den tid som er fastsatt på oppgavearket. I tillegg kan du bruke inntil 15 min. til å klargjøre besvarelsen dersom noe annet ikke er bestemt. Utvidet tid kan forekomme der særskilt tilrettelegging av eksamen er innvilget.
 
HÅNDSKREVET BESVARELSE
Dersom besvarelsen eller deler av besvarelsen skrives for hånd, skal alt papir som brukes ved eksamen, være merket med skolens navn.
 
Eksamensansvarlige gir beskjed om hvordan toppteksten/headingen på eksamensbesvarelsen skal utfylles. Ikke skriv navnet ditt noe sted. 
 
KLADDARK
All kladd skal være merket med dato, eksamensnummer og fagkode. Ikke skriv navnet ditt noe sted. I spesielle tilfeller kan kladd legges ved besvarelsen. Sensorene kan da ta hensyn til kladden i den grad de finner det rimelig.
 
INNLEVERING AV BESVARELSEN
• Ved digital eksamen: Se egen veiledning/opplysninger på eksamensdagen.
• Ved papirbesvarelse:
 - Svararkene skal nummereres og legges i riktig rekkefølge i utlevert  omslagsark. Husk å sjekke at antallet svarark stemmer med det du skriver på omslagsarket. Kladdark skal ikke legges i omslagsark så fremt dette ikke er klarert med eksamensvakt/eksamensansvarlig. 
 - Gi tegn til eksamensvakten når du vil levere besvarelsen. 
 - Forlat ikke plassen din før du får klarsignal om at det er i orden.
 - Alt utlevert papir skal leveres inn før du forlater eksamenslokalet hvis det er mer enn en time igjen av ordinær eksamenstid.
 
BRUDD PÅ REGLENE, FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK
• Det er fusk å kommunisere med andre eller å bruke andre hjelpemidler der dette ikke er tillatt.
• Det er også fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag.
• I fag som har todelt eksamen, er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.
• Fusk eller brudd på reglene for eksamen får store konsekvenser. Det kan føre til bortvisning eller at eksamen blir annullert.
• For elever som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, faller standpunktkarakteren bort. Ny eksamen må tas som privatist tidligst ett år etter at eksamen er blitt annullert.
 
PLAGIAT
• Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.
• Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder.
• Dersom kandidaten bruker kilder, skal disse oppgis på en etterrettelig måte.
• Eksamenssvar som i sin helhet viser seg å være kopi av tidligere publisert materiell, vil bli vurdert til laveste karakter.
 
FORFALL PÅ GRUNN AV SYKDOM
• Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks melde fra til skolen.
• Elever skal snarest levere legeattest til eksamensskolen. Privatister kan søke om refusjon av eksamensavgift ved å levere søknad med legeattest til AVGO.
• Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamensvakten som da vil varsle eksamensansvarlig på skolen.
• Eksamensansvarlig avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen.
• Elever og privatister har rett til utsatt eksamen når fraværet kan dokumenteres. Elever og privatister må selv melde fra om de ønsker å benytte seg av retten til utsatt eksamen.  Se informasjon om ny, utsatt og særskilt eksamen under nyttig informasjon om eksamen.
 
SENSUR
Privatister vil få resultatene på ”Min side” i PrivatistWeb, elever i SkoleArena. Resultatet av eksamen kan du også få ved å henvende deg til skolen som arrangerte eksamenen. Skolen gir opplysninger om når sensuren tidligst blir offentliggjort.
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no