Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Eksamensportalen > Klage på eksamen og standpunktkarakter

Klage på eksamen


Hvem kan klage
Elever, privatister, praksiskandidater, lærlinger og lærekandidater eller den disse gir skriftlig fullmakt, har klagerett.
 
Klagefrist
Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt klager er gjort kjent med karakteren sin, eller burde ha gjort seg kjent med den.
 
For elever på Vg3 finnes også mulighet for såkalt "hurtigklagebehandling". Da setter den enkelte skole egne frister, som kan være kortere enn 10 dager.
 
Klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen
Kandidaten har innenfor klagefristen rett til å få en begrunnelse på karakteren på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette kan ikke ses på som en klage, men en orientering.
 
Ved klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan det bare klages over formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Dersom klager får medhold, skal karakteren annulleres og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen. Gjelder klagen et trekkfag, skal det trekkes fag på nytt.
 
Klagen skal være skriftlig og leveres til den skolen hvor du tok eksamen. Klagen skal være underskrevet av den som klager. Klagen må angi hva det klages på og den skal være begrunnet.
 
Klage på skriftlig eksamen
Du har rett til å gjøre deg kjent med din egen besvarelse etter at karakteren ved skriftlig eksamen er fastsatt. Du kan derfor be skolen om kopi av din egen besvarelse. Du kan ikke kreve begrunnelse for karakter ved skriftlig eksamen.
 
Elever anbefales å rådføre seg med faglærer før klage på eksamenskarakteren.
 
Klagen skal være skriftlig og leveres til den skolen hvor du tok eksamen. Klagen skal være underskrevet av den som klager.
 
Klagebehandling er ikke det samme som ny sensur. Ei klagenemnd vil vurdere om karakteren er rimelig ut fra din besvarelse. Den foretar med andre ord ikke en ny, uavhengig vurdering av den skriftlige besvarelsen. Dersom nemnda mener at karakteren som er satt, er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen, setter den ny karakter.
 
Karakteren i forbindelse med klage på skriftlig eksamen kan opprettholdes, heves eller senkes. Du vil få svar så snart klagen din er ferdigbehandlet i klagenemnda.

Privatister høsten 2017:
Karakterer blir offentliggjort på Privatistweb 1 til 2 virkedager etter sensur. Sensur for skriftlig eksamen høsten 2017 er 04. januar 2018. Sjekk privatistweb for karakter. Klagefristen er 10 dager etter at karakteren er publisert i Privatistweb.
I tilfeller hvor svar på klage ikke kommer innen oppmeldingsfristen for ny privatistperiode bør kandidaten melde seg opp til ny eksamen på privatistweb. Hvis det i ettertid viser seg at svar på klage fører til at kandidaten ikke ønsker å ta ny eksamen, kan det søkes om refusjon av eksamensavgifta. 
 
Resultat av klagebehandling
Vær oppmerksom på at resultatet av klagebehandlinga er endelig og kan ikke påklages. Dersom klagen fører til endret karakter, skal du levere inn tidligere kompetansebevis eller vitnemål før nytt kan utstedes jf. § 5-3.
 
Hvis din klage ikke blir tatt til følge, er det viktig at du har meldt deg opp til ny eksamen innen oppmeldingsfristen for å unngå eventuelle forsinkelser i ditt planlagte studieløp.
 
Er du blitt bortvist fra eksamen, kan vedtaket påklages til Fylkesmannen. Dersom du får medhold i klagen, har du rett til ny eksamen ved første etterfølgende eksamen.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no