Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 19. mars 2014, kl 1200

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

4/14

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag av 5. februar 2014

Vedtak

5/14

Invitasjon til landskonferanse for fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2014

Vedtak

6/14

Rådet for likestilling av funksjonshemmede - Fellesmøte med Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag - Forslag til tema

Vedtak

Til dagsorden (fra kl 1215 – 1300):

Fra NAV arbeidslivssentral; orienterer
Ole Jonny Vada om NY IA:avtale

Klippet fra NAVs nettside:
«Tirsdag 4. mars presenterte Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet den nye IA-avtalen.

Dette er de viktigste endringene:

§  Enklere regler for oppfølging av sykmeldte

§  Ingen sanksjoner fra NAV overfor arbeidsgivere som ikke følger opp sine plikter.

§  Ingen sanksjoner overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter

§  Unge prioriteres under delmål 2 (Hindre frafall og øke sysselsetting for personer med nedsatt funksjonsevne)

§  Det settes i gang forsøk med ordningen ”sykmeldt i jobb” som er avgrenset til 14 dager.

§  Et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomhetene erstatter dagens tilretteleggingstilskudd og tilskudd til bedriftshelsetjenesten.

§  Det skal satse på kunnskapsinnhenting og underveisevaluering.

IA-avtalen inngås for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018. Les mer på regjeringen.no .

Annet