Fylkestinget i Nord-Trøndelag, 11-13 juni 2014, Frosta

Møteprotokoll

Program for komitemøtene 3. juni 2014

Forslag og merknader fremmet i komitemøtene  3. juni 2014

Program fylkestingets samling 11-13. juni 2014

Fordeling av sakene til komiteene

Fylkesrådsleders tale       Vedtatt forslag i forbindelse med fylkesrådsleders tale

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

29/14

Frivillig skogvern. Opprettelse av 5 naturreservat i Nord-Trøndelag -Høring

Komiteinnstilling

Vedtak

30/14

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering

Innstilling

Vedtak

31/14

Forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølgingstjenesten

Komiteinnstiling

Vedtak

32/14

Årsrapport 2013. Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Vedtak

33/14

Driftsrapport 1/2014 pr 30.4. til fylkestinget, budsjettjustering

Komiteinnstilling

Vedtak

34/14

Økonomistrategi 2015-18

Komiteinnstilling

Vedtak

35/14

Eiermelding 2014, NTE

Komiteinnstilling

Vedtak

36/14

Kvalitetsmelding for utdanningssektoren i Nord-Trøndelag fylkeskommune 2014

Komiteinnstilling

Vedtak

37/14

Årsrapport for Regionalt forskningsfond Midt-Norge 2013.

Komiteinnstilling

Vedtak

38/14

Midt-Norden komiteen. Årsmelding 2013

Komiteinnstilling

Vedtak

39/14

Prosess for felles innspill til Nasjonal Transportplan 2018 – 2027 fra Midt-Norge

Komiteinnstilling

Vedtak

40/14

Årlig melding 2013 for Helse Nord-Trøndelag HF

Komiteinnstilling

Vedtak

41/14

Klagenemnda i NTFK - Årsmelding 2013

Komiteinnstilling

Vedtak

42/14

Suppleringsvalg

Komiteinnstilling

Vedtak

 

Interpellasjoner

5/14

Interpellasjon om NTE, Mildred Marita Ramberg Røthe (V)

Svar

6/14

Interpellasjon om omorganisering av kulturavdelingen, Trude Holm (Sp)

Svar

7/14

Interpellasjon om folkehelse, Marika Aakervik Pedersen (FrP)

Svar  

Vedtak

8/14

Interpellasjon om Ferjesamarbeid med Sør-Trøndelag, Ola Morten Teigen (FrP)

Svar