Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. mai 2013, kl 1200

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/7

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag av 20. mars 2013

Vedtak

13/8

 

Driftstilskudd for funksjonshemmedes fylkesorganisasjoner for 2013

Vedtak

 

Til dagsorden/eventuelt:

Kl 1200 - 1300 møter fra NAV v/Arbeidslivssenteret,

rådgiver Monica Øhren. Hun vil orientere om jobbstrategien.

Her blir det mulighet til å stille spørsmål.

http://www.regjeringen.no/pages/35160671/AD_
Jobbstrategi_Rapportering_2012_tiltak_2013.pdf

 

Vedlegger også link til nye

Meld.St nr. 29, Morgendagens omsorg;
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/
stmeld/2012-2013/meld-st-29-20122013.html?id=723252

og

Meld.St. nr. 34, God helse – felles ansvar
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/
regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-34-20122013.html?id=723818