Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6. februar 2013, kl 1200

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/1

Godkjenning av møteprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag av 21. november 2012

Vedtak

13/2

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i NT - gjennomføring av arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsplan for

Vedtak

13/3

 

Årsrapport 2012 fra Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Vedtak

13/4

Rådet for likestilling av funksjonshemmede - Bruker og etat møtes 2013 - Evaluering av samling i 2012 og forslag til tema for 2013

Vedtak

 

 

Til dagsorden/eventuelt:

1.    Behandling av egne saker

2.    Kl 1230 – Orientering v/Karl Arne Jensen, NTFK, om TIPS for bedre skoler for alle

3.    Innlegg fra FFO Nord-Trøndelag v/Sigrunn Antonsen

4.    Innlegg fra SAFO – v/Arve H. Nordahl

5.    Brukerstyrt personlig assistent – Spørsmål og refleksjoner v/Tove Vannes Sundby

6.    Utdanning for velferd – samspill i praksis. Meld. St.13 (2011-2012). Meldingen finnes her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-13-20112012.html?id=672836

Se spesielt Kapittel 1 om bedre helse og velferd – et spørsmål om kompetanse og kapittel 7 om videregående opplæring/Fagskoleutdanning

Er det behov for kompetanse/kvalitet i tjenesten? – jfr. utlysning av assistentstillinger. Diskusjon.