Fylkestinget i Nord-Trøndelag, 11-13. juni 2013, Vikna

Møteprotokoll

Program for komitemøtene 4. juni 2013

Forslag og merknader fremmet i komitemøtene 4. juni 2013

Program fylkestingets samling 11-13 juni 2013

Fordeling av sakene til komiteene

Fylkesrådsleders tale

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

32/13

Kulturutredningen 2014: uttalelse

Komiteinnstilling

Vedtak

33/13

Kvalitetsmelding for utdanningssektoren 2013

Komiteinnstilling

Vedtak

34/13

Trøndelag Bomveiselskap AS, Eiersammensetning og oppkjøp av aksjer

Komiteinnstilling

Vedtak

35/13

Bredbåndsutbygging i Nord-Trøndelag fra 2014

Komiteinnstilling

Vedtak

36/13

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag  - Årsmelding 2012

Komiteinnstilling

Vedtak

37/13

Driftsrapport 1/2013 pr 30.4. til fylkestinget, budsjettjustering

Komiteinnstilling

Vedtak

38/13

Økonomistrategi 2014-17

Komiteinnstilling

Vedtak

39/13

Eiermelding 2013, NTE

Komiteinnstilling

Vedtak

40/13

Strategi mot mobbing i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Vedtak

41/13

Nord-Trøndelag fylkeskommunes ungdomssatsning – evaluering

Komiteinnstilling

Vedtak

42/13

Strategi for samhandling mellom det frivillige kulturlivet i Nord-Trøndelag og fylkeskommunen

Komiteinnstilling

Vedtak

43/13

Rapport for arbeidet med klima-og energi, målsetting for utslippsreduksjon knyttet til samferdsel og rullering av regional klima- og energiplan.

Komiteinnstilling

Vedtak

44/13

Fylkesvegplan 2014-2017

Komiteinnstilling

Vedtak

45/13

NTFK's administrative styringssystem - oversikt og forslag til justeringer

Komiteinnstilling

Vedtak

46/13

Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Årsrapport 2012.

Komiteinnstilling

Vedtak

47/13

VRI Trøndelag 2014-2016. Innspill til søknaden til Norges forskningsråds siste programperiode.

Komiteinnstilling

Vedtak

48/13

Sletting av heftelse - forkjøpsrett Sødra Cell Folla - Verran

Komiteinnstilling

Vedtak

49/13

Årlig melding for 2012 Helse Nord-Trøndelag HF

Komiteinnstilling

Vedtak

50/13

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2012

Komiteinnstilling

Vedtak

51/13

Forvaltningsrevisjonsrapport - Nye Steinkjer videregående skole del II. Organisering og økonomistyring i gjennomføringsfasen

Vedtak

52/13

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget (jf. Kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Vedtak

54/13

Valg av fylkesråd, leder og nestleder

(ble satt på saklisten ifm fylkesrådsleders tale)

Vedtak

Sak fremmet etter initiativretten ved åpning av fylkestingets samling, 11. juni 2013:

53/13

Prosjekt Skolemåltid i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Vedtak

 

Interpellasjoner:

9/13

Interpellasjon om offentlighet og demokrati, Andre N. Skjelstad (Venstre), juni 2013

svar

10/13

Interpellasjon om lik konkurranse for transportnæringen, Ola Morten Teigen (FRP), juni 2013

Svar

11/13

Interpellasjon om Nye Saemien Sijte, et fyrtårn for kompetanse, kultur og reiseliv i Nord Trøndelag, Fylkeskommunens rolle som pådriver for realisering, Tomas Iver Hallem (SP), juni 2013

Svar