Fylkestinget i Nord-Trøndelag, 23-25. april 2013, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Møteprotokoll

Program for komitemøtene 16. april 2013

Program temating  (presentasjon av Knut Ingar Westeren, og Ingvild Kjerkol)

Forslag og merknader fremmet i komitemøtene 16. april 2013

Program fylkestingets samling 23-25 april 2013

Fordeling av sakene til komiteene

NTE dialogforum, innledning ved styreleder, innledning ved konsernsjef

 

Foreløpig sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

14/13

Forvaltningsrevisjonsrapport «Akvakulturforvaltning – kvalitet i saksbehandlingen»

Vedtak

15/13

Fylkeskommunalt fellesarrangement med politisk parti

Vedtak

16/13

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2012

Komiteinnstilling

Vedtak

17/13

Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2012

Komiteinnstilling

Vedtak

18/13

Regional plan for arealbruk  

Komiteinnstilling

Vedtak

19/13

Årsregnskap, Årsberetning og Årsmelding 2012

Komiteinnstilling

Vedtak

20/13

Rapport Regionalt utviklingsprogram 2012.

Komiteinnstilling

Vedtak

21/13

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag -Årsmelding 2012

Komiteinnstilling

Vedtak

22/13

Eldrerådets eldrepolitiske program for Nord-Trøndelag 2013 - 2017

Komiteinnstilling

Vedtak

23/13

Evaluering av elev-PC-ordningen i NTFK                             

Komiteinnstilling

Vedtak

24/13

Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Vedtak

25/13

Overordnet kravspesifikasjon for driftskontrakter som skal inngås i 2014

Komiteinnstilling

Vedtak

26/13

Organisering av kjøp av kollektivtransport

Komiteinnstilling

Vedtak

27/13

Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014; Årsrapport 2012

Komiteinnstilling

Vedtak

28/13

Yrkesopplæringsnemnda - Årsmelding 2012

Komiteinnstilling

Vedtak

29/13

Fylkeskommunal garanti for hybeltun i Meråker - Idrettstunet AS

Komiteinnstilling

Vedtak

30/13

Klagenemnda i NTFK - årsmelding 2012

Komiteinnstilling

Vedtak

31/13

Suppleringsvalg

Komiteinnstilling

Vedtak

 

Nr

Interpellasjoner

Svar

Vedtak

6/13

Interpellasjon om leveringssikkerhet elektrisk kraft, Andre N Skjelstad (V)

Svar

Intet vedtak fattet i saken

7/13

Interpellasjon om elever med rusproblem, Jostein Trøite (SV)

Svar

Vedtak

8/13

Interpellasjon om redningspakke for treforedlingsindustrien, Anne Kolstad (SV)

svar

Intet vedtak fattet i saken