Fylkestinget i Nord-Trøndelag, 3-5 desember 2013, Steinkjer rådhus

Møteprotokoll

Fylkesrådsleders tale (vedtak i forbindelse med fylkesrådsleders tale)

Program for komitemøtene 26. november 2013

Forslag og merknader fremmet i komitemøtene 26. november 2013

Program fylkestingets samling 3-5 desember 2013

Fordeling av sakene til komiteene

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

67/13

Suppleringsvalg - desember 2013

Valgnemndas innstilling

Vedtak

68/13

Skolestrukturen for videregående opplæring i midt-regionen i Nord-Trøndelag

komiteinnstilling

Vedtak

69/13

Mære sin rolle for landbruket som utdannings-, nærings- og utviklingsaktør

komiteinnstilling

Vedtak

70/13

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådet reglementsfestede rapportering

Kontrollutvalgets innstlling

Vedtak

71/13

Fylkestingets uttalelse til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet for veg 2014- 2017

komiteinnstilling

Vedtak

72/13

Høringsuttalelse til handlingsprogram riksveger for perioden 2014 - 2017

komiteinnstilling

Vedtak

73/13

Driftsrapport 2/2013 pr 30.9. til fylkestinget, budsjettjustering

komiteinnstilling

Vedtak

74/13

Søknad om bygging av Rinnelva kraftverk - Levanger og Verdal kommune

komiteinnstilling

Vedtak

75/13

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-17

komiteinnstilling

Vedtak

76/13

Planprogram for Regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag 2015-2020

komiteinnstilling

Vedtak

77/13

Oversikt over utfordringene med rus i våre skoler og i nordtrøndersamfunnet

komiteinnstilling

Vedtak

78/13

Etiske retningslinjer - revidering 2013

komiteinnstilling

Vedtak

79/13

Forslag på representanter til styrene i helseforetak eid av Helse Midt-Norge RHF

komiteinnstilling

Vedtak

 

Interpellasjon

13/13

Ny landbrukspolitikk – konsekvenser for nordtrøndersk landbruk ? Bjørn Engen (AP)

Svar

Vedtak

14/13

Felles nødnummer, Ola-Morten Teigen (FrP)

Svar

Vedtak

15/13

Biogass, næringsutvikling og miljø, Jostein Trøite (SV)

Svar