Fylkestinget i Nord-Trøndelag, 1. og 2. oktober 2013, Steinkjer rådhus

Møteprotokoll

Program for komitemøtene 24. september 2013

Forslag og merknader fremmet i komitemøtene 24. september 2013

Program fylkestingets samling 1. og 2. oktober 2013

Fordeling av sakene til komiteene

Komiteinnstillinger 01.10.2013

 

Sakliste:

Sak.nr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

55/13

Selskapskontroll, bomveiselskapene

Vedtak

56/13

IKA Trøndelag IKS - Endret selskapsavtale i 2014

Komiteinnstilling

Vedtak

57/13

Justis- og beredskapsdepartementet - Høring NOU 2013:9 - Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Komiteinnstilling

Vedtak

58/13

Eiermelding pr. august 2013

Komiteinnstilling

Vedtak

59/13

Psykisk helsevern i videregående opplæring i Nord-Trøndelag - videreutvikling av tiltak

Komiteinnstilling

Vedtak

60/13

Innovasjon Norge - Årsrapport 2012

Komiteinnstilling

Vedtak

61/13

Justering av reglement for kontrollutvalget

Komiteinnstilling

Vedtak

62/13

Elev og lærlingeombudet, årsrapport

Komiteinnstilling

Vedtak

63/13

Forslag til folkevalgte kandidater - nye styrer til de regionale helseforetakene

Vedtak

64/13

Suppleringsvalg - oktober 2013

Vedtak

65/13

Forslag til folkevalgte kandidater - nye styrer til helseforetakene i Helse Sør-Øst

Vedtak

66/13

Suppleringsvalg - Elin Agdestein

Vedtak

 

Interpellasjon

12/13

Universell utforming, Trine Hallem (Ap)

Svar, Vedtak