44/13 Fylkesvegplan 2014-2017

 

Arkivsak-dok.          12/05518-105

Saksbehandler        Sidsel Bryne

 

 

Saksgang

Møtedato

Saknr

1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

21.05.2013

114/13

2 Fylkestinget i Nord-Trøndelag

13.06.2013

44/13

 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak:

 

Fylkestinget slutter seg til framlagte forslag til Fylkesvegplan 2014-2017 med de endringer fra høringsversjonen som framgår i saksframlegget.

 

 

 

 


Fylkesrådets vurdering

Arbeidet med fylkesvegplanen er en omfattende prosess. Det er en styrke for planarbeidet at kommunene i fylket har bidratt både i dialogmøter, med innspill før utarbeidelsen av planforslaget og med uttalelser til planforslaget. Det er stort engasjement omkring planen, og andre aktører har også bidratt til arbeidet med planen. Spesielt har Statens vegvesen vært en viktig samarbeidspart.

 

Vegplanens handlingsprogram lister opp tiltak som skal utføres innafor de vedtatte økonomiske rammene. Det er utarbeidet marginallister som gjør planen mer robust mot endringer i de økonomiske rammene i løpet av planperioden. Marginallistene gir også mulighet for alternative tiltak om det som står i planen av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres.

 

Som følge av strammere økonomiske rammer, må noen av de ambisjonene som ligger til grunn i gjeldende fylkesvegplan (2010- 2013) og strateginotatet vedtatt i juni 2012, reduseres noe. Dette gir seg utslag i seinere gjennomføring av tidligere vedtatte tiltak: Det kan bli en stor utfordring å nå målsetninga om at alle fylkeskommunale veger skal ha fast dekke innen 2020 og at bompengeprosjektet Fv. 17 Steinkjer – Namsos vil være ferdig innen utgangen av 2018.

 

Det mest alvorlige konsekvensen av lavere økonomiske rammer er at de årlige bevilgningene til vedlikehold ikke er store nok til å hindre fortsatt forfall av vegnettet.

 

De økonomiske rammene er grunnen til at ansvarsfordelingen for veglysanlegg langs C- og D- veger foreslås videreført. Dagens ordning antas å gi de vegfarende et bedre tilbud enn om fylkeskommunen tar over drift og eierforhold.

 

Nytt i denne vegplanen er forfallsprosjektet som har som mål å ta igjen noe av det forfallet som har oppstått på grunn av tidligere års manglende vedlikehold. Dette er et viktig arbeid, men oppgaven kan ikke løses fullt ut av fylkeskommunen uten betydelige tilskudd fra staten. 

 

Til tross for strammere økonomisk handlingsrom i kommende vegplanperiode, vil tiltakene i fylkesvegplanen gi et løft for vegstandarden, trafikksikkerheten og tilbudet for mjuke trafikanter flere steder i fylket.

 

 

Steinkjer 21. mai 2013

 

 

 

Ingvild Kjerkol

Tor Erik Jensen

fylkesrådsleder

(sign)

fylkesråd for samferdsel og miljø

(sign)


 

 

Saksutredning

 

Sammendrag

Fylkesvegplanen rulleres hvert fjerde år. viser prioriteringene av investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i planperioden og er et styringsverktøy for de som utøver forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av vegnettet. Planen er også en informasjonskilde for andre offentlige etater, interessegrupper og vegbrukere generelt.

 

Ambisjonsnivået for kommende planperiodes aktivitetsnivå (2014-2017) må reduseres noe i forhold til aktivitetsnivået for gjeldene plan (2010-2013). Handlingsregelen for låneopptak som trer i kraft fra 2015, gjør at investeringsnivået må reduseres, og de tidligere ambisjonene om å ha asfaltdekke på alle fylkesveger innen 2020 vil være vanskelig å oppnå. Tilsvarende kan det være vanskelig å ha en ferdig utbedret fv. 17 mellom Steinkjer og Namsos innen 2018.

 

Det er bred medvirkning og stort engasjement i forbindelse med utarbeidelsen av vegplanen, og da spesielt rundt prioriteringene i handlingsprogrammet. Forventinger i kommunene kan vanskelig innfris med de gjeldende økonomiske rammebetingelsene. Men det er verre at forfallet på vegnettet vil fortsette. Økonomiplanens avsatte midler til vegvedlikehold er ikke store nok til at det er mulig å opprettholde vegkapitalen.

 

Selv med redusert handlingsrom i forhold til gjeldende plan vil det bli utført betydelige tiltak på vegnettet i kommende fireårsperiode. Gjennom et nytt forfallsprosjekt vil flere veger bli utbedret. Det foreslås å bygge 24 km nye gang- og sykkelveger, asfaltstrategien videreføres og 80 km grusveg vil bli asfaltert i perioden. I forbindelse med oppstart av tiltak i bompengeprosjektet Fv. 17 Steinkjer-Namsos vil flere utbedringstiltak gjennomføres og ny gang- og sykkelveg bygges. 

 

 

Referanse for saken

Fylkesvegplan 2010-2013 (fylkestingsak 11/55)

Strateginotat for fylkesvegplanen 2014-2017 (fylkestingsak 12/36)

Fylkesvegplan 2014-2017, Høringsversjon, mars 2013

Innkomne uttalelser

 

Vedlegg

Fylkesvegplan 2014-2017, planforslag mai 2013

 

Øvrige dokument

Høringsuttalelser og innspill

 

 

Saksframstilling

 

Bakgrunn

Fylkesvegplanen rulleres hvert fjerde år. viser prioriteringene av investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i planperioden og er et styringsverktøy for de som utøver forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av vegnettet. Planen er også en informasjonskilde for andre offentlige etater, interessegrupper og vegbrukere generelt.

 

Gjeldende fylkesvegplan for 2010-2013 ble vedtatt i 2011, og det er denne planen som nå revideres. Gjeldende plan var en samordning med Fylkesvegplan for 2010-2013 som ble vedtatt i 2009 for de «gamle» fylkesvegene, og handlingsprogrammet for de fleste riksvegene i fylket. Som en følge av forvaltningsreformen ble fylkeskommunen fra 2010, eier av de fleste av riksvegene som staten hadde hatt ansvar for tidligere.  Det ble behov for å ha en felles plan for alle de fylkeskommunale vegene, og dette er grunnen til at gjeldende plan ble utarbeidet utenom den ordinære rulleringsturnusen.

 

Planprosessen har vært omfattende. Høsten 2012 ble det gjennomført dialogmøter med kommunene i fylket, der kommunene presenterte sine interesser. Fylkeskommunen har senere mottatt skriftlige innspill med utarbeidede prosjektbeskrivelser for de tiltakene kommunene har ønsket innarbeidet i vegplanen. En høringsversjon av planen ble sendt kommunene, interesseforeninger og regionale myndigheter i mars 2013. Noen av de innkomne uttalelsene har ført til endringer i planforslaget som behandles i fylkestinget i juni 2013.

 

Problemstillinger

Gjeldende plan inneholder prinsippavklaringer som ble aktuelle som følge av forvaltningsreformen, noen av disse er:

 

 

De foreslås at de prinsippene og strategiene som ble vedtatt i den felles fylkesvegplanen for 2010-2013, videreføres gjennom neste vegplanperiode.

 

Handlingsprogrammet i forslaget til Vegplan 2014-2017 er derimot helt nytt, og erstatter handlingsprogrammet som sto i Vegplan 2010-2013. Det er ingen automatisk videreføring av marginallister og andre prioriteringer som ikke blir utført innen utgangen av planperioden 2010-2013.

 

Etter at høringsversjonen av fylkesvegplanen ble sendt ut, har både kommuneøkonomiproposisjonen for 2013 og forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2014- 2023 kommet. Disse gir premisser som fylkesvegplanen ideelt sett skulle vært harmonisert med, men tidsaspekt og rekkefølge på behandling gjør at denne målsetninga ikke kan oppnås fullt ut. Handlingsprogrammet i fylkesvegplanen er utarbeidet slik at de fleste programområdene har marginallister. Dette gjør planen mer robust for eventuelle økte økonomiske rammer, og det bør ikke være nødvendig å måtte utarbeide en ny plan i perioden for å tilpasse eventuelle endinger.

 

Planen omhandler bare den fysiske infrastrukturen av vegnettet, og ikke det transporttilbudet som fylkeskommunen også har ansvar for. Innledningsvis i planen trekkes de økonomiske rammene opp. I forhold til gjeldende vegplan, vil det bli mindre å rutte med i kommende planperiode.  

 

Uttalelser til høringsversjonen av planen

Alle fylkets kommuner, fylkesmannen og flere lag og organisasjoner har gitt sine uttalelser til planen. De fleste av uttalelsene omhandlet handlingsprogrammet.  Uttalelsene er samlet i en matrise her under, og de endringene som foreslås som følge av innspillene omtales deretter.

 

Kommune/organisasjon

Endring

Steinkjer

Fastholder at veglysanlegg og G/S-veger må være NTFK sin oppgave uansett funksjonsklasse

Gang-sykkelveger bygges ut innenfor 4 km fra alle barne- og ungdomsskoler

Ønsker fast dekke på fv. 261 Vonheim-Bjørkreipa tas inn i perioden pga effektiv anleggsdrift

Ønsker å bytte plass: fv. 289 flyttes fram til første periode, mens fv. 290 flyttes til marginallista.

Ber om at gårdstunet på Røli tas inn i igangværende prosjekt med fast dekke på fv. 263.

Ber om at fv. 762 får endret funksjonsklasse fra C til B på strekningen Fagerheim-Vibeskorsen

Nytt Mæreskryss bør bygges samtidig med ombygging av fv. 258 i forbindelse med elektrifisering av Trønderbanen.

Tiltak på Guldbergaunet i henhold til reguleringsplan må med i perioden

Planarbeid for oppgradering av fv. 763 må startes opp.

Namsos

Ønsker at fv. 468 Årneskorsen-Skorstad tas inn i planen med bakgrunn i trafikk til/fra settefiskanlegg

Meråker

Ber om at fv. 2 Fersdalsvegen prioriteres slik at den kommer i 2014 eller 2015

Stjørdal

Fastholder prioritering av fv. 705:

  • G/S-veg Bjørgmyran – Frigården
  • Vegutbedring i Fossbergaområdet
  • G/S-veg Elvran kapell-Elvarli
  • G/S-veg Elvran kapell-Sætnan

Ønsker ny fv. 32 Værnes-Reppe i senere planperiode

Ønsker at NTFK skal bidra med 2 millioner kr til videreføring av Handlingsplan for sykkel videreføres

Skuffet over at omlegging av fv.32 Øyreina-Veisletten og flere G/S-prosjekter ikke er med i planforslaget.

Frosta

På grunn av næringstrafikk er det svært viktig at fv. 753 rustes opp

Leksvik

Deler av fv. 755 Leksvik – Vanvikan gis høg prioritet innen forfallsprosjektet

Strekningen Skarnsundet – Mosvik prioriteres innen samme.

Levanger

Ønsker følgende veger prioritert med 10 tonn/asfalt:

  1. Fv. 112 Ronglan – Ekne
  2. Fv. 132 Mule – Kolberg
  3. Fv. 111 Gullberget – Ronglan
  4. Fv. 134 Røstadlia – Salthammer

Forsterking av Brusve bru til 10 tonn

Sikring av kryssingspunkt fv. 754 i Skogn sentrum

Gang- og sykkelveg Åsen–Hopla

Vegtrafikklovens § 40a må tas inn i fylkesvegplanen: «Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremmetrafikksikkerhetstiltak i fylket»

Verdal

Fv. 166 Fleskhus – G/S-veg bør prioriteres på topp blant kommunens prosjekter

Fv. 160 Skjækerfossen – Vera bør inn på prioriteringslista 10tonn med fast dekke

Fv. 170 Lein – Steinkjer gr. bør inn på prioriteringslista 10 tonn med fast dekke

Fv. 759, Stiklestad - Steinkjer må tas inn i planperioden

Verran

Fornøyd med vedtak om utbygging av fv.17/ fv.720

Påpeker behov for utbedring av hele fv.720 som følge av vedtak om kampflybase og transport av massevirke til Follafoss og kan tenke seg å utvide bompengeprosjektet for å delfinansiere tiltakene.

Prioriterer fv 202 Malm – Almlia for fast dekke

Namdalseid

Støtter bredbåndsatsingen

Ønsker at NTFK skal dekke distriktsandelen på rassikring av fylkesveger.

Ønsker at G/S-veg Fallet – Berre tas inn i planen som forskutteringssak

Ønsker at kurve ved Kalnes på fv. 211 utbedres

Det må bygge G/S-veg innenfor 2 km rundt Statland skole

Kommunen ber om at fv. 211 Korsen-Fallet og fv. 300 til Almlia prioriteres innenfor 10 tonn asfalt-programmet

Snåsa

Ønsker fv. 325 Agle – Myrset prioritert for 10 tonn med fast dekke pga vesentlig andel tungtransport

Lierne

Reasfaltering av fv. 342 på norsk side og fv. 74.

Nyasfaltering og delvis forsterkning på fv. 345, 346, 348 og 349. G/S veg fv.74 Lierne /Grong-Riksgrensen

Røyrvik

Glad for at Røyrvikelv bru er prioritert

Namsskogan

Ga ikke innspill til planen i 2012.

Krever at forslag til tiltak på fv. 374 i Finnvolldalen gjennomføres i perioden

Krever utbedring av fv. 773 fra Finnvolldalskrysset til Brekkvasselv (telehiv og reasfaltering)

 

Grong

Omlegging av fv. 760 Viesbakkene må settes i gang igjen , både planlegging og gjennomføring må gjøres i perioden.

Skottleiken bru må inn på prioriteringslista.

Ønsker økte rammer til drift og vedlikehold

Høylandet

Fastholder prioritering av G/S-veg fv.17 Høylandet – Hjorten og G/S-veg fv.17 Lille Tyldum – Høylandet sentrum.

Overhalla

Ber om at gangbane på fv. 439 Ranem bru, utbedring av kurvatur på fv.17 Skogmo – Røttesmo, utbedring av kurvatur på fv.760 ved Melhus og G/S-veg langs fv. 17 ØyesvoldkorsenBarliakorsen innarbeides i planen i perioden

Behov for omlegging fv. 760 Viesbakkene

Behov for utbedring av fv.760 VeiumHolandsdsøyapå grunn av mye tømmer og annen tungtransport.

Ønsker utredning om ny Ranem bru

Fosnes

Ber om at vurderingen vedrørende Jøabrua gjennomgås på nytt

Namdalen får mindre investeringsmidler enn andel av fylkesveglengde skulle tilsi.

Flatanger

Ønsker at Sitter – Lauvsnes prioriteres inn i planperioden alternativt med ekstern finansiering

Prosjektarbeid med tanke på ny veg mellom Jøssund og Osen må starte

Namdalen får mindre investeringsmidler enn andel av fylkesveglengde skulle tilsi

Kystgruppen

Høyest mulig prioritet på strekningen Gartland-Flerengstrand inkludert planavklaring ved Horvereidvatnet

Standardheving av fv. Foldereid – Holm (Bindal)

Standardheving av fv. 771 Gutvik – Bogen

10 tonn/asfalt på fv. 537, 538, 540, 521

Reasfaltering fv. 501, 502 og 768

Utbedring av Klungviksvingene på fv. 543

Ny fv. 528 utenom Kolvereid sentrum

Nytt fergeleie på Skei

Døgnberedskap og økt åpningstid på Lund-Geisnes-Hofles

Ny Arnøybru

Fergefri kystriksveg på sikt

Belysning langs fv. må være NTFK sitt ansvar uansett kategori.

Inderøy

Positiv til forfallsutbedring på fv. 755

Kritisk til at skoleprosjektet på Straumen er redusert til 22 millioner kr. G/S-veg fra skolen til Li prestegård må bygges som forutsatt

Forventer at G/S-vegen forlenges til Kjerknesvågen kai

Vurdere å søke om mulighet til forskuttering G/S-veg Kvistadbakkan-Tømte

 

 

 

 

Øvrige uttalelser

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Ønsker at skognæringa tas med på råd når det skal legges fast dekke slik at det kan legges til rette for laste-/losse-lommer

Ønsker så stor del av vegnettet tillatt for 24 meter vogntog og 60 tonn totalvekt

Peker på følgende flaskehalser: Fv 705 Hell bru, fv 17 Bjøra bru, fv 17 Bogna bru, fv 720 Malm – Follafoss, fv 42 Jernbaneundergang Langstein, fv 160 Volden – Sør-Vera

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Bekymret for forfall og etterslep

En betraktning rundt problemet med at kommuner betaler for skoleskyss når vegen anses for farlig å ferdes etter.

Utvidelse av vegskulder som tiltak for å få flere som sykler til og fra skolen.

Behov for å utvide sykkelbysatsingen.

Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Ønsker styrking av 65+ - tilbudet.

Foreslår fartsgrense på 30 km/t i tilknytning til gangfelt

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Nord-Trøndelag

Etablering av stopp-, hvile og rasteplasser med universell utforming

Breddeutvidelse av 2 feltsveger

Universell utforming av ferger og landarealer.

MA Innherred avdeling

MA rusfri trafikk og livsstil ber om at NTFK vedtar at alle skoler i fylket skal ha G/S-veg de første 4 km langs skolevegen og avsetter penger i budsjettet i tråd med dette.

Nedsatt hastighet og ekstra belysning av gangfelt

Ønsker alkolås i alle fylkeskommunale biler og kjøretøy som benyttes av fylkeskommunen

Nord-Trøndelag bondelag

Høyere prioritet av omlegging forbi gårdstun

Ønsker at veger med mest næringstrafikk prioriteres høyest.

Det er viktig at vegbredden ikke reduseres

Norsk Motorcykkel union Nord-Trøndelag

Viktig å legge føringene i Statens vegvesens håndbok nr. 245 MC-sikkerhet til grunn i alt arbeid på veg.

Erstatte så mye av dagens rekkverk som mulig med andre tiltak.

Skognæringa i Nord-Trøndelag

Ønsker at skognæringa tas med på råd når det skal legges fast dekke slik at det kan legges til rette for laste-/losse-lommer

Ønsker så stor del av vegnettet tillatt for 24 meter vogntog og 60 tonn totalvekt

Peker på følgende flaskehalser: Fv 705 Hell bru, fv 17 Bjøra bru, fv 17 Bogna bru, fv 720 Malm – Follafoss, fv 42 Jernbaneundergang Langstein, fv 160 Volden – Sør-Vera

Ønsker vinteraksellast på 56 tonn ved administrativ oppskriving

Norsk landbrukssamvirke

Ingen særskilte merknader

 

 

 

Vegforum Trøndelag

Støtter bekymring for etterslep på drift og vedlikehold

Prioriterer innsats på følgende vegruter (uprioritert):

Fv. 17 Steinkjer – Namsos,  717, 755), Fv 17,770,775 Gartland – Vikna og fv 72 Verdal – riksgrensen

Ønsker at NTFK arbeider for en «kvikkleiremilliard» tilsvarende rassikringmilliarden.

Ønsker ikke tiltak som reduserer vegbredden

Ønsker at det blir tillatt for 24 m tømmerbil med totalvekt på 56 tonn på hele fylkesvegnettet.

Levanger arbeiderparti

Mener at G/S-veg langs fv. 753 Åsen – Hopla er prioritert for langt nede på lista

Ekne senterparti og Ekne bondelag

Ønsker at det gjennomføres utbedringstiltak før det legges fast dekke på fv. 112. Liste vedlagt

Verdal landbrukslag

Høyere prioritet av omlegging forbi gårdstun

Ønsker at veger med mest næringstrafikk prioriteres høyest.

Det er viktig at vegbredden ikke reduseres

Snåsa skogeierlag

Ønsker at fv. 325 Agle – Myrset prioriteres med fast dekke pga stor tømmertrafikk

Bartnes grendelag

Ønsker at fv. 289 fra Hammer til Tekset prioriteres for 10 tonn med fast dekke

Aksjonsgruppa for gang-sykkelveg Åsen – Åsenfjord

Aksjonsgruppen forventer at prosjektet prioriteres inn i perioden 2014-2017

Åsen bygdeforum

Åsen bygdeforum krever at gang/sykkelveg langs fv. 753 Åsen – Hopla prioriteres i perioden 2014-2017

Lund grendelag

Oppgradering av parsellene fv. 769 Brekksillan – Salsnes og Smines – Lund til min. 5,5 m bredde

Forbedring av fergetilbudet Lund – Hofles ved innføring av Auto-pass og forlenget åpningstid til 18 timer.

 

Flere av uttalelsene til fylkesvegplanens høringsversjon er fulgt opp og har ført til de endringene i prioriteringer som nå foreslås i planen. Mange av uttalelsene er gjentagelse av innspill som ble vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av høringsversjonen. Svært mange ønsker fra kommunene kan ikke imøtekommes fordi de økonomiske rammene ikke tillater det.

 

Foreslåtte endringer i handlingsprogrammet som følge av høringsuttalelser

Det vises til kapitlene i selve fylkesvegplanforslaget der endringene som omtales nedenfor er innarbeidet.

 

Kapittel 18.1.2 Strekningsvise tiltak uten bompenger

Fv. 761 i Inderøy kommune, midlene til omprioritering ved skolene på Sakshaug reduseres til 20 millioner kroner, mens gang- og sykkelveg mellom skolen og Li-prestegård trekkes ut og overføres til kapittel 18.2.6 Nye gang- og sykkelvegprosjekt.

 

Kapittel 18.1.3 Forfallsprosektet

Fv. 759 i Verdal kommune og fv.374 og fv.773 i Namsskogan kommune foreslås tatt inn i forfallsprosjektets marginalliste.

 

 

Kapittel 18.2.1 Forsterkning til 10 tonn med asfalt

Fv. 289 og fv. 290 i Steinkjer kommune bytter plass slik at fv. 289 flyttes fram til første periode og fv. 290 kommer på marginallista.

Fv. 468 i Namsos kommune settes inn på marginallista istedenfor fv. 466

Endret prioritert rekkefølge på forsterkning for fv. 112, fv.132, fv. 111 og fv. 134 følges i tråd med Levanger kommunes uttalelse.

 

Kommentarer til noen av de øvrige uttalelsene til planforslaget.

Mange kommuner har gitt innspill om at fylkeskommunen burde eie og ha driftsansvar for gatelys langs alle fylkesvegene. En samlet vurdering av fylkeskommunens driftsansvar ligger bak forslaget om at ansvar for drift og vedlikehold på gatelys langs C- og D-veger videreføres som i dag. Skulle fylkeskommunen ta over eierskap og drift av gatelys langs C- og D-veger vil brukerne med stor sannsynlighet oppleve dårligere drift av disse gatelysanleggene enn hva dagens eiere kan tilby. Dette betyr ikke at denne ordningen foreslås gjeldende for all framtid. Omfang og konsekvenser bør utredes nærmere før en eventuelt får til det skritt å overta ansvaret for disse veglysene.

 

Det er kommet noen få innspill på veger som høringsparten mener skulle vært plassert i en annen funksjonsklasse enn den vedtatte funksjonsinndelingen. Innspillene er vurdert, men det er ikke funne grunnlag for å iverksette en revisjon basert på de innkomne endringsforslagene.

 

Uttalelser og henvendelser fra kommunen ved Nordlandsgrensa har påpekt dårlig standard på noen av de grensekryssende vegene. Disse vegene er ikke prioritert i denne omgangen, men om tiltak skal utføres på disse vil Nordland fylkeskommune kontaktes, slik at eventuelle tiltak kan samordnes.

 

En del tiltak er tenkt gjennomført i planperioden selv om de ikke er konkretisert i fylkesvegplanen. Av tiltak som er omtalt i uttalelsene er dette aktuelt for:

 

Fartsgrensen ved gangfelt skal ikke være høyere enn 40 km/t og arbeidet med å skilte slik at dette gjelder overalt i fylket er i gang. Sikring av gangfeltene med blant annet veglys pågår samtidig.

All planlegging av nye anlegg og utbedring av eksisterende, skal vurderes med hensyn til universell utforming.

Teksten i fylkesvegplanens kapittel 7 om trafikksikkerhet, vil vise til fylkeskommunens ansvar i forhold til vegtrafikklovens § 40 a.

Vegplanen konkretiserer ikke hvor det planlegges omlegging av veg forbi gårdstun, men innspill som er kommet i forbindelse med planarbeidet vektlegges.

Stjørdal kommune har uttalt at de ønsker midler til en videreføring av sykkelbyarbeidet. Det ser ikke ut som om Nasjonal Transportplan vil prioritere videreføring av sykkelbyprosjektet i kommende periode. Staten vil derfor ikke lengre være økonomisk bidragsyter i denne satsinga. Det foreslås ikke satt av penger direkte til sykkelbyarbeid i fylkesvegplanen, men gjennom øvrige tiltak vil fylkeskommunen legge til rette for at sykkel skal bli et mer attraktivt transportmiddel.

 

Flere av høringspartene er opptatt av at skognæringa skal få bedre kår. Det ser ut som om det gjennom kommende Nasjonal Transportplan vil bli gitt tillatelse til å kjøre med 24 m lange vogntog og at maksimalt tillatt totallast for tømmertransport vil økes til 60 tonn på riksveger. Det settes i gang et arbeid for å vurdere hvilke fylkesveger det også kan tillates 60 tonn totalvekt og 24 m tillatt lengde for vogntog. Veglistene for Nord-Trøndelag vil bli oppdatert med nye bestemmelser.

 

Der nye utbyggingsområder utløser behov for bygging av gang- og sykkelveg, må kostnadene legges til utbygger, dette anses vanligvis ikke som et fylkeskommunalt ansvar. Dette vil være aktuelt for fv. 166 i Verdal.

 

Øvrige endringer i planforslaget.

Det var knyttet spenning til årets kommuneøkonomiproposisjon, fordi det var varslet en omlegging av inntektssystemet. Denne omleggingen er utsatt og vil ikke gjelde før i 2015. Nasjonal Transportplan vedtas etter behandling av fylkesvegplanen, men ordlyden i kapittel 4, strategi og økonomi, er noe endret som følge av det varslede bortfallet av rentekompensasjonsordningen.

 

Økonomiske utfordringer

Økonomiplanens rammer for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet er gjennomsnittlig 46 millioner kroner lavere per år i planperioden enn beregnet behov. Dette betyr at tiltak som vil ivareta vegkapitalen ikke kan gjennomføres fullt ut, og forfallet på vegnettet fortsetter.

 

Kommunene har ønsker om tiltak på veger i sine kommuner som krever flere ganger de investeringsrammene som er gitt av økonomiplanen. Det vil ikke være mulig å innfri forventningene som skapes i kommunene når de inviteres med i arbeidsprosessen fram til ferdig plan.

 

Det er et dilemma om midlene til utbedring og forsterkningstiltak på vegen skal brukes slik at flest mulig meter veg får noe bedret standard, eller om standarden på langt færre meter veg skal løftes til nyvegstandard. Strategien det jobbes etter, er å løfte standarden på vegen i forhold til tidligere. Derfor kan det også på noen av de vegene som nylig er forsterket til 10 tonns aksellast med asfalt for eksempel forekomme telehiv og oppsprekking av asfalten om våren. Forventinger om at nyrenoverte veger skal ha nyvegstandard, kan ikke innfris med de økonomiske rammene som er avsatt til vegformål.

 

I teleløsningsperioden er vegkroppen mettet med vann og dette reduserer bæreevnen betydelig sammenlignet med bæreevnen til en tørr vegkropp. I gjeldende fylkesvegplan ble det åpnet for bruk av aksellastrestriksjoner i denne perioden. Det må forventes at denne muligheten vil benyttes hyppigere framover for å beskytte utsatte veger for stor skade teleløsningsperiodene.

 

Fylkesvegplanen revideres vanligvis samme år som Nasjonal transportplan. I Nasjonal transportplan legges premisser og føringer som burde vært innarbeidet i fylkesvegplanen. Men siden planprosessene pågår parallelt, vil arbeidet med ny fylkesvegplan måtte bygge på gjeldende Nasjonal Transportplan og eventuelle usikre signaler som er gitt.

 

Tilsvarende kommer kommuneøkonomiproposisjonen og vurderingen av konsekvensene av den så seint i vegplanarbeidet at de økonomiske premissene som ligger til grunn for planarbeidet ikke trenger å være helt i samsvar med de økonomiske forholdene i fylket når planen vedtas. 

 

Konklusjon

Med bakgrunn i uttalelser som er kommet til høringsversjonen av vegplanen og forslag til Nasjonal transportplan, er forslaget til fylkesvegplan endret noe. Fylkestinget anbefales å slutte seg til framlagte forslag til Fylkesvegplan 2014-2017 med de endringer fra høringsversjonen som framgår i saksframlegget.

 

Drift av gatelysanlegg er behovsprøvd. De økonomiske rammene for drift og vedlikehold er for lave til å kunne opprettholde dagens standard på vegnettet. Om det blir snakk om å spare inn på driftsutgiftene for å frigjøre midler til vedlikehold, vil saldering av drift av gatelys vurderes tidlig.  Om fylkeskommunen tar over drifta av gatelysene langs C- og D- vegene, vil de som ferdes langs disse vegene med stor sannsynlighet oppleve et dårligere tilbud enn om dagens eierforhold fortsetter. Men rammevilkår kan endres og spørsmålet bør holdes varmt.

 

Fra noen kommuner er det kommet innspill på at veger i deres kommune skulle vært plassert i en annen funksjonsklasse enn det som ble vedtatt under behandlingen av fylkesvegplanen for 2010 – 2013. Det er vurdert at disse vegene er riktig plassert ut fra de gjeldende kriteriene til funksjonsinndeling.

 

Det er kommet flere henvendelser om standarden på fylkeskryssende veger mellom Nord-Trøndelag og Nordland. I denne fylkesvegplanen er disse vegene ikke prioritert, men det kan være aktuelt å gjøre vedlikeholdstiltak på vegene eller de kan bli prioritert ved en seinere rullering av fylkesvegplanen. For å få best mulig planlegging og rasjonell utførelse, vil det være viktig med  samhandling over fylkesgrensene når eventuelle tiltak på grensekryssende veger skal iverksettes.