Suppleringsvalg - februar 2013

 

Arkivsak-dok.

12/03740-18

Saksbehandler

Espen Elnan Solheim

 

Saksgang

Møtedato

Saksnr

Fylkestinget i Nord-Trøndelag

13.02.2013

         13/13

 

 

 

Fylkesordførers innstilling:

 

Saken forelegges valgnemnda for innstilling til fylkestinget.

 


Vurdering

 

Fylkestingsrepresentant Dag Lyseid gikk bort 2. januar. Lyseid var nestleder i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag. På grunn av Lyseids bortgang er det behov for å velge nytt medlem og nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

 

Erik Fløan søker om fritak fra vervet som medlem av Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag. Fløan begrunner søknaden med at hans situasjon gjør det vanskelig å skjøtte vervet det søkes fritak fra.

 

Fylkesordfører tilrår at Erik Fløan innvilges fritak og at det foretas suppleringsvalg til Trafikksikkerhetsutvalget.

 

 

Gunnar Viken

fylkesordfører

(sign)


 

Saksutredning for fylkestinget

 

 

Sammendrag

 

Dag Lyseids bortgang gjør at det er behov for å velge nytt medlem og nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag.

 

Erik Fløan søker om fritak fra vervet som medlem av Trafikksikkerhetsutvalget.

 

Referanse for saken

Kommuneloven

 

Vedlegg

Søknad fra Erik Fløan, sendt 15. januar 2013

 

 

 

Saksframstilling

 

Dag Lyseid var nestleder i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag. På grunn av Lyseids bortgang er det behov for å velge nytt medlem og nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

 

Erik Fløan søker om fritak fra vervet som medlem av Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag. Fløan begrunner søknaden med at hans situasjon gjør det vanskelig å skjøtte vervet det søkes fritak fra.

 

Etter bestemmelser i kommuneloven § 15 nr. 2 kan fylkestinget etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

 

Det er ombudet selv som føler belastningen. Fylkestinget har ved tidligere anledninger innvilget fritak når ombud har søkt om dette pga. stor arbeidsbelastning eller vanskelighet med å skjøtte sine plikter i vervene.

 

 

Om nyvalg til folkevalgt organ, bestemmer kommuneloven § 16,3:

 

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

 

For andre folkevalgte organer enn fylkestinget må det således holdes suppleringsvalg når medlemmer/ varamedlemmer trer endelig ut eller får varig forfall.

 

Dersom varamedlem velges som nytt medlem, må suppleringsvalg av nytt varamedlem foretas.

 

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Om sammensetning og oppnevning, bestemmer Reglement for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag § 1:

 

Rådet for funksjonshemmede består av 11 medlemmer med varamedlemmer valgt av fylkestinget for den fylkeskommunale valgperioden.

 

6 av medlemmene med varamedlemmer velges etter felles eller individuelle forslag fra de funksjonshemmedes organisasjoner i fylket. De øvrige 5 medlemmene/varamedlemmene bør være medlem/varamedlem av fylkestinget.

 

Fylkestinget velger leder og nestleder.

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede består i dag av:

 

Tor Kristiansen(FrP), Verran

Anne Grete Valbekmo(H), Verdal

Johannes Sandstad(KrF), Nærøy

Gunvor Åsbø (Sv), Stjørdal

Arve Harald Nordahl, Rørvik

Sigrunn Antonsen, Stjørdal

Ingvild G. Myhre, Verdal

Lars Morten Lersveen, Verdal

Jon Aksel Johansen, Steinkjer

Britt Haugdahl. Steinkjer

 

 

 

 

 

Dag Lyseid var i tillegg valgt til medlem av NTE – bedriftsforsamling. Medlemmene av bedriftsforsamlingen velges formelt av generalforsamlingen. Lyseid var valgt som medlem etter forslag fra fylkestinget.

 

 

Trafikksikkerhetsutvalget

Reglement for trafikksikkerhetsutvalget § 1. sier at:

 

Trafikksikkerhetsutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av fylkestinget.

 

To av medlemmene med varamedlemmer velges blant medlemmene i den fylkestingskomiteen som har ansvar for samferdselssaker.

 

Minst ett medlem med varamedlem velges blant medlemmene i den fylkestingskomiteen som har ansvar for utdanningsspørsmål.


 

Trafikksikkerhetsutvalget består i dag av:

1.    Edvard Øfsti (Ap)

2.    Erik Fløan (H)

3.    Marita Nergård Gustad (Krf)

4.    Camilla Vågan (Sp)

5.    Trond Sandnes (V)

 

Utvalgets medlem Erik Fløan sitter i komite for utdanning, kultur og helse. For å sikre en sammensetning i trå med reglementet for utvalget, må nytt medlem velges blant medlemmene i komite for samferdsel, næring og miljø.

 

 

 

Konklusjon

 

Det velges nytt medlem og nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede, og nytt medlem til Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag