Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 17. desember 2013, kl 11.00

Møtested: Overhalla hotell

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

13/211

Årsbudsjett 2014 – Fylkesrådets fordeling av fylkestingets rammer

Vedtak

13/212

Høring – Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Vedtak

13/213

Høringsuttalelse – Forslag til endring i skiltforskriften mv

Vedtak

13/214

Revidering av «Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Nord-Trøndelag»

Vedtak

13/215

Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget (AMA) – Valg av representanter for neste 2 års-periode

Vedtak

13/216

Budsjettendringer i investeringsbudsjettet 2013

Vedtak

13/217

Eierskap i et landsomfattende elektronisk billetteringssystem – Interoperabilitetstjenester AS

Vedtak