Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 5. november 2013, kl 13.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

174/13

Oppfølging av forslag/vedtak fylkestinget oktober 2013

Vedtak

175/13

Vitensenteret i Nord-Trøndelag. Søknad om tilskudd til prosjekt Kompetanseutvikling blant Newton-rommene i Nord-Trøndelag

Vedtak

176/13

Levanger kommune - Klage på behandling av søknad om støtte til innspilling av spillefilmen Børning

Vedtak

177/13

Kommunal- og regionaldepartementet, høring, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

Vedtak

178/13

Klage på skoleskyss – Levanger videregående skole

Vedtak

179/13

Forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek. Høringsuttalelse

Vedtak

180/13

Omklassifisering av veggrunn som ledd i E6 - Stjørdalprosjektet

Vedtak

181/13

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget - desember 2013

Vedtak