Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: Tirsdag 22. oktober 2013, kl. 13.00

Møtested: Olav Duun videregående skole

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

163/13

Inntaksreglement for videregående opplæring

Vedtak

164/13

Nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging - Høring og offentlig ettersyn

Vedtak

165/13

Centrica Norway - Utbygging og drift av Fogelberg-feltet - Høring av forslag til program for konsekvensutredning

Vedtak

166/13

Innovasjon Norge - oppnevning av to styremedlemmer direkte av fylkeskommunen

Vedtak

167/13

IL Varden. Søknad om midler til prosjekt Kunstsnø Grova, Meråker - videreutvikling av anlegget.

Vedtak

168/13

Handlingsplan for kulturnæringer i Trøndelag 2014 - 2016

Vedtak

169/13

Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel - høring og offentlig ettersyn

Vedtak

170/13

Fremtidens godstransport i Trøndelag - prosjektbestilling og prosjektstart

Vedtak