Interreg VA 2014-2020 Uttalelse til programdokument for programperioden 2014-2020

 

Arkivsak-dok.

13/00234-23

Saksbehandler

Sidsel Trønsdal

 

Saksgang

Møtedato

Saksnr

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

02.12.2013

208/13

 

 

 

Fylkesrådsleders innstilling til vedtak:

 

Utkast til program for Interreg Sverige-Norge gir et godt grunnlag for å utvikle gode prosjekter innen områder som er viktige for regionen. Programmet vil gi grunnlag for å imøtekomme viktige grenseoverskridende utfordringer i perioden 2014-2020.

 

Fylkesrådet er positiv til videre deltagelse i Interreg Sverige-Norge-programmet 2014-2020.         

 

 

Fylkesrådsleders vurdering

 

Samarbeidet i Interreg Sverige-Norge har over tid vist positive resultater. Forslaget til nytt program vil etter min oppfatning gi aktørene i regionen Nordens grønne belte gode muligheter til å utvikle viktige og gode prosjekter. Det er viktig at program­deltagelsen benyttes til å forsterke de regionale satsingene og at interregprogrammet blir mest mulig integrert med øvrig utviklingsarbeid og virkemiddelforvaltning i fylket.

 

Prosessen med å utarbeide nytt program for Interreg Sverige-Norge har vært grundig, og underveis i prosessen har den politiske forankringen vært god.

 

Det er ønskelig med større deltagelse fra næringslivet i interregsamarbeidet. Derfor er det er positivt at det åpnes for privat medfinansiering i alle fem tematiske områder.

 

 

Steinkjer, 26. november 2013

 

Anne Marit Mevassvik

fylkesrådsleder

(sign)

 

Saksutredning for fylkesrådet i Nord-Trøndelag

 

Referanse for saken

1.     Fylkestinget i Nord-Trøndelag sak nr. 83/12: Internasjonal strategi for Trøndelag 2013-2016

2.     Fylkesrådssak 152/13: Interreg VA 2014-2020: Høring på utkast til program

 

 

Vedlegg

Programdokument for Interreg Sverige-Norge VA,  2014-2020

 

 

Saksframstilling

 

 

Bakgrunn

Interreg Sverige-Norge er et grenseoverskridende program som skal komplettere og styrke øvrig regional utvikling gjennom å utnytte og forsterke grenseregionens samlede ressurser, redusere grensehinder og fremme bærekraftig utvikling. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har gitt fylkeskommunene i grensefylkene mot Sverige (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Akershus og Østfold) i oppdrag å ta fram et forslag til nytt  program for Interreg Sverige-Norge for perioden 2014-2020. Forslag til program er utarbeidet i nært samarbeid med Värmlands-, Dalarnas- og Jämtlands län og Västra Götalands läns landsting.

 

Vedlagt er forslag til programdokument for neste programperiode.

 

Prosessen ved utarbeidelse av nytt Interreg V-program

Erfaringer fra inneværende program, tilbakemeldinger fra prosjekteiere, analyser, SWOT, grenseindeks og evalueringer av programmet har vært viktige forutsetninger ved utvikling av nytt program. Programmets innretning bygger på fylkenes regionale strategier, nasjonal regionalpolitikk, EU 2020-strategien for smart-, bærekraftig- og inkluderende vekst og forordninger for europeisk territorielt samarbeid (European Territorial Cooperation (ETC)).

 

Prosess, forutsetninger og innhold i forbindelse med utarbeidelse av nytt program har ved flere anledninger vært diskutert i politiske fora i Nord- og Sør-Trøndelag, Jämtland og Västernorrland det siste året. Arbeidet med nytt programforslag i Trøndelag/Jämtland startet høsten 2012 med et toppledermøte, der det brede partnerskapet i regionen deltok, samt representanter fra Västernorrland.

 

De involverte fylker og län har vært sterkt delaktige i prosessen med å ta fram et nytt program. Programgruppe, politisk styringskomite, skrivegrupper og analysegruppe ble satt ned i årsskiftet 2012/2013. Ulike analyser, evalueringer og regionale prioriteringer er brukt som underlag for utforming av programmet. Det ble tidlig klart at det var behov for en generell programanalyse som et felles utgangspunkt. I tillegg til å måle effektene av de planlagte og gjennomførte aktivitetene, ga analysen grunnlag for å vurdere hvor innsatsen i programmet vil være mest effektiv. Andre underlagsdata har vært tidligere analyser og evalueringer av programmet, samt koblingen til de tallfestede målene for Europa 2020. I arbeidet med programforslaget har grenseoverskridende merverdi og vurdering av hvor interregverktøyet vil være mest nyttig vært i fokus.

 

Det har vært avholdt konferanser og annen informasjonsaktivitet overfor aktuelle søkermiljø.

 

Utkast til program har vært på en bred høringsrunde (liste over høringsinstansene finnes på side 75 og 76 i programmet). Det kom inn 72 høringsinnspill. Innspillene viser at høringsinstansene i hovedsak stiller seg bak forslaget til program. Mange uttrykte at de var fornøyde med de valgte temaene og investeringsprioriteringene samt at det grenseregionale perspektivet var tydelig beskrevet (se side 66 og 67 for utfyllende kommentarer). Innspill fra høringene er innarbeidet i programutkastet.

 

Høringsuttalelsen fra NTFK angående tematisk innhold i programmet, geografi og gjennomføring av programmet er behandlet i fylkesrådssak 153/13.

 

Forslag til program skal oversendes Kommunal- og regionaldepartementet i Norge og Närings­departementet i Sverige innen 13. desember 2013. Etter en gjennomgang i departementene, skal programmet videresendes til Europakommisjonen for endelig godkjenning. Målet er at nytt program skal være i drift i løpet av 2014.

 

 

 

Problemstillinger

Tematisk konsentrasjon

EU-kommisjonen ønsker et mer målrettet og fokusert program med tematisk konsentrasjon i den nye programperioden. Kommisjonen har derfor lagt frem elleve tematiske mål med tilhørende investeringsprioriteringer som alle program må velge fra.

 

Tematiske mål (også kalt innsatsområder)  i Sverige-Norge-programmet (i parentes andel av midlene som skal brukes pr tema):

1: Styrke forskning, teknologisk utvikling og innovasjon                             (30 %)

2: Fremme små og mellomstore bedrifters konkurranseevne                    (35 %)

3: Beskytte miljøet og fremme bærekraftig ressursbruk                             (10 %)

4: Fremme bærekraftig transport og fjerne flaskehalser i viktig infrastruktur (10 %)

5: Fremme sysselsetting og mobilitet for arbeidskraft                                (15 %)

 

Under hvert innsatsområde er det formulert 1-2 investeringsprioriteringer, mål, resultatindikatorer, eksempler på aktiviteter som kan støttes, målgrupper, og aktivitetsindikatorer. De valgte temaene stemmer overens med drøftinger som er gjort i vårt delområde.

 

 

Økonomi

EU har pekt på at interregprogrammene er et sentralt verktøy for å skape vekst og utvikling i regionene. For å skape sterke og konkurransedyktige regioner er det viktig at barrierene som hindrer fri bevegelse av arbeidskraft, varer og tjenester og dermed også utnyttelse av ressurser, kapasitet, metoder og kompetanse, bygges ned og fjernes. For Interreg Sverige-Norge er rammen for 2014-2020 på 47 400 000 € (inneværende program 37 223 705 €). Dette innebærer en økning 27,3 % sammenlignet med inneværende program. Rammen for norsk deltagelse i programmet settes av over statsbudsjettet. Den norske regjeringen har varslet EU om at Norge deltar i programmet, men budsjettet er ennå ikke klart.

 

Det er bred enighet om at regionene ønsker større deltagelse fra næringslivet. Programmet legger stor vekt på å skape økt konkurransekraft, innovasjon og vekst i grenseregionen. I programdokumentet er det åpnet for privat medfinansiering under temaene Forskning, teknisk utvikling og innovasjon og Økt konkurranseevne hos små og mellomstore bedrifter. I ettertid har det fra flere regioner kommet fram ønske om å åpne for privat medfinansiering i alle fem temaene. For å oppnå konsensus foreslår Region Värmland, som er ansvarlig for programprosessen, følgende kompromiss:

 

Innsatsområde 1: Innovative miljøer 

 5 % privat medfinansiering

Innsatsområde 2: Små- og mellomstore bedrifter

 5 % privat medfinansiering

Innsatsområde 3: Natur- og kulturarv 

 1,5 % privat medfinansiering

Innsatsområde 4: Transport

 1,5 % privat medfinansiering

Innsatsområde 5: Sysselsetning 

 1,5 % privat medfinansiering 

 

I programutkastet skal det gå tydelig fram at andelen privat medfinansiering i respektive innsatsområde er indikativ, noe som innebærer at den kan bli både høyere eller lavere. Den private medfinansiering er kun kontante midler.

 

 

Gjennomføring av programmet

Länsstyrelsen i Jämtlands län er forvaltende myndighet i inneværende program. Näringsdepartementet har utpekt Länsstyrelsen i Jämtlands län som forvaltende myndighet også i neste programperiode. Det er videre klart at det på svensk side skal etableres ett felles sekretariat, lokalisert til ett sted. Hvor dette blir, og hvem som får ansvaret, er fortsatt uklart. På norsk side vil det fortsatt være sekretariatfunksjon hos fylkeskommunene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark og Østfold.

 

Programmet vil også i fortsettelsen bestå av tre delområder: Nordens grønne belte, Indre Skandinavia og Grenseløst samarbeid. I programutviklingsprosessen har alle delområder vært tydelige på at de ønsker prosjektbeslutningene på delområdenivå, med en styringskomite pr delområde. Alternativet er en felles styringskomité for felles informasjon og delområdeutvalg som foretar beslutningene. Näringsdepartementet i Stockholm har ansvar for å komplettere denne delen av programmet.

 

 

Konklusjon

Utkastet til program for Interreg Sverige-Norge gir et godt grunnlag for å utvikle prosjekter innen områder som partnerskapet i Nordens grønne belte ønsker.