Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12., 13. og 14. juni 2012

Møtested: Rica Rock City Hotel, Namsos

Møteprotokoll

Fylkesrådsleders tale

Program for komitemøtene 5. juni 2012

Forslag og merknader fremmet i komitemøtene 5. juni 2012

Program fylkestingets samling 12., 13. og 14. juni 2012

Fordeling av sakene til komiteene

Endelig sakliste :

Saknr:

Saksfremlegg:

Saksprotokoll/

Vedtak

25/12

Årsrapport 2011 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

Komiteinnstilling

 

Vedtak

26/12

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2015

Komiteinnstilling

Vedtak

27/12

Årsmelding - Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag 2011

Komiteinnstilling

Vedtak

28/12

Årlig melding 2011 for Helse Nord-Trøndelag HF

Komiteinnstilling

Vedtak

29/12

Innvandrerrådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2011

Komiteinnstilling

Vedtak

30/12

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Sosial-, helse- og barnevernmelding 2011

Komiteinnstilling

Vedtak

31/12

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2011

Komiteinnstilling

Vedtak

32/12

Midtnordenkomiteen - årsberetning for 2011

Komiteinnstilling

Vedtak

33/12

 NTE Energi AS - Konsesjonssøknad Trongfoss kraftverk - Høringsuttalelse

Komiteinnstilling

Vedtak

34/12

Eiermelding, NTE 2012

Komiteinnstilling

Vedtak

35/12

Regional plan for arealbruk. Høringsdokument

Komiteinnstilling

Vedtak

36/12

Strategidokument fylkesvegplan 2014-2017

Komiteinnstilling

Vedtak

37/12

Trekkrørordningen i Nord-Trøndelag - Legging av trekkrør for bredbåndsfiber i forbindelse med arbeider utført på fylkesveier evaluering og videreføring.

Komiteinnstilling

Vedtak

38/12

Rapport og vurderinger omkring arbeidet med klima og energi i Nord-Trøndelag i 2011

Komiteinnstilling

Vedtak

39/12

Driftsrapport 1/2012 pr 30.04.2012 til fylkestinget, budsjettjustering

Komiteinnstilling

Vedtak

40/12

Økonomistrategi 2013-16

Komiteinnstilling

Vedtak

41/12

Nasjonal transportplan 2014- 2023 - Uttalelse til transportetatenes forslag

Komiteinnstilling

Vedlegg

42/12

Kvalitetsmelding for utdanningssektoren 2012

Komiteinnstilling

Vedtak

43/12

Statlig kulturutvalg – uttalelse

Komiteinnstilling

Vedtak

44/12

Kulturdepartementet - Høring - Endring i Lov om folkebibliotek

Komiteinnstilling

Vedtak

45/12

Veglys langs fylkesveger – ansvar for drift og vedlikehold

Komiteinnstilling

Vedtak

46/12

Steinkjerhallen AS - Konvertering av likviditetslån til aksjekapital

Komiteinnstilling

Vedtak

47/12

Landbruksmelding for Trøndelag - status og oppfølging

Komiteinnstilling

Vedtak

48/12

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen – Finansiering av oppstart av planarbeid

Komiteinnstilling

Vedtak

49/12

Status og videre arbeid i fv17-prosjektet

Komiteinnstilling

Vedtak

50/12

Plan for selskapskontroll

Vedtak

51/12

Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015

Vedtak

52/12

Justering av diverse politiske reglementer

Komiteinnstilling

Vedtak

53/12

Forvaltningsrevisjonsprosjekt 1700-1/2012

Vurdering av fagopplæringen

Vedtak

54/12

Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

Vedtak

55/12

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget, juni 2012 (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Kontrollutvalgets innstilling

Vedtak

56/12

Klagenemnda - årsberetning 2011

Komiteinnstilling

Vedtak

57/12

Suppleringsvalg juni 2012

Vedtak

58/12

Valg av 2 nye medlemmer til yrkesopplæringsnemnda

Vedtak

Interpellasjoner

Int. nr

Tittel

Svar

Vedtak

13/12

Jostein Trøite (SV): Kreftbehandling i Nord-Trøndelag

Svar

Vedtak

14/12

Trude Holm (SP): Oppvekstprogrammet, har vi fasiten?

Svar

(Intet vedtak ble fattet.)