Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15 – 16 februar 2012

Møtested: Stiklestad hotell, Verdal

Møteprotokoll

Innkalling og program for komitemøtene 7.februar

Forslag og merknader fremmet i komitemøtene 7.februar

Program fylkestingets samling 15, og 16 februar

Fordeling av sakene til komiteene

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg:

Vedtak/
Saksprotokoll
(behandling/vedtak)

12/1

FoU-strategi for Trøndelag

Komiteinnstilling

Vedtak

12/2

Fylkesveginvesteringer fra marginalliste i Fylkesvegplan 2010 - 2013

komiteinnstilling

Vedtak

12/3

Innspill fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til jordbruksforhandlingene 2012

komiteinnstilling

Vedtak

12/4

Innspill fra Trøndelag til felles bestillingsbrev fra de midtnorske fylkene til styret for Regionalt Forskningsfond

Komiteinnstilling

Vedtak

12/5

Oppfølging av varslingsrutiner – kunnskap og bruk

Komiteinnstilling

Vedtak

12/6

Regional planstrategi 2012 – 2016. Innspill.

Komiteinnstilling

Vedtak

12/7

Regional plan for arealbruk – fastsetting av planprogram

Komiteinnstilling

Vedtak

12/8

Forslag på kandidater til styrene i helseforetak eid av Helse Midt-Norge RHF

Komiteinnstilling

(ny innst. 16.2.)

Vedtak

12/9

Selskapskontroll – Innherred produkter

Vedtak

12/10

Samlokalisering av Ytre Namdal Fagskole, nautisk linje og sikkerhetssenter og ytre Namdal videregående skole

(komiteinnstilling)

Vedtak

12/11

Vedlikehold av bygningsmassen – oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport

1700-1/2011

Komiteinnstilling

Vedtak

12/12

Høring NOU 2011:18 Struktur for likestilling

(komiteinnstilling

Vedtak

12/13

Kontrollutvalgets årsrapport 2011

Vedtak

Int. nr:

Interpellasjoner:

Svar/forslag/behandling

12/1

Trine Hallem (AP): PLASSERING AV LOGISTIKK-KNUTEPUNKT I TRØNDELAG

Svar/forslag/behandling

12/2

Ståle Busch (FrP): Sikkerhetseler i skolebussen?

Svar/forslag/behandling

12/3

Kjersti Tommelstad (SV): Vikarbyrådirektivet

Svar/forslag/behandling

12/4

Camilla Vågan (SP): Akseptabel reisetid for skolebarn

Svar/forslag/behandling

12/5

Jostein Trøite (SV): Planlegging av jernbane

 

Svar/forslag/behandling