Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4., 5., og 6. desember 2012

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

Møteprotokoll

Program for komitemøtene 27. november 2012

Forslag og merknader fremmet i komitemøtene 27. november 2012

Program fylkestingets samling 4. - 6. desember 2012      

Fordeling av sakene til komiteene

 

Fylkesrådsleders tale, 4. desember 2012

 

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg:

Vedtak/
Saksprotokoll
(behandling/vedtak)

72/12

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådet reglementsfestede rapportering

Komiteinnstilling

Vedtak

73/12

Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2013

Komiteinnstilling

Vedtak

74/12

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget, budsjettjustering

Komiteinnstilling

Vedtak

75/12

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-16

Komiteinnstilling

Vedtak

76/12

Regionalt bygdeutviklingsprogram inkludert Handlingsplan for Landbruksmelding for Trøndelag

 

Komiteinnstilling

Vedtak

77/12

Videre arbeid med Fv17-prosjektet Steinkjer- Namsos

Komiteinnstilling

Vedtak

78/12

Opprettelse av Dåapma nasjonalpark, høring

Komiteinnstilling

Vedtak

79/12

Strategi for idrett og friluftsliv Nord - Trøndelag 2013 - 2016. Ta anleggene og naturen i bruk!

Komiteinnstilling

Vedtak

80/12

Status og videreføring av satsingen på realfag og fremmedspråk i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Vedtak

81/12

Oppfølging av strategidokument 2011 for fagskolen i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Vedtak

82/12

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Komiteinnstilling

Vedtak

83/12

Internasjonal strategi Trøndelag 2013-2016

Komiteinnstilling

Vedtak

84/12

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 1700-1.2012 Vurdering av fagopplæringen

Komiteinnstilling

Vedtak

85/12

Underveisrapport tilbudsstruktur 2020 for videregående opplæring

Komiteinnstilling

Vedtak

86/12

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientdirektivet

Komiteinnstilling

Vedtak

87/12

Suppleringsvalg

Komiteinnstilling

Vedtak

88/12

Reguleringsplan Klungvikkorsen-Klungvikbrua i Nærøy, sak etter initiativretten

Komiteinnstilling

Vedtak

 

Int nr

Interpellasjoner

Svar

Vedtak

12/20

Interpellasjon om NTE, Andre N Skjelstad (V)

Svar fra fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol

(intet vedtak fattet)

12/21

Interpellasjon, dersom skogindustrien i Trøndelag skal lykkes må hogsten økes, Randi Dille (SP)

Svar fra fylkesråd for regional utvikling og kultur Terje Sørvik

(intet vedtak fattet)

12/22

Interpellasjon om yrkesopplæring og læreplasser, Jostein Trøite (SV)

Svar fra fylkesråd for utdanning og helse Anne Marit Mevassvik

Vedtak