Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. og 3. oktober 2012

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

Møteprotokoll

Program for komitemøtene 25. september 2012

Forslag og merknader fremmet i komitemøtene 25. september 2012

Program fylkestingets samling 2, og 3. oktober 2012       

Fordeling av sakene til komiteene

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg:

Vedtak/
Saksprotokoll
(behandling/vedtak)

12/59

Innovasjon Norge - Årsrapport

Komiteinnstilling

Vedtak

12/60

Eiermelding 2012

Komiteinnstilling

Vedtak

12/61

Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2012 - Økonomistyring

Vedtak

12/62

Avtale med Jernbaneverket om fjerning av skinner og reetablering av planskilt kryssing mellom Fv760 og Namsosbanen - Melhus jernbaneundergang

Komiteinnstilling

Vedtak

12/63

Overordnet kravspesifikasjon for fergesambandet Hokstad - Levanger

Komiteinnstilling

Vedtak

12/64

Kommunal forskuttering av tiltak på fv34/Havnevegen i Stjørdal i kommune

Komiteinnstilling

Vedtak

12/65

Opprettelse av Dåapma nasjonalpark , Høring

Tilleggsopplysning, notat med vedlegg

Komiteinnstilling

Vedtak

12/66

Nord-Trøndelag fylkeskommunes ungdomspolitiske plattform

Komiteinnstilling

Vedtak

12/67

Årsrapport fra elev- og lærlingombudet 2011-2012

Komiteinnstilling

Vedtak

12/68

Høringsuttale – retningslinjer for budsjettering av arkeologiske registreringer og gjennomføring av undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven 9, jfr kulturminneloven §10

Komiteinnstilling

Vedtak

12/69

Suppleringsvalg oktober 2012

Valgnemndas innstilling

Vedtak

12/70

Valg av Skjønnsmedlemmer

Valgnemndas innstilling

Vedtak

12/71

Justering av politisk reglement for fylkestinget

Komiteinnstilling

Kontrollutvalgets uttalelse

Vedtak

 

Int nr

Interpellasjoner

Svar

Vedtak

12/15

Jostein Trøite (SV): Nord-Trøndelag som skatteparadisfri sone

Svar

(Intet vedtak fattet)

12/16

Ståle Busch (FrP): Anbud innenfor veidrift

Svar

(Intet vedtak fattet)

12/17

Jan Inge Kaspersen (AP): Beredskap i Nord-Trøndelag

Svar

Vedtak

12/18

Trine Hallem (AP): Felles strategi for vindkraftutbygging i Trøndelag

Svar

(Intet vedtak fattet)

12/19

Trude Holm (SP): Sommerskole

Svar

Vedtak