Protokoll

 

 

 

 

SAKLISTE     

 

Dato:

31.08.2012 kl. 8:30

 

Sted:

Fylkets Hus

 

Arkivsak:

12/00511

 

 

SAKSKART

Side

Saker til behandling

6/12

12/01817-4

Forslag til overordna IA-plan i Nord-Trøndelag fylkeskommune

2

 

 

 

 

 

Drøftings-/informasjons-/referatsaker:

A

 

Sykefraværet i Nord- Trøndelag

 

B

 

Sykefraværsprosjektet blant tannhelsesekretærene

v/Kari Strand

 

C

 

Personalpolitiske retningslinjer, status og mål

v/Marit Schønberg

 

D

 

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2013

 

 

E

12/04423

Tilsynsrapport og varsel om pålegg – arbeidsutstyr i fylkets videregående skoler

Brev fra Arbeidstilsynet av 26.07.12

 

 

 

 

 

 


 

Saker til behandling

6/12 Forslag til overordna IA-plan i Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Arkivsak-dok.          12/01817-4

Saksbehandler        Ann Christin Eidsmo

 

 

Saksgang

Møtedato

Saknr

1 Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget

31.08.2012

6/12

 

 

Innstilling til vedtak:

 

Forslag til overordnes IA-plan for Nord-Trøndelag fylkeskommune sendes ut på høring.

 

Vedtak i saken fattes i neste møte i AMA – 26.10.12.

 

 

 

 

Steinkjer, 22.08.12

 

Ole Tronstad

Stabssjef

Sign.  


 

Saksutredning for arbeidsmiljø-og adminstrasjonsutvalget

 

 

Referanse for saken:

Sak nr. 4/12 fra møte i AMA 30.03.12 – hvor følgende vedtak ble fattet:

 

Det utarbeides en overordnet IA-plan for NTFK, hvor hver virksomhet tilpasser sin plan til denne og ut fra lokale forhold. Delmålene skal inngå som en del av virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid/HMS-arbeid og sees i sammenheng.

 

 

Vedlegg:

 

Forslag til overordnet IA-plan for Nord-Trøndelag fylkeskommune