Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Dato:

14.12.2012 kl. 9:30

 

Sted:

Fylkets Hus

 

Arkivsak:

12/00511

 

 

SAKSKART

Side

 

Saker til behandling

 

9/12

12/01467-3

Handlingsplan for likestilling og mangfold i NTFK - Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering - Revisjon

2

Vedtak

10/12

12/15277-1

Fylkeskommunale hovedverneombud/verneombud.  - Ressurser og ressurstildeling

5

Vedtak

11/12

12/15278-1

Permisjon for fosterhjemsforeldre

9

Vedtak

12/12

12/15281-1

Forslag til møteplan for AMA 2013

12

Vedtak

 

 

 

 

 

 

 

 

Orienteringssaker:

 

 

·       Konsekvenser for arbeidstakerne i NTFK av vedtatt økonomiplan – tilbudsstruktur/nedbemanning

·       Obligatorisk 40 timers arbeidsmiljøkurs i henhold til Arbeidsmiljøloven

·       Møte med fylkeskommunens bedriftshelsetjenester i 2013

·       Radongass-målinger

Vedlegg:

Radongassmålinger

·       Jobbmestring i praksis – prosjektet «Jobbmestrende oppfølging»

 

 

 

 


 

Saker til behandling

9/12 Handlingsplan for likestilling og mangfold i NTFK - Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering - Revisjon

 

Arkivsak-dok.          12/01467-3

Saksbehandler        Karin Bratberg

 

 

Saksgang

Møtedato

Saknr

1 Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget

14.12.2012

9/12

 

 

Forslag til vedtak/innstilling:

 

Fylkeskommunen skal være en pådriver og rollemodell i arbeidet for å få et likestilt og mangfoldig samfunn gjennom å arbeide aktivt for å nå målene i handlingsplanen.

 

Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget anbefaler at fylkesrådet vedtar Handlingsplanen for likestilling og mangfold i NTFK 2013-2016.

 

AMA gir sin tilslutning til Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering med de endringer som er foretatt.

 

 

 

Steinkjer, 10.12.2012

 

 

 

Ole Tronstad

Stabssjef

 

 

Saksutredning for arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget

(likelydende saksutredning til fylkesrådet)

 

 

Sammendrag

 

Den interne handlingsplan for likestilling og mangfold er nå evaluert og revidert og skal ha ei virketid fra 2013 til 2016. Dette vil gi fylkeskommunen en mulighet til å følge opp de tiltak som er satt i gang og å få i gang andre tiltak som er foreslått eller ikke gjort noe med. Planen er i henhold til gjeldende lovverk som bl.a. pålegger arbeidsgivere en aktivitetsplikt. Det innebærer at en skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. NTFK skal tilrettelegge for likestilling og mangfold både internt og eksternt. Viktige hovedutfordringer framover vil bl.a. være å bidra til å øke mangfoldet i organisasjonen, arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø for elever i den videregående skole med vekt på å motvirke seksuell trakassering mellom elever. Likeså er det viktig å øke kompetansen om temaet over hele linja, samt øke mangfoldet ved representasjon i arbeidet med utvikling av fylket.

 

Referanse for saken

 

Vedlegg:

 

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Nord-Trøndelag fylkeskommune 2011- 2012

 

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013-2016

 

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

 

 

Saksframstilling

 

I sak 11/21 Handlingsplan for likestilling og mangfold i NT, laget av det regionale partsamarbeidet, ble følgende protokolltilførsel fremmet av daværende fylkesrådsleder Alf Daniel Moen: «For fylkeskommunens ansvarsområder detaljeres og konkretiseres planen gjennom egen oppfølging og vedtak i administrasjonsutvalget.» En egen intern handlingsplan ble så lagt fram i Administrasjonsutvalget 18. mai 2011 og gitt sin tilslutning der. Den interne handlingsplanen for likestilling og mangfold fulgte så med som grunnlag for sak 11/103 «Funksjonshemmede ønsker jobb».

 

Den interne handlingsplan for likestilling og mangfold 2011-2012 er nå evaluert og revidert og foreligger vedlagt med en tidsplan på 4 år.

Det er som før 4 hovedområder; arbeidsliv, oppvekst, bolyst og livskvalitet og medvirkning som har sitt utgangspunkt i Strategier for likestilling og mangfold (08/72).

 

 

 

Når det gjelder arbeidsliv har fylkeskommunen arbeidet med å få laget regler for stillingsannonser som inkluderer mangfoldet. I tillegg har vi presisert at under ellers like vilkår skal personer med ikke-vestlig bakgrunn og personer med nedsatt funksjonshemming innkalles til intervju. I tillegg er «Arbeidsgiverpolitikk 2020» vedtatt i fylkestinget 6. desember, og den gir bl.a. tydelige mål og tiltak på IA-området. Implementering av dette dokumentet vil starte umiddelbart. Vi begynner å få et system for midlertidig utprøving av arbeid i egen organisasjon for ansatte med nedsatt arbeidsevne. Vi har nådd målet om 5 % deltid for faste ansatte, men det skal fortsatt arbeides på området.

 

Vi har ikke fått til noen ordning med arbeidspraksisplasser eller traineeprogram for ungdom med nedsatt funksjonsevne. Dette skal fortsatt være et mål.

 

Når det gjelder oppvekst er karriereveiledningstjenesten utfordret på å styrke yrkes- og utdanningsveiledningen for innvandrerungdom og ungdom med nedsatt funksjonsevne. Å få til mindre tradisjonelle utdannings- og yrkesvalg er et satsningsområde for karriereveiledning og Karrieresenteret i 2013. I tillegg er det tatt inn et tiltak om å motvirke seksuell trakassering mellom elever i videregående skoler, da forskning viser at dette er stort problem.

 

For området bolyst- og livskvalitet vil fremdeles mål og tiltak være aktuelle. Vi har invitert til kurs for ledere om likestilling og mangfold, men måtte avlyse p.g.a. dårlig påmelding. Det vil bli invitert til nytt kurs i 2013.

Når det gjelder medvirkning vil de samme mål og tiltak stå som før. Forrige handlingsplan hadde kort virkningstid og har gitt oss for dårlig tid til å nå alle målene. Derfor er det naturlig at de også blir med videre. Planen har antakeligvis vært for lite kjent i organisasjonen, så dette vil en måtte jobbe med.

 

 

 

 

Konklusjon

 

Fylkeskommunen arbeider godt på enkelte områder når det gjelder likestilling og mangfold. En har likevel et forbedringspotensial. Det blir viktig å sette planen på dagsorden slik at ledere er kjent med hva organisasjonen ønsker å oppnå. Kompetanseheving og kunnskap på området er nødvendig for å forstå hva det innebærer å ha en fylkeskommune som ønsker å ha fokus på likestilling og mangfold. Handlingsplanen må forankres på høyt nivå slik at mål og tiltak kan gripe inn i sektorene, på alle saksområder og i vår arbeidsgiverpolitikk.

 

 


 

 

10/12 Fylkeskommunale hovedverneombud/verneombud.  - Ressurser og ressurstildeling

 

Arkivsak-dok.          12/15277-1

Saksbehandler        Ann Christin Eidsmo

 

 

Saksgang

Møtedato

Saknr

1 Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget

14.12.2012

10/12

 

 

Forslag til vedtak/innstilling:

 

Dagens ressurstildeling for vernetjenesten opprettholdes, men fordelingen skjer etter nåværende virksomhetsorganisering og ikke etter sektororganisering. Det betyr at også ressurser til Fylkestannlegen og Fylkets hus inkluderes i ordningen.  Når det gjelder den videre fordelingen, står virksomhetene fritt i hvordan ressursen disponeres, men fordelingen skal skje i samråd med arbeidsmiljøutvalget og fagorganisasjonene.

 

 

 

 

 

Steinkjer 051212

 

 

Ole Tronstad

Stabssjef


 

Bakgrunn

Arbeidsutvalget i AMA har foretatt en gjennomgang av ressursbruken til vernetjenesten, og finner at det ikke er samsvar mellom fordelingsnøkkel og bruken av ressurser ute i skolene jvf. vedtak fra 010898. Det har i tillegg skjedd strukturelle endringer med nedgang i antall videregående skoler fra 14 til 11, og det er ønskelig med en synliggjøring av fordelingsnøklene for den enkelte virksomhet tilpasset dagens struktur.

 

 

 

Saksframstilling

 

01 august 1998 vedtok utdanningsetaten at alle fylkets videregående skoler skulle tildeles HMS- ressurser etter en gitt fordeling. Vedtaket gjengis under:

 

«Fylkesutdanningssjefen viser til vedtak i arbeidsmiljøutvalget for skolesektoren i sak 12/98 Fordeling av HMS- ressurs fra 01. august 1998, der følgende vedtak ble fattet:

lønnsressurs på 200 % fordeles på de 14 skoler fra 1. august 1998 etter følgende fordelingsnøkkel:

Grunnprosent (5 %) + antall ansatte/ totalt. Ansatte på de 14 skolene multiplisert med resterende lønnsressurs (130 %).

Eksempel på ressurs for en skole med 100 ansatte når vi totalt regner 1400 ansatte på alle skolene: 5 % + (100/1400*130) = 14,28 %

 

Når det gjelder den videre fordelingen, står skolen fritt hvordan ressursen disponeres, men fordelingen må skje i samråd med arbeidsmiljøutvalget og fagorganisasjonene.»

 

 

Det har skjedd strukturelle endringer i fylkeskommunen siden vedtaket ble foretatt i 1998, fra 14 videregående skoler til dagens 11 skoler. Fordeling av ressursene bør tilpasses dagens organisering slik at også Fylkestannlegen og Fylkes hus får ressurser til sin vernetjeneste. Når det gjelder ressurser til vernetjenesten så finnes det ikke en anbefalt norm for dette. De fleste fylkeskommunene har i dag i ulik grad frikjøpt sitt fylkeshovedverneombud, men ingen har definert prosent til verneombudene. Verneombudene får jobben sin tilrettelagt slik at man kan utføre sitt verv.

 

Med bakgrunn i den situasjon Nord- Trøndelag fylkeskommune står ovenfor med endringer i tilbudsstruktur og økonomiske tilpasninger, er det viktig å sikre gode arbeidsvilkår for våre ansatte i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.


 

 

 

Problemstillinger

 

Det er ikke foretatt en ressursgjennomgang siden 1998 for vernetjenesten. Det er nå et behov for å gå igjennom bruken av disse og synliggjøre hvilke fordelingsnøkler som blir tildelt den enkelte virksomhet.

 

 

Konklusjon

 

Rammen på 200 % til vernetjenesten beholdes uendret i tillegg til fylkeshovedverneombudets ressurs på 50 %. Fordelingen skal skje etter nåværende virksomhetsorganisering og ikke etter sektororganisering. Det betyr at også ressurser til Fylkestannlegen samt Fylkets hus inkluderes i ordningen med henholdsvis 10 % hver. Konsernet ses under ett, og det er opp til den enkelte virksomhet fritt å fordele hvordan ressursen disponeres innenfor sin vernetjeneste. Fordelingen skal skje i samråd med arbeidsmiljøutvalget og fagorganisasjonen.

 

 

 

Fordeling av HMS- ressurs til virksomhetene:

 

 Lønnsressurs på 200 % fordeles på virksomhetene fra 01. januar 2013 etter følgende fordelingsnøkkel:

Grunnprosent (5 %) + antall ansatte/ tot. ansatte på 11 skoler multiplisert med resterende lønnsressurs (125 %) samtidig som Fylkets hus og Fylkestannlegen tildeles 10 % hver.

 

Når det gjelder den videre fordelingen står virksomheten fritt hvordan ressursen disponeres, men fordelingen skal skje i samråd med arbeidsmiljøutvalget og fagorganisasjonen.

 

 

 

Vedlegg

 

Tabell over fordeling av ressurser til virksomhetene pr. 1.1 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell over fordeling av ressurser til virksomhetene pr. 1.1 2013

 

 

Virksomhet

 

2013

2012/2013

2010

1998

Grong vgs

Ansatte

95

95

80

54

 

Ressurs

14 %

5 %

5 %

10 %

Inderøy vgs

Ansatte

62

62

63

54

 

Ressurs

11 %

10 %

10 %

10 %

Leksvik vgs

Ansatte

36

36

40

43

 

Ressurs

8 %

9 %

10 %

9 %

Levanger vgs

Ansatte

181

181

210

226

 

Ressurs

21 %

12 %

16 %

31 %

Meråker vgs

Ansatte

45

45

43

43

 

Ressurs

9 %

5 %

5 %

9 %

Mære landbruksskole

Ansatte

80

80

83

75

 

Ressurs

12 %

5 %

5 %

12 %

Olav Duun vgs

Ansatte

179

179

200

226

 

Ressurs

21 %

10 %

9 %

31 %

Ole Vig vgs

Ansatte

237

237

230

215

 

Ressurs

26 %

14 %

23 %

25 %

Steinkjer vgs

Ansatte

242

242

240

226

 

Ressurs

27 %

15 %

26 %

34 %

Verdal vgs

Ansatte

148

148

130

129

 

Ressurs

18 %

18 %

18 %

17 %

Ytre Namdal vgs

Ansatte

92

92

80

75

 

Ressurs

13 %

2.4 %

2.4 %

12 %

Fylkestannlegen

Ansatte

99

99

 

 

 

Ressurs

10 %

0 %

0 %

 

Fylkets hus

Ansatte

228

228

220

 

 

Ressurs

10 %

0 %

0 %

 

NTFK

Ansatte

1397 + 323

1397

1399

1368

 

Ressurs sum

200 %

105 %

129 %

200 %

 

 

 


 

 

11/12 Permisjon for fosterhjemsforeldre

 

Arkivsak-dok.          12/15278-1

Saksbehandler        Ann Christin Eidsmo

 

 

Saksgang

Møtedato

Saknr

1 Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget

14.12.2012

11/12

 

 

Forslag til vedtak/innstilling:

 

Ønsket om å få til en avtale der fosterforeldre som har permisjon får utbetalt sin lønn fra ordinær arbeidsgiver, og at arbeidsgiver sender refusjonskrav til barnevernet avvises. Dagens praksis videreføres. Arbeidsgiver tar inn ved neste revidering av permisjonsreglementet, at permisjon til fosterforeldre innvilges uten lønn.

 

 

 

Steinkjer 301112

 

 

Ole Tronstad

Stabssjef


 

Bakgrunn

 

Fagforbundet har bedt om å få behandlet rettigheter ved permisjon for fosterforeldre i AMA, og tatt inn i vårt permisjonsreglement.

 

 

 

 

 

 

Brev fra Fagforbundet pr. 21.11.12:

 

Fosterforeldre – samfunnsansvar og vilkår.

Mange barn og unge har foreldre og familie som ikke kan ta seg av dem på forsvarlig vis. Samfunnet har et stort behov for fosterhjem/fosterforeldre som kan gi disse en god oppvekst. I disse dager er det en landsomfattende rekrutteringskampanje for å skaffe flere fosterhjem. Kampanjen støttes av politikere både sentralt, på fylkes og kommunenivå.

 

Det er ingen enkel oppgave å være fosterforeldre. Men fosterforeldrene selv sier at bekymringene overskygges av gleden over å hjelpe noen til et bedre liv.

 

Ofte er det behov for at en av de voksne søker permisjon helt eller delvis i forbindelse med at fosterbarnet flytter inn. Det er en stor forandring både for barnet og for familien å bli kjent med, og venne seg til hverdagslivet sammen.

Når en av de voksne blir bedt om å søke permisjon, er det i hht. arbeidsmiljøloven en rett vedkommende har. Det er imidlertid ikke en rett til trygdeytelser på linje med nedkomst, eller adopsjon. Derfor er det barneverntjenesten som plasserer barnet som tilbyr kompensasjon for å være hjemme. Det forhandles ved hver plassering, både størrelse og varighet.

 

I dag praktiseres det slik at fosterforeldre får trekk i lønn fra sin ordinære arbeidsgiver. Barnevernet utbetaler lønn, men at fosterforeldre er ikke arbeidstakere i ferielovens betydning. Kommunen har derfor ikke plikt til å betale feriepenger. I tillegg til dette må fosterforeldre selv sørge for å betale inn pensjon av den lønna de får fra barnevernet.

 

Slik det praktiseres er det en stor tilleggsbelastning for fosterforeldre som må bruke mye tid og energi på dette.

 

For å gjøre det noe enklere for de som tar på seg dette samfunnsansvaret, bør arbeidsgiver bidra til å legge forholdene til rette.

 

Det bør være mulig å få til en avtale der fosterforeldre som har permisjon får utbetalt sin lønn fra ordinær arbeidsgiver. Arbeidsgiver sender refusjonskrav til barnevernet. 

 

 

 

 

Saksframstilling

 

Vurderinger

I dag praktiseres det slik at fosterforeldre får trekk i lønn fra sin ordinære arbeidsgiver. Barnevernet utbetaler lønn, men fosterforeldre er ikke arbeidstakere i ferielovens betydning. Kommunen har derfor ikke plikt til å betale feriepenger. I tillegg til dette må fosterforeldre selv sørge for å betale inn pensjon av den lønna de får fra barnevernet. Siden fosterforeldre ikke anses som arbeidstakere har de ikke rett til feriepenger etter ferieloven, heller ikke om de mottar godgjøring som forsterket fosterhjem.

Derimot mottar fosterforeldre arbeidsgodtgjøring i 12 måneder i året, mens vanlige arbeidstakere får lønn i 11 måneder og feriepenger i tillegg. Dessuten kan det inngås avtale om at barnevernstjenesten skal betale avlastning eller ferieopphold for barnet, slik at fosterforeldrene kan ha ferie og reise bort alene. Arbeidsgodtgjøringen faller ikke bort under slike forhold, fosterforeldre mottar da indirekte ytelser som kan sammenlignes med feriepenger.

 

Når det gjelder pensjon kan fosterforeldre tegne skattefavorisert pensjonssparing. Dette innebærer at fosterforeldre kan betale inn årlig inntil 4 prosent av lønn mellom 1G og 12 G fra frilanservirksomheten til en innskuddsbasert pensjonsordning. Ordningen gir rett til fradrag i skattepliktig inntekt. Barnevernet kan også dekke dette.

 

Den ansatt påtar seg frivillig arbeid hos annen oppdragsgiver. Skulle vedkommende bli syk, vil de få refusjon som frilanser det vil si 100 % dekning fra dag 17. De kan også tegne tilleggsforsikring for sykepengedekning fra dag 1. En eventuell forsikring bør dekkes av barnevernstjenesten. Når det gjelder sykepenger vil arbeidsgiver få refundert ca. 75 % av lønnskostnadene.

 

Arbeidsgiver stiller seg positiv til at ansatte påtar seg et slikt ansvar, men det er frivillig å være fosterforeldre og ansvaret for fosterforeldre ligger hos stat og kommune. Det er en fare for at deler av ansvaret til stat og kommune blir overført arbeidsgiver, hvis arbeidsgiver tar lønnsforpliktelsen og med det arbeidsgiveransvaret ved arbeid hos annen oppdragsgiver.

Arbeidsgiver vil være positiv i forhold til en permisjonssøknad, selv om dette medfører merbelastning for arbeidsgiver og kolleger.

 

 

Konklusjon

 

Ved revidering av permisjonsreglement, vil Nord- Trøndelag fylkeskommune presisere at permisjon for fosterforeldre innvilges uten lønn. Hele permisjonen vil være ulønnet. Hverken folketrygdloven eller hovedtariffavtalen har bestemmelser om lønn i disse tilfellene. Fosterforeldre mottar ofte godtgjøring etter fastsatte fosterhjems satser. I de tilfeller barneverntjenesten krever eller ønsker at en av fosterforeldrene skal slutte i annet arbeid for å være hjemmeværende, vil denne fosterforelderen som regel få lønnskompensasjon fra barnevernstjenesten i form av forhøyet arbeidsgodtgjøring.

 

 


 

 

12/12 Forslag til møteplan for AMA 2013

 

Arkivsak-dok.          12/15281-1

Saksbehandler        Sidsel Owren Østeraas

 

 

Saksgang

Møtedato

Saknr

1 Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget

14.12.2012

12/12

 

 

Forslag til vedtak/innstilling:

 

Følgende datoer fastsettes for møter i AMA i 2013:

 

08.02.13

22.03.13

24.05.13

30.08.13

25.10.13

13.12.13

 

Alle møter avholdes på møterom Kammerset fra kl. 09.30 – maks. til kl. 12.30

 

 

Arbeidsutvalget i AMA – møtedatoer:

 

24.01.13

05.03.13

07.05.13

15.08.13

10.10.13

28.11.13

 

Alle møter avholdes på møterom Derhviegåetie fra kl. 09.30 – maks til kl. 11.30

 

 

 

 

Steinkjer, 05.12.2012

 

 

Ole Tronstad

Stabssjef