Møteprotokoll

 

 

Sakliste AMA 26.10.12

 

 

Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget

 

 

SAKLISTE  

 

Dato:

26.10.2012 kl. 9:30

 

Sted:

Fylkets Hus, møterom Kammerset, B227

 

Arkivsak:

12/00511

 

 

SAKSKART

Side

Saker til behandling

7/12

12/01817-11

Overordna IA-plan i Nord-Trøndelag fylkeskommune

2

8/12

12/13228-1

Arbeidsgiverpolitikk 2020

3

Informasjons-/drøftingssaker:

 

 

Organisasjons- og arbeidsmiljøundersøkelsen 2013

v/Ann Christin Eidsmo

 

 

Fylkeskommunale hovedverneombud/verneombud –

Ressurser og ressursfordeling v/Bjarne Berre

 

 

Uønska deltid  notat til Fylkesrådet 23.10.12 v/Karin Bratberg

 


 

Saker til behandling

7/12 Overordna IA-plan i Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Arkivsak-dok.          12/01817-11

Saksbehandler        Ann Christin Eidsmo

 

 

Saksgang

Møtedato

Saknr

1 Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget

26.10.2012

7/12

 

 

Forslag til vedtak:

 

Forslag til overordna IA-plan for Nord-Trøndelag fylkeskommune vedtas som gjeldende IA-plan for fylkeskommunen.

 

 

 

Steinkjer, 22.10.12

 

 

Ole Tronstad

Stabssjef

Sign. 


 

 

 

Saksutredning for arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget

 

Referanse for saken:

AMA-sak nr. 4/12

AMA-sak nr. 6/12

 

 

Vedlegg:

 

Forslag til overordna IA-plan for Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 

 

Sammendrag:

 

AMA fattet i møte 30.03.12 – sak nr. 4/12 - følgende vedtak:

 

Det utarbeides en overordna IA-plan for NTFK, hvor hver virksomhet tilpasser sin plan til denne og ut fra lokale forhold. Delmålene skal inngå som en del av virksomhetenes arbeidsmiljøarbeid/HMS-arbeid og sees i sammenheng.

 

AMA fattet i møte 26.10.12 – sak nr. 6/12 – vedtak om at forslaget skulle sendes ut på høring.

Innspill fra høringsinstansene er nå hensyntatt i foreliggende reviderte forslag til plan.

 

 

 


 

 

 

8/12 Arbeidsgiverpolitikk 2020

 

Arkivsak-dok.          12/13228-1

Saksbehandler        Marit Schønberg

 

 

Saksgang

Møtedato

Saknr

1 Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget

26.10.2012

8/12

 

 

Forslag til vedtak:

 

Arbeids- og administrasjonsutvalget støtter forslag til Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 for Nord-Trøndelag fylkeskommune.

 

 

 

 

Steinkjer, 22.10.12

 

 

Ole Tronstad

Stabssjef

Sign.


 

 

 

Saksutredning for arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget

 

Referanse for saken:

Fylkestingssak 34/2004 Personalpolitiske retningslinjer for Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Vedlegg:

 

«Nord-Trøndelag fylkeskommune – Arbeidsgiverpolitikk mot 2020»

 

 

Høringsuttalelser:

 

AVGO

 

RUA

 

Steinkjer vgs

 

Olav Duun

 

Akademikerne

 

Utdanningsforbundet

 

Fagforbundet

 

 

 

 

Saksframstilling

 

 

Bakgrunn

Fylkestinget vedtok i sak 34/ 2004 Personalpolitiske retningslinjer for Nord-Trøndelag fylkeskommune.

 

En god arbeidsgiverpolitikk er en forutsetning for at en organisasjon skal lykkes med sine oppgaver.

 

Arbeidsgiverpolitikken skal behandles i hver fylkestingsperiode for at fylkestinget skal kunne vedta mål og gi føringer for fylkeskommunes arbeidsgiverpolitikk. 

 

 

 

Arbeidsgiverpolitikken må gjøres kjent for og være førende for hvordan alle med arbeidsgiveransvar i organisasjonen forvalter arbeidsgiverpolitikken i hverdagen. Fra fylkestinget som sitter med det endelige arbeidsgiveransvar til fylkesrådet og ledere på alle nivå som er delegert myndigheten til å håndtere arbeidsgiveransvaret på vegne av fylkestinget.

 

En slagkraftig arbeidsgiverpolitikk må bygge på fylkeskommunens unike rolle, oppgaver, verdier og krav til kvalitet. Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til at alle ansatte opplever å høre til, har en felles identitet og at de kommuniserer fylkeskommunens egenart og konkurransefortrinn til omgivelsene.

 

 

Problemstillinger

På 80-tallet var begrepet personalpolitikk kjernebegrepet. Perspektivet var relasjonen mellom arbeidsgiver og medarbeider. På 90-tallet ble perspektivet utvidet, det ble lagt større vekt på å utvikle relasjonen mellom medarbeider og bruker, og arbeidsgiverpolitikk ble begrepet. I dagens samfunn er det behov for å utvide perspektivet ytterligere. Fylkeskommunen står framfor økt konkurranse i arbeidsmarkedet. Identitet og omdømme er viktigere enn noen gang. Dette krever økt oppmerksomhet på relasjonen mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og arbeidsmarkedet.

 

Vi har økt velstand og økte forventninger til fylkeskommunens forvaltningsoppgaver og tjenester. Dette utfordrer oss, ikke bare på kvalitet og effektivitet, men også på fylkeskommunens plass sammen med kommunene, som velferdssamfunnets hovedaktør. Dette krever omstilling og nytenkning.

 

Budsjett og økonomiplan 2013 – 2016 synliggjør utfordringene fylkeskommunen står overfor i årene framover. I økonomiplanperioden forventes det en nedgang i inntektene i størrelsesorden ca. 100 millioner kroner, samtidig vil kravet om tjenester av god kvalitet opprettholdes. Nord-Trøndelags-samfunnet, næringsliv, kommunene og befolkningen forventer at fylkeskommunen skal fylle rollen som regional utvikler og tjenesteprodusent på en god måte. Fylkeskommunen står derfor overfor et krav om effektivisering og utvikling av god kvalitet.

 

Vi må konsentrere oss om to store arbeidsgiverutfordringer:

 

·       Evne til utvikling og nyskaping

·       Tilgang på ny og forvaltning av egen arbeidskraft

Det er medarbeiderne som skaper resultat for innbyggere og brukere. En offensiv arbeidsgiverpolitikk som legger til rette for det gode møtet mellom medarbeider og bruker eller innbygger blir avgjørende.


Vi kan anta at gapet mellom fylkeskommunens ressurser og forventningene fra omgivelsene vil bli større i framtida. «Rikdommens dilemma» handler om at den private levestandarden øker i form av høyere reallønn p.ga effektivisering i produksjonen av varer og tjenester i en global økonomi. Fylkeskommunen leverer befolkningsnære og bemanningsintensive tjenester i en lokal økonomi. Effektiviseringsgevinsten i vår tjenesteproduksjon vil være lavere enn utviklingen i lønnsnivå i samfunnet for øvrig og fylkeskommunen vil bli stadig dyrere å drive. Konkurransen med privat sektor om å utføre velferdsoppgaver kan også øke.

 

Vi kan se for oss følgende sentrale utfordringer som følge av samfunnsutviklingen:

 

·       Kompetanse – økt behov for spesialistkompetanse og dyktige generalister

·       Strammere arbeidsmarked – demografiske utfordringer tilsier at flere er på vei ut enn inn i arbeidsmarkedet. Høy gjennomsnittsalder gjør at fylkeskommunen må erstatte mange medarbeidere i løpet av kort tid

·       Lav arbeidskraftutnyttelse – høyt sykefravær

·       Liten rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til høyere fag- og lederstillinger

·       Liten rekruttering av medarbeidere med redusert funksjonsevne

·       Omdømme påvirker unges utdanningsvalg og generell rekrutteringsevne

·       Lite mangfold i toppledelsen

·        Flyttestrøm fra mange av distriktene

 

Gapet mellom ressurser og forventninger, og mellom behov og tilgang på kvalifisert arbeidskraft, utfordrer fylkeskommunen til utvikling og nyskapning.

Nyskaping eller innovasjon innebærer å videreutvikle det bestående men i en ny retning. Studier viser at kommunesektoren som helhet har stor evne til effektivisering av eksisterende løsninger (utvikling) men har større vansker med å utvikle genuint nye løsninger (nyskaping). De utfordringer fylkeskommunen står overfor vil i større grad kreve nyskaping. Dette vil være en sterk føring for arbeidsgiverpolitikken framover.

 

Utfordringene overfor leder oss til følgende målformuleringer for Arbeidsgiverpolitikken mot 2020:

 

1.     Fylkeskommunen møter behovene med forbedret kvalitet og effektivitet, og utvikler nye løsninger i samarbeid med, brukere, innbyggere og partnere

2.     Fylkeskommunen har god evne til å beholde og utvikle medarbeidere, og god konkurranseevne i arbeidsmarkedet

Disse målene henger sammen. Høy kvalitet og effektivitet vil styrke fylkeskommunens posisjon som arbeidsgiver.

 

 

 

 

For å møte utfordringene og realisere disse målene, trenger vi en arbeidsgiverpolitikk som frigjør energi og inviterer medarbeiderne og tillitsvalgte til å arbeide sammen med ledelsen for nyskaping og stadig bedre praksis. Økt samspill vil føre til nye løsninger, bedre utnyttelse av ressursene og utløse helt nye ressurser. God konkurransekraft i arbeidsmarkedet er avgjørende for å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere. Vi kan tilby unike og meningsfylte oppgaver, trygge ansettelsesforhold med faglig utfordrende jobbinnhold i stadig endring, og en god pensjonsordning. For å bedre konkurranseevnen må vi gjøre våre konkurransefortrinn kjent overfor unge under utdanning, til yrkes- og studieveiledere, til foreldre og hele arbeidsmarkedet. Hvor stor rekrutteringsutfordringen blir henger nøye sammen med hvor flinke vi er til å beholde og utvikle de medarbeiderne vi har.

 

 

 

Konklusjon

For å møte de utfordringer fylkeskommunen står overfor prioriteres det å arbeide innenfor følgende 7 innsatsområder:

 

1.     Politikk og administrasjon

2.     Mangfold og inkludering

3.     Identitet og omdømme

4.     Medinnflytelse og medbestemmelse

5.     Motivasjons- og lønnspolitikk

6.     Læring og utvikling

7.      Etikk og samfunnsansvar