Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      14.september 2011

Tid:                 Kl 12.00

Sted:               Bakarstu A 343, Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

32/11

Referatsaker

33/11

Høringsuttalelse fra kontrollutvalget – Forslag til endringar i kommunelova og enkelte andre lover (eigenkontrollen i kommunane m. m.

34/11

Budsjettjustering på bakgrunn av regnskapsresultatet for 2010 – overføring til disposisjonsfond

35/11

Kontroll og tilsyn – Budsjettforslag 2012

36/11

Oppdragsansvarlig revisor – Den årlige uavhengighetserklæringen

37/11

Orientering fra revisor – Revisjonsstrategi 2011

38/11

Orientering fra revisor

39/11

Selskapskontroll – Innherred produkter

40/11

Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Fagutdanning for elever i videregående skole - Prosjektplan

41/11

Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Økonomistyring – Oppstart

42/11

Oppfølging av kontrollutvalgets saker 2007 - 2011

43/11

Evaluering av perioden