Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15., 16. og 17. juni 2011

Møtested: Levanger videregående skole, Levanger

MØTEPROTOKOLL

PROGRAM

Fordeling av saker på komiteene

SAKLISTE

Sak nr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll
(behandling/vedtak):

11/41

NTE Holding AS med datterselskaper - Selskapskontroll

Saksprotokoll/
Vedtak

11/42

Forvaltningsrevisjonsrapport 1700-2/2011:
Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten

Saksprotokoll/
Vedtak

11/43

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Sosial-, helse- og barnevernmelding 2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/44

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Årsrapport 2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/45

Årsmelding for Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag 2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/46

Kommunal forskuttering av tiltak på fv755 - Nessjordet i Inderøy kommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/47

Nytt sammenslått utvalg for lønns- og arbeidsgiverpolitikk

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/48

Medlem av Sparebankstiftelsen Sparebank 1 SMN

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/49

Riksvegbudsjett 2012 - Høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/50

Konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen - Høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/51

Driftsrapport 1/2011 pr. 30.4.2011 til fylkestinget, budsjettjustering

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/52

Økonomistrategi 2012-15

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/53

Midtnordenkomiteen - Årsberetning for 2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/54

Effektvurdering av fylkeskommunens virkemidler innenfor stedsutvikling og innovasjonsselskapene

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/55

Felles fylkesvegplan 2010-2013

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/56

Strategi for helhetlig karriereveiledning i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/57

Årlig melding 2010 for Helse Nord-Trøndelag HF og Årsmelding 2010 for Kvalitetsutvalget i
Helse Nord-Trøndelag HF

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/58

Høringsutkast FoU-strategi for Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/59

NTE - ny eierskapsmodell

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/60

Videreutvikling av internkontrollsystemet i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/61

Regional transportplan - Innspill til Nasjonal transportplan

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/62

Rapport arbeid med klima og energi i 2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/63

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag. Høringsdokument

Vedlegg nr 2 oppdatert 6.6.2011

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/64

Elev - og lærlingombudet's rapportering for skoleåret 2010/2011

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/65

Kvalitetsmelding for utdanningssektoren 2011

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/66

Vitalisering av arbeidet i fylkestingets plenum og komiteer - justeringer i diverse politiske reglementer

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/67

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Innstilling fra Kontrollutvalget

Saksprotokoll/
Vedtak

11/68

Garanti byggetrinn 2 Steinkjerhallen AS

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

11/69

Regionalt bomvegselskap - Endring av eierstruktur i Trøndelag bomveiselskap as

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

 

 

Int. nr:

Interpellasjoner:

Saksprotokoll
(behandling)

11/7

Rune Hegge (SV):
Klasseledelse forutsetter handlekraftige lærere

Svar/forslag

11/8

Tore Kristiansen (Frp):
Psykiatrisk ambulanse - nå også i Nord-Trøndelag

Svar/forslag

11/9

Ola- Morten Teigen (Frp):
PC-krise i skolene - nå på tide med MAC?

Svar/forslag

11/10

Endre Skjervø (Frp): Flybuss Steinkjer-Værnes

Svar/forslag

11/11

Trude Holm (Sp): Nord-Trøndelag mangler arbeidskraft

Svar

11/12

Vigdis Hjulstad Belbo (Sp): Mineralressurser i Namdalen

Svar