Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 1., 2. og 3. mars 2011

Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), Verdal

MØTEPROTOKOLL

PROGRAM

Fordeling av saker på komiteene

SAKLISTE

Sak nr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak:

11/1

Utnyttelse av vannkrafta innen Varig verna vassdrag - bedre utnyttelse av vannkrafta i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/2

Innspill fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til jordbruksforhandlingene 2011

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/3

Oppfølging av Landbruksmelding for Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/4

Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 - høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/5

Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/6

Reiselivsstrategi for Trøndelag - rapport 2008-2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/7

Drift og vedlikehold av fylkesvegnettet med driftskontrakter - prinsipper for kontrakter som skal inngås i 2012

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/8

Kontrollutvalgets årsrapport 2010

Saksprotokoll
Vedtak

11/9

Forvaltningsrevisjonsrapport 1700-1/2011 - Vedlikehold av bygningsmassen

Saksprotokoll
Vedtak

11/10

Nasjonale føringer for standarden på fylkesveg m. m - høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/11

NTE - justering av eierskapsstyringen

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/12

Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/13

Videreutvikling av Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/14

Kulturdepartementet - Kriterier for regionale filmsentre - Høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/15

Utvidet lånegaranti Steinkjerhallen AS

Komieinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/16

Revidering av statutter for fylkeskommunens likestillingspris

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/17

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/18

Kulturdepartementet – høring vedrørende mediestøtte

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/19

Forbrukerutvalg for fylkeskommunene i Møre og Romsdal,
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Årsmelding 2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

11/20

Suppleringsvalg - mars 2011

Saksprotokoll
Vedtak

11/21

Høgskolen i Nord-Trøndelag. Oppnevning av eksterne styremedlemmer for perioden 2011-2015. Delegasjonsfullmakt fra fylkestinget til fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak


Int. nr:

Interpellasjoner:

 

11/1

Trude Holm (Sp): Prissamarbeid blant asfaltcowboyer

Behandling/svar

11/2

Hilde Tyldum Stordahl (SV):
Dårlige helseforslag truer distriktsbosettinga

Behandling/svar
vedtak

11/3

Britt Tønne Haugan (KrF):
Trenger Nord-Trøndelag et mobbeombud?

Behandling/svar
vedtak

11/4

Vegard Austmo (Sp): Posten - en viktig samfunnsinstitusjon

Behandling/svar
vedtak

11/5

Bjørn Arild Gram (Sp):
NRK må styrke sin virksomhet i Nord-Trøndelag

Behandling/svar
vedtak