Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 06-08 desember 2011

Møtested: Rådhuset, Steinkjer

Protokoll

Innkalling/program komiteenes møte 29.november

 

Innspill fra komitemøter 29.11.2011

 

Fylkesrådsleders tale/ fylkestingets behandling og vedtak

 

Program

 

Fordeling av saker til komiter

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg:

Vedtak/
Saksprotokoll
(behandling/vedtak):

11/80

Skolebiblioteket – arena og verktøy for læring,  Bibliotekstrategi for de videregående skolene i Nord-Trøndelag 2011-2014

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/81

Driftsrapport 2/2011 pr 30.9 til fylkestinget, budsjettjusteringer

Tilleggsnotat av 29.november 2011

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/82

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 - 2015
(vedlegg i pdf-format pr 22.11.)

Tilleggsnotat av 29.november 2011

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/83

Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2012

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/84

Felles fylkesplan for Nord- og Sør-Trøndelag 2009 - 2013. Samhandlingsprogram for 2012

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/85

Eiermelding 2011

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/86

Landbruks- og matdepartementet - Forslag til endringer i lov om reindrift - Avvikling av ordningen med områdestyrer

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/87

Konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim- Steinkjer

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/88

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2013.2016 - Høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/89

Overordnet kravspesifikasjon for hurtigbåtsambandet Trondheim - Vanvikan

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/90

Strategi tilbudsstruktur videregående opplæring 2020

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/91

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag. Avslutning av det politiske samarbeidet

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/92

Digitale møter – fylkestinget i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/93

Forslag på kandidater til styret i Oslo universitetssykehus HF

Valgnemndas innstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/94

Nord-Trøndelag fylkeskommunes politiske styringssystem (reglementer mv) - samlet oversikt og forslag til enkelte justeringer

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/95

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget, desember 2011 (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

11/96

Suppleringsvalg

Saksprotokoll

Vedtak

11/97

Åpningstid for ferjesambandet Hofles-Geisnes-Lund

(fremmet etter initiativretten)

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

Vedtak

Int. nr:

Interpellasjoner:

Saksprotokoll
(behandling)

11/13

STATUS  FOR  FV 17-PROSJEKTET (Carl S Geving, AP)

Svar

11/14

FYLKESTINGET OG VALGDELTAKELSEN (Johannes Sandstad,KrF)

Svar

11/15

Reduksjonen av antallet ynglinger av bjørn må skje i Nord Trøndelag! (Gunnar Alstad SP)

Svar/vedtak

11/16

Helikopterlandingsplass ved Sykehuset Levanger

(Tomas Iver Hallem SP)

Svar

11/17

NTFK sin leieavtale med Trønderhallen (Trude Holm SP)

Svar

11/18

Energisparepakke for Midt-Noreg (Jostein Trøite, SV)

Svar

11/19

Et nytt kroppsøvingsfag (Kjersti Tommelstad, SV)

Svar