Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 12. april 2011 kl 13.15

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprototokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/71

Klage på vedtak vedr rett til skoleskyss, Levanger kommune

Vedtak

11/72

HUNT Biosciences - søknad om prosjektstøtte

Vedtak

11/73

Restaurering av Bodomheimen i Ogndal - invitasjon til partnarskap

 

Vedtak

11/74

Arbeidet med privatarkiv i Nord-Trøndelag – ansvar for koordinering

 

Vedtak

11/75

Leveranseavtale 2011 mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt

 

Vedtak

11/76

Fylkeskommunal eierpolitikk - Innovasjon Norge.

Vedtak

11/77

Verdal kommune – søknad om støtte til utbygging av radiobasert bredbånd på strekningene Helgådalen-Vera-Inndalen og Sul-Sandvika.

 

Vedtak

11/78

Regionale Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap og årsrapport 2010

 

Vedtak

11/79

Namdal kraft AS: Søknad om tilskudd til ”Planlegging av inntil 22 småkraftverk i Grong, Namsskogan og Røyrvik/Miljøundersøkelser”.

 

Vedtak

11/80

Fosnes kommune - Søknad om tilleggsfinansiering Salsnes Havn

Vedtak

 

I tillegg ble det behandlet saker med innstilling til fylkestingets møte 3. – 5. mai 2011.

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen, og sakene legges

fortløpende ut på saklisten for fylkestingets mai-møte.