Sak nr 11/162

Uttalelse til høring vedr endring i regnskapsføring pensjon

                                                                                                                                                           

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Sak nr.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Fylkets Hus

06.09.2011

11/162

 

Saksbeh:

Tone Mediaas Reitlo

Arkivsak:

11/04447

Arkivkode:

100Fylkesrådens innstilling til vedtak:

 

Høringsforslaget fra Kommunal/ og regionaldepartementet om endringer i regnskapsføring av pensjon, støttes prinsipielt, ut fra at det fremmer ”sunn” økonomistyring. Forslaget vil imidlertid medføre press på tjenestetilbudet. Det bør tas opp i kommunesektorens konsultasjoner med staten, og synliggjøres i økonomisk-tekniske beregninger vedr. kommuneøkonomien.

  

Fylkesrådens vurdering:

 

Endringene i høringsforslaget fra Kommunal og Regionaldepartementet medfører en skjerping i kravet til fordeling av svingninger av pensjonskostnader over tid. Dagens regler som er gjeldende fra 2002 gir mulighet til å fordele svingninger i høye pensjonskostnader over tid fra 1 til 15 år. Dette i stedet for å utgiftsføre hele pensjonspremien samme år som betalingskravet var gjeldende for. Endringen fra 15 til 10 år, medfører økt belastning i regnskapet, men bidrar til en ”sunnere” økonomiforvaltning.

 

Akkumulert premieavvik for kommunesektoren anslås til 23 mrd kroner, og for Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK) er den 97 mill kroner. En innskjerping av kravet vil i gjennomsnitt føre til en årlig merkostnad på 3,2 mill kroner for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Dette gir i sin tur redusert tjenestetilbud dersom det ikke kompenseres..

 

For kommunesektoren som helhet, har det vært en gradvis økning i samlet premieavvik. Dette har sammenheng med at pensjonskostnadene har økt i årene 2002 – 2010, uten at dette i tilstrekkelig grad har blitt synliggjort i regnskapet. Det kan også ses på den måten at staten, istedenfor å kompensere kommunesektoren for økte kostnader på grunn av flere eldre og lengre levealder, etablerte et system for å skyve de økonomiske utfordringene inn i framtida. Landsstyret KS har i en uttalelse pekt på at dette nødvendigvis må påvirke tjenestetilbudet negativt i årene framover. Det er viktig at dette tema blir grundig behandlet i kommunesektorens konsultasjoner med staten. For å skaffe grunnlag bør Teknisk beregningsutvalg (TBU) gå grundig inn i problemstillingen og synliggjøre de økonomiske utfordringene.

 

 

 

Steinkjer, 30. august 2011

 

 

 

Tor Erik Jensen

fylkesråd for samferdsel

 

 

 


Saksutredning for fylkesrådet

Sammendrag

Høringsforslaget tilsier en innskjerping av reglene om amortiseringstid for premieavvik fra og med 2011 som endres fra 15 til 10 år. Opparbeidet premieavvik fra 2002 til 2010 skal skje etter gammel ordning med 15 år. Det vil bli derigjennom bli 2 ordninger.

For NTFK som har et opparbeidet gjeld som premieavvik er dette ca 97 mill kroner. Innskjerpingen medfører forutsatt samme utvikling i pensjonskostnader en merbelastning på 3,2 mill kroner årlig.

Det følger ingen statlig kompensasjon med forslaget til endringer.  

 

Trykte vedlegg:

  1. Høringsbrev fra departementet i sak 11/02942-1

 

Utredning:

Innledning

Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 7.6.2011, sendt forslag til endringer i regnskapsføring av pensjon ut på høring. Høringsfristen er satt til 16.9.2011. Dagens regler ble innført i 2002. De kom etter en relativt høy økning i pensjonskostnadene i kommunesektoren i årene 1999-2001. Til og med 2001 skulle regnskapene belastes direkte for betalt premie, mens man fra 2002 kan velge å fordele mer jevnt over 15 år.

Hensikten med regelendringene var en jevnere belastning av pensjonskostnader over år. På det tidspunkt anslo man at pensjonskostnadene kom til å øke årlig med 1 – 2 milliarder kroner.

Høringsdokumentet peker på flere mer eller mindre økonomisk-tekniske forhold i forbindelse med pensjon. I denne saken har vi valgt å konsentrere oss mest om endringene i regnskapsføring av premieavviket. Nedenfor er det imidlertid redegjort kort for alle endringsforslagene.

 

Saksutredning:

Dagens ordning er basert på at utgiften som belastes i driftsregnskapet er en såkalt netto pensjonskostnad (= årets opptjening + rentekostnad – forventet avkastning). Den avviker fra selve premiebetalingen i året. Differansen mellom netto pensjonskostnad og det som betales i premie, kalles premieavvik (kan være både positiv og negativ). Den skal utgifts- eller inntekstføres over neste regnskapsår eller de 15 følgende år. Dette kalles årlig amortisering av premieavvik. Den totale pensjonskostnaden som belastes årets driftsregnskap er derfor netto pensjonskostnad med tillegg av tilbakeføringen av tidligere års premieavvik. Har man valgt 15 års amortisering (som de fleste), skal hvert års premieavvik belastes med 1/15 i hvert av de påfølgende 15 år.

Man kan imidlertid ikke ha to ulike ordninger for de ulike ”årganger” av premieavvik. Går man over fra 15 års til 1 års amortisering, må alt opparbeidet premieavvik belastes samtidig.

Reglene fra 2002 medførte også at opparbeidede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser skulle komme til uttrykk i balansen ved føring på anleggsmiddel og langsiktig gjeld. I endringene skjedde en tilpasning til regelverk i privat sektor.

NTFK mottar hvert år oppgaver over samlede pensjonskostnader fra pensjonsselskapene. Pensjon som innbetales skal garantere at den ansatte får en pensjon, som under forutsetning av full opptjening, tilsvarer 66 % av pensjonsgrunnlaget. Ordinær premie betales på de som er i et ansettelsesforhold. I tillegg betales en såkalt reguleringspremie som gjelder lønns- og prisvekst og som gjelder nåværende ansatte, ansatte som har avsluttet arbeidsforholdet samt de som har tatt ut pensjon.  

Reglene om føring og beregning av pensjon er relativt kompliserte og er utfordrende rent kommunikasjons- og forklaringsmessig. En kan ikke se at dette endres i forslaget som er på høring. Imidlertid foreslås det en kortere amortiseringstid av premieavviket fra 15 til 10 år fra år 2011 mens det gjenstående fra årene 2002 - 2010 skal følge gammel ordning med 15 år.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har et opparbeidet premieavvik på ca 97 mill. kroner. En endring fra 15 til 10 år amortisering på premieavvik vil enkelt sagt, føre til en merkostnad pr år på i gjennomsnitt, 3,2 mill kroner. Det vil i sin tur gå ut over tjenestetilbudet. Velger vi å gå over til ett års amortisering, må hele beløpet på 97 mill. kroner belastes.

For kommunesektoren som helhet, har det vært en gradvis økning i samlet premieavvik. Dette har sammenheng med at pensjonskostnadene har økt i årene 2002 – 2010, uten at dette i tilstrekkelig grad har blitt synliggjort i regnskapet. Det kan også ses på den måten at staten, istedenfor å kompensere kommunesektoren for økte kostnader på grunn av flere eldre og lengre levealder, etablerte et system for å skyve de økonomiske utfordringene inn i framtida.

 

KS har ved flere anledninger pekt på det store akkumulerte premieavviket.  Landsstyret i KS har den 26. 05. 2011 avgitt slik enstemmige uttalelse til kommuneøkonomien i 2012 (utdrag):

”Samtidig har den akkumulerte “pensjonsgjelda” kommet opp i 23 mrd kr. Dette beløpet skal også regnskapsføres i årene framover og landsstyret i KS mener dette ikke er mulig uten at det går ut over tjenestetilbudet.”

Likvidbelastningen for kommuner og fylkeskommuner ligger i at premiebetalingen er større enn de bokførte kostnadene. Det opparbeides en kunstig og midlertidig kortsiktig gjeld for senere utgiftsføring med resultateffekt. Å endre amortiseringsperioden for å begrense kortsiktig gjeldsoppbygging, rører ikke ved det fundamentale med hele ordningen, men kan ses på som et sunt tiltak for økonomistyringen.

 

Nærmere om høringsnotatets punkter

1. Endret amortisering, reduseres fra 15 til 10 år

Forslaget innebærer en differensiert amortisering av premieavviket, med videreføring av 15 år for premieavvik oppstått til og med 2010. Fra 2011 blir amortiseringstiden redusert til 10 år på nye premieavvik. Forslaget gir en viss framtidig ”gevinst” vedrørende kortsiktig gjeld (balanseposter), men samtidig økt løpende kostnadstrykk med forbehold om utviklingen i premiebildet. Videre gir forslaget ingen arbeidsmessig forenkling, heller tvert imot. En differensiering av amortiseringsprinsippet skaper merarbeid for å kunne holde styr på samlet, løpende amortisering og grunnlaget for dette.

 

2. Regnskapsføring av estimatavvik

Estimatavvik er forskjell mellom beregnet pensjonsforpliktelse/-midler ved utgangen av et år og ny beregning neste år basert på oppdaterte grunnlagsdata for forrige år.  Estimataviket gir uttrykk for om pensjonsmidlene og –forpliktelsene ved forrige års regnskapsavleggelse var overvurdert elle undervurdert, sammenlignet med nytt beste estimat.

Estimatavviket rapporteres av pensjonsselskapene gjennom aktuarberegningene. En ajourføring av balansen pr. 31.12.2011 vil ut fra forslaget bety en umiddelbar svekking av Nord-Trøndelag fylkeskommunes egenkapital med vel 70 mill. kroner. Dette er ut fra tidligere års undervurdering av forpliktelsen og overvurdering av midlene. Det tas forbehold om reell verdisetting av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene pr. 1.1.2011 i forhold til estimatet pr. 31.12.2010.

En tettere ajourføring og rapportering av grunnlagsdata til pensjonsselskapene ventes å bidra positivt til begrensning av estimatavvikene. Usikkerheten vil fortsatt ligge i beregnings-forutsetningene som fastsettes av de sentrale myndighetene samt utviklingen i finans-markedet.

En ajourføring av balansen som nevnt over, berører ikke den finansielle inndekningen av framtidige pensjonsforpliktelser. For Nord-Trøndelag fylkeskommune sin del vises det til fondsavsetningen via KLP og statens garanti innefor SPK-området.

 

3. Implementering av levealdersforutsetninger

Departementet foreslår ingen endring i dagens regelverk (gjelder minimum fram til 2013) og vil presisere nærmere i forskriften at det vil komme tilbake til tidspunktet for slik implementering.

 

4. Regnskapsføring av planendringer

Departementet foreslår ingen endring i dagens regelverk inntil videre og vil videreføre reglene i forskriften om at eventuelle endringer i betingelsene for pensjonsordningen (eksempelvis effekten av pensjonsreformen, se neste punkt) ikke skal inngå som et særskilt kostnadselement i beregningen av premieavviket.

Det foreslås presisert i forskriften at slik endring skal føres mot kapitalkontoen på samme måte som for estimatavvik – altså ingen resultateffekt. Videre foreslås presisert at slike forhold skal det opplyses om i note til årsregnskapet.

 

5. Tidspunkt for implementering av pensjonsreformen

Departementet begrunner og foreslår å presisere i forskriften at det vil fastsette nærmere tidspunkt for implementering av planendringer, slik som effekten av pensjonsreformen.

 

6. Avgrensning av pensjonsmidler

Departementets foreslår at egenkapitalen i pensjonskasser ikke skal være en del av regnskapsførte pensjonsmidler. Fylkeskommunens egenkapitalinnskudd i KLP er for øvrig ført som aksjer og andeler (finansielt anleggsmiddel).

 

7. Rentegarantipremien

Departementet foreslår å presisere i forskriften av rentegarantipremien (utbyttegarantien) skal behandles som administrasjonskost og ikke som ordinær pensjonspremie og skal dermed ikke inngå i premieavviket.

Dette må anses som en mindre ”forskyvning” av kostnadspåløpet, noe demping av premieavviket og amortisering av samme, men ikke som en endring i den totale pensjonskostnaden over tid.

 

---