Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. juni 2010 kl 13.00

Møtested: Kulturhuset i Nærøy (rådhuset), Kolvereid

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

23/10

REFERATSAKER

24/10

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

25/10

ORIENTERING FRA FYLKESRÅDETS LEDER

STIKLESTAD NASJONAL KULTURSENTER

26/10

ORIENTERING FRA FYLKESRÅDET

MUSIKK I NORD-TRØNDELAG

27/10

ORIENTERING FRA FYLKESRÅDET VEDRØRENDE PRESENTASJON AV ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING I KONTROLLUTVALGET

2810

BUDSJETTJUSTERING PÅ BAKGRUNN AV REGNSKAPSRESULTATET FOR 2009

29/10

RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON