Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 7. desember 2010 kl 13.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll (behandling/vedtak):

50/10

REFERATSAKER

51/10

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

52/10

ORIENTERING FRA SEKRETÆR

53/10

ORIENTERING FRA REVISOR
STATUS REVISJONSARBEIDET

54/10

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
TANNHELSE – PROSJEKTPLAN

55/10

VIRKSOMHETSPLAN 2011

56/10

ORIENTERING VEDRØRENDE ARBEIDET MED INTERNKONTROLLEN

57/10

ORIENTERING FRA FYLKESRÅD