Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10. november 2010 kl 10.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer – møterom Kvenna

 

Før behandling av saker, blir det et møte med Deloitte ang. utarbeidelse av nasjonal veileder for kontrollutvalg.

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg, påført behandling/vedtak:

42/10

REFERATSAKER

43/10

85 TILRÅDINGER – FOKUS PÅ KONTROLLUTVALGET

44/10

FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT 1700-1/2010

INNKJØP - NYE STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE

45/10

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

INTERN KONTROLL – ORIENTERING OM STATUS

46/10

ORIENTERING FRA SEKRETÆR

OPPSUMMERING ETTER MØTE MED REVISJONEN

47/10

INNSPILL TIL VIRKSOMHETSPLAN 2011

48/10

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET

FORESPØRSEL OM GRANSKNING AV FORHOLD KNYTTET TIL SAK 10/70

49/10

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET

VEDRØRENDE SAK 10/199 KLAGE PÅ VEDTAK OM SKOLESKYSS