NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Kontrollutvalget

 

 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL

 

Møtedato:      5. oktober 2010

Møtetid:         kl 14.00 – 15.00 og 16.50 – 17.40

Møtested:       Steinkjer rådhus, Steinkjer

Møteleder:     Ola Morten Teigen

Saker:            035/10-041/10

 

Av 5 medlemmer møtte 5

 

Følgende medlemmer møtte:

Ola Morten Teigen (Frp)

Bjørn Arild Gram (Sp)

Tormod Haugan (Ap)

Kristin Johanne Hildrum (Ap)

Elin Agdestein (H)

 

Forfall

Camilla Hansen Skjelstad (Ap), vara Kristin Johanne Hildrum møtte i hennes sted

 

Andre:

Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS

Marit Ingunn Holmvik, KomRev Trøndelag IKS, under sak 035/10 og 037/10

Odd Lutnæs, KomRev Trøndelag IKS, under sak 035/10 og 037/10

Grethe Haugan Aasen, KomRev Trøndelag IKS, under sak 035/10, 037/10 og 039/10

Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS

 

Merknader:

Det var ingen merknader til innkalling.

Sak ene ble behandlet i denne rekkefølgen: 035/10, 037/10, 039/10, 036/10, 038/10, 040/10 og 041/10 ble behandlet etter sak 035/10

Møtet ble lukket under behandlingen av sak 039/10, jf. kontrollutvalgets reglement pkt 5.

 

Underskrifter

 

 

Ola-Morten Teigen

Leder

 

Bjørn Arild Gram

 

 

 

 

Tormod Haugan

Kristin Johanne Hildrum

Elin Agdestein

 


 

 

SAKLISTE_______________________________________________________________

Sak nr.

Sakstittel

035/10

Referatsaker

036/10

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementsfestede rapportering til fylkestinget (jf. Kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

037/10

Forvaltningsrevisjonsprosjekt

Internkontroll – prosjektplan

038/10

Selskapskontroll Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS

039/10

Orientering fra revisor

Revisjonsstrategi 2010

040/10

Oppdragsansvarlig revisor – den årlige uavhengighetserklæring

041/10

Midtnorsk kontrollutvalgskonferanse - Evaluering

 

 

 

EVENTUELT

 


 

 

SAK 035/10                 

REFERATSAKER

 

Referat

 

Nr

Avsender/mottaker

Tittel

Vedlagt

1

NTE Holding AS

Innkalling til Bedriftsforsamling i NTE

 

 

 

 

 

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

 

Behandling

I tillegg ble referatsak nr 2 referert i møte. Henvendelse fra Deloitte Veileder til kontrollutvalgene - deltagelse i undersøkelse

 

Forslag i møtet:

Kontrollutvalget ber om at forespørsel fra Deloitte besvares positivt.

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

  1. Referatene tas til orientering.
  2. Kontrollutvalget ber om at forespørsel fra Deloitte besvares positivt.

 

 

SAK 036/10       

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/169.
  2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 

Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/169.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Ingen

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

  1. Kontrollutvalget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/169.
  2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 

Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/169.

 

 

SAK 037/10       

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

INTERN KONTROLL – PROSJEKTPLAN

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan Intern kontroll

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Ingen

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan Intern kontroll

 

 

SAK 038/10       

SELSKAPSKONTROLL

NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS igangsette eierskapskontroll i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS.
  2. I tillegg til kontroll med eierstyringen ber kontrollutvalget spesielt at det fokuseres på:

·          ….

·          ….

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Omforent forslag i møte om å stryke punkt to, og et tillegg i punkt 1, med fokus på de signaler som er gitt i møtet

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS igangsette eierskapskontroll i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, med fokus på de signaler som er gitt i møtet

 

 

SAK 039/10       

ORIENTERING FRA REVISOR

REVISJONSSTRATEGI 2010

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

 

Behandling

Møtet ble lukket under behandlingen, jf. kontrollutvalgets reglement pkt 5.

 

Forslag i møtet:

ingen

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

 

 

SAK 040/10       

OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR

DEN ÅRLIGE UAVHENGIGHETSERKLÆRING

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering, og har ingen merknader til revisors vurdering av uavhengighet.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Orientering endres til etterretning

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til revisors vurdering av uavhengighet.

 

 

SAK 041/10       

MIDTNORSK KONTROLLUTVALGSKONFERANSE

EVALUERING

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

Saken legges frem til diskusjon uten innstilling til vedtak.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Kontrollutvalget er godt fornøyd med gjennomføringen av Midtnorsk konferanse.

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget er godt fornøyd med gjennomføringen av Midtnorsk konferanse.

 

 

EVENTUELT

Leder tar opp med foretningsutvalget om forståelsen av innholdet i godtgjørelsesreglement for politiske organer – møtegodtgjørelse.