NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Kontrollutvalget

gråsvart forslag stør

 

 

 

 

 

SAKSPROTOKOLL

 

SAK 036/10       

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

 

Saksgang

Møtedato

Saksbehandler

Saksnr.

Arkiv

Kontrollutvalget

05.10.2010

Liv Tronstad

036/10

411-1701-5.3

 

 

 

 

 

 

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/169.
  2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 

Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/169.

 

Behandling

 

Forslag i møtet:

Ingen

 

Avstemming:

Enstemmig

 

Endelig vedtak:

  1. Kontrollutvalget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/169.
  2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 

Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 10/169.

 

----------

 

Vedlegg:

Saksutredning til kontrollutvalget fra KomRev Trøndelag IKS, datert 17. september 2010

 

Ikke trykte vedlegg

  1. Fylkesrådets egen rapportering, sak 10/169 (utsendt sammen med saken til fylkestinget og sendes ikke ut på nytt)
  2. Kontrollutvalgets reglement

 

 

Saksopplysninger

KomSek Trøndelag IKS viser til vedlagte saksutredning fra KomRev Trøndelag IKS.

 

 

Steinkjer 21. september 2010

 

Liv Tronstad

kontrollsjef