Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8., 9. og 10. juni 2010.

Møtested: Kulturhuset i Nærøy (rådhuset), Kolvereid

MØTEPROTOKOLL – svar og voteringsresultat interpellasjon nr 10/13 og 10/14 korrrigert 28.6.10.

PROGRAM

Fylkesrådslederens tale til fylkestinget 8.6.10

Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

SAKLISTE

Sak nr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/28

Innovasjon Norge - oppnevning av styremedlemmer i styret for Innovasjon Norge Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/29

Årsmelding for Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag 2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/30

Driftsrapport 1/2010 pr. 30.4.2010 til fylkestinget, budsjettjusteringer

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/31

Økonomistrategi 2011-14

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/32

Endring av finansreglementet for Nord-Trøndelag fylkeskommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/33

Hurtigbåt- og ferjekaier – opprettelse av Infrastrukturfond (disposisjonsfond)

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/34

Forskuttering av gang og sykkelveg langs fv64, Frosta kommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/35

Forskuttering av gang og sykkelveg langs fv17 i Foldereid, Nærøy kommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/36

Forskuttering av tilleggsbevilgning til fv439 gangbane Ranem bru, Overhalla kommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/37

Vegvedlikehold i Nord-Trøndelag - faktisk levert standard og rapportering

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/38

Endring av tidspunkt for gjennomføring av fylkesveginvesteringer som følge av mindreforbruk

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/39

Innvandrerråd i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/40

Økt tilrettelegging for sjøtransport - utredning

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/41

Nærings- og handelsdepartement - Forslag til endringer i lov om Innovasjon Norge. Alminnelig høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/42

Statens vegvesen - Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av veger og gater - Forslag til revidert håndbok - Høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/43

VRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) Forslag til mål, strategier og innsatsområder for perioden 2011-2013

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/44

Opplegget for arbeidet med regional planstrategi

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/45

Nord-Trøndelag og genmodifiserte organismer (GMO)

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/46

Koordineringsgruppa for karriereveiledning -  endring i organisering

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/47

Kvalitetsmelding 2010 for utdanningssektoren i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/48

Elev- og lærlinombudet's rapportering for skoleåret 2009/2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/49

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Sosial-, helse- og barnevernmelding 2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/50

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/51

Årlig melding 2009 fra Helse Nord-Trøndelag HF og
Årsrapport 2009 fra Kvalitetsutvalget i Helse Nord-Trøndelag HF

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/52

Regional teaterpolitikk- teaterstrategisk plattform

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/53

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/54

Evaluering og fornyelse av partnerskapsavtale Nord-Trøndelag fylkeskommune og MOT

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/55

Kommunal- og regionaldepartementet - Høringsnotat - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid - samkommunemodellen

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

10/56

Forslag til riksvegbudsjett 2011 - Uttalelse

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

 

Int nr:

Interpellasjoner:

10/10

Britt Tønne Haugan (KrF): Demokrati i Burma - når?

Saksprotokoll
Svar/Vedtak

10/11

Einar Strøm (Sp): ”Nord-Trøndelags digitale museum/framtid”

Saksprotokoll/

Svar

10/12

Edvard Øfsti (Ap) om tilgang på illegale rusmidler

Saksprotokoll/

Svar

10/13

Arnfinn Monsen (SV):
Lensmenn og politi skal bo, arbeide og styres lokalt

Fellesbeh. int. nr 10/14

Saksprotokoll
Svar/Vedtak

Svar og voteringsresultat korrigert 28.6.10

10/14

Bjørn Arild Gram (Sp): Nærpolitiet må ikke svekkes

Fellesbeh. int. nr 10/13

Saksprotokoll
Svar/Vedtak

Svar og voteringsresultat korrigert 28.6.10