Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27., 28. og 29. april 2010.

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL

PROGRAM

Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

SAKLISTE

Sak nr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/14

Suppleringsvalg - april 2010

Valgnemndas innstilling

Saksprotokoll/Vedtak

10/15

Kulturdepartementet - høringsuttalelse til rapporten Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

10/16

Helse Midt-Norge RHF - Strategi for spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge mot 2020 - Høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

10/17

Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

10/18

Midtdnordenkomiteen - Årsberetning for 2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

10/19

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

10/20

Strategi for små vannkraftverk i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

10/21

Marin Strategiplan Trøndelag - Årsrapport 2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

10/22

Regionalt utviklingsprogram (RUP) 2009. Rapport

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

10/23

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

10/24

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

10/25

Forslag på styrerepresentanter fra Nord-Trøndelag til
Innovasjon Norges hovedstyre

Valgnemndas innstilling

Saksprotokoll/Vedtak

10/26

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Kontrollutvalgets innstilling

Saksprotokoll/Vedtak

10/27

Godtgjørelser for politisk arbeid - effektivisering/kostnadsreduksjon – justering av reglement

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/Vedtak

 

Int nr:

Interpellasjoner:

10/5

Trude Holm (Sp): Profesjonell kunst og talentutvikling

Saksprotokoll/Svar/
Forslag

10/6

Terje Sørvik (Ap):
Regionalt utviklingsprogram 2010 - bruk av virkemidler

Saksprotokoll/Svar/
Forslag

10/7

Arnfinn Monsen (SV):
Nedlegging av stoppested for toget ved Sykehuset Levanger

Saksprotokoll/Svar/
Vedtak

10/8

Joar Olav Grøtting (H) om flomsikring i fylket

Saksprotokoll/Svar

10/9

Steinar Aspli (Sp): Gjenopprett rutefrekvensen på Namdalingen

Saksprotokoll/Svar/
Forslag