Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 7., 8. og 9. desember 2010.

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL

PROGRAM

Fordeling av saker på komiteene

SAKLISTE 

Sak nr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak:

10/72

Økt tilrettelegging for sjøtransport - Sluttbehandling

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/73

Nord-Trøndelag fylkeskommunes arbeid og ansvar innen hjorteviltforvaltningen

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/74

Forvaltningsrevisjonsrapport 1700-1/2010:
Innkjøp - Nye Steinkjer videregående skole

Saksprotokoll

10/75

Driftsrapport 2/2010 pr. 30.9.2010 til fylkestinget, budsjettjusteringer

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/76

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-14

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/77

Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2011

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/78

Samhandlingsprogram for 2011

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/79

Ny vurdering av fv439 gangbane Ranem bru i Overhalla kommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/80

Oppfølging etter Oppvekstkommisjonen og prosjektet Flere gjennom

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/81

Nytt skoleadministrativt system - fylkeskommunens eierskap

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/82

Evalueringen av Innovasjon Norge (IN) - Høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/83

Høring på utvalgte områder - Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 - 2015

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/84

Helse- og omsorgsdepartementet - Stoltenbergs-utvalgets rapport om narkotika - Høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/85

Innvordfjellet vindkraftverk, Breivikfjellet vindkraftverk og samordna 132 kV nettilknytning. Høring av konsesjonssøknader

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/86

Samhandlingsreformen - høringsnotat med forslag til ny folkehelselov

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/87

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Innstilling fra Kontrollutvalget

Saksprotokoll

10/88

Høring - endringer i Kommuneloven - tiltak for politisk vitalisering

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

10/89

Suppleringsvalg - desember 2010

Saksprotokoll

10/90

Sak fremma under fylkestingets åpning 7.12.:

Parlamentarisme som styringsform i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Saksprotokoll

 

Int nr:

Interpellasjoner:

10/18

Elin Agdestein (H):
Rovdyrsituasjonen i Nord-Trøndelag truer den sørsamiske kultur

Saksprotokoll/
Svar/Vedtak

10/19

Gunnar Alstad (Sp): Bestandsmålet for bjørn må reduseres!

Saksprotokoll/
Svar/Vedtak

10/20

Joar Olav Grøtting (H): Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON)

Saksprotokoll/
Svar/Vedtak

10/21

Torkil Berg (Ap): Idrettspolitisk manifest - fortsatt fokus på et sunnere og sprekere Trøndelag

Saksprotokoll/Svar

10/22

Edvard Øfsti (Ap) om sikkerhetsseler i skolebussene

Saksprotokoll/Svar

10/23

Bjørn Arild Gram (Sp): Hva skjer med Heimevernet?

Saksprotokoll/
Svar/Vedtak