Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 7. september 2010 kl. 13.00

Møtested: Børgefjell Gjestegård, Røyrvik

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/169

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Vedtak

10/170

Fritak fra Kunstnerisk Råd

Vedtak

10/171

Finansiering av analyse av statlige tildelinger til kulturfeltet i Nord-Trøndelag

Vedtak

10/172

Søknad om støtte til bok om Nord-Trøndelag fylkeskommunes ungdomssatsing

Vedtak

10/173

Godkjenningsrutine for tilpasninger vedr retningslinjer, vegnormaler og forskrifter som gjelder for fylkesvegene - fraviksbehandling

 

Vedtak