Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. juni 2010 kl. 11.15

Møtested: Kommunehuset, Grong

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/139

Basestasjoner for mobiltelefon i Sanddøladalen. Søknad om tilskudd

Vedtak

10/140

Finansiering av bredbåndsbygging til grender i Nærøy kommune - søknad om tilskudd

Vedtak

10/141

Tilskudd til utbygging av bredbånd og mobildekning, Vakkerdalen i Røyrvik kommune

 

Vedtak

10/142

Søknad fra Namsskogan Familiepark om støtte til strategisk utviklingsarbeid – Rebella Hex.

Vedtaket offentlig, se møteprotokollen

Unntatt fra off.- Offl. § 13, jfr Fvl § 13

 

10/143

Innovasjon Norge - oppnevning av styremedlemmer i styret for Innovasjon Norge Nord-Trøndelag

 

Vedtak

10/144

Norsk Landbruksrådgivning Nord-Trøndelag - Søknad om støtte til prosjektet Økonomi-nettverk

 

Vedtak

10/145

Indre Namdal regionråd. Søknad om regionale utviklingsmidler til prosjektet ”Kunnskap og innovasjon i Indre Namdal”

 

Vedtak

10/146

Prioritering av utbedringstiltak fv755 i Leksvik kommune

 

Vedtak

10/147

Kystinkubatoren; ”Oppdrett av leppefisk”

Vedtak

10/148

Delegasjon av fullmakter vedr finansreglementet

 

Vedtak

10/149

Høring - Forslag til ny forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportloven og forslag til endringer i yrkestransportforskriften

 

Vedtak

10/150

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 8.-10. juni 2010

 

Vedtak

10/151

Drift og vedlikehold av fylkesvegnettet med driftskontrakter - prinsipper for kontrakter som inngås i 2011

 

Vedtak

10/152

Steinkjerfestivalen - Søknad om støtte til utvikling av Steinkjerfestivalen

Vedtak

 

Saker lagt fram i møtet:

 

10/153

Tilskudd til lokale kulturbygg 2010

Vedtak

10/154

Midtnorsk Gospelfestival (MIG) Tautra 2010 - ekstraordinært tilskudd

Vedtak

10/155

Fv 755 Leksvik - Vanvik - Søknad om fravik fra Håndbok 017 for føringsbredde over Hovenbrua

Vedtak

10/156

Uttalelse til forslag til nye kriterier for fastsettelse av særskilte fartsgrenser i fartsområdet mellom 60 km pr. time til 100 km pr. time

Vedtak

10/157

Fylkestingssak 10/30 budsjettjusteringer- Fylkesrådets videre fordeling

Vedtak