Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22. juni kl. 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/131

Søknad om støtte til 2-årig oppstartperiode for Midt-norsk Skog- og Tresenter

Vedtak

10/132

Viltfondsmidler i 2010, tildeling

Vedtak

10/133

Forvaltning av midler til tiltak innen rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Fordeling av midler etter søknad mai 2010

Vedtak

10/134

Statsbudsjettet 2010 kap 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak

Vedtak

10/135

Søknad om finansiering av naturarvenprosjektet Magiske og verdifulle opplevelser i Nord-trøndersk natur for prosjetkåret 2010

Vedtak

10/136

Kulturdepartementet - Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg - Utvidet ordning. Revisjon av retningslinjene for fylkeskommunenes forvaltning

Vedtak

10/137

Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2010

Vedtak

 

Sak, lagt fram i møtet

10/138

Direktoratet for naturforvaltning - Høring av forslag til forskrifter for prioriterte arter etter naturmangfoldloven og forskrift for utvalgte naturtyper

Vedtak