Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. mars 2010 kl. 13.15

Møtested: Fylkets Hus

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/51

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Vedtak

10/52

Fylkeskommunal representasjon i kommunalt selskap for planlegging og utbygging av Fv705

 

Vedtak

10/53

Konsolideringsavtale mellom Museet Midt IKS og Nord-Trøndelag fylkeskommune - godkjenning

 

Vedtak

10/54

Fylkesrådets videredelegering av myndighet

 

Vedtak

10/55

Oppnevning av medlemmer til fagskolestyret og faglige råd

 

Vedtak

10/56

Kulturdepartementet - høringsuttalelse til rapporten "Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg".

 

10/57

Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2009 – foreløpig behandling

Vedtak

 

Sak nr. 10/56 går til videre behandling i fylkestingets samling 27. – 29. april.

Innstillingen er offentliggjort i møteprotokollen.

 

Sak nr. 10/57går til videre behandling i fylkestingets samling 27.- 29. april.

 – endelig behandling i fylkesrådets møte 13. april.

 

Link til saklista for fylkestingets samling 27.-29. april 2010