Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 30. november 2010, kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

10/230

Foreldresamarbeid i videregående opplæring i Nord-Trøndelag

Vedtak

10/231

Rock City Namsos AS. Bevilgning for 2010

Vedtak

10/232

Nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur. Sluttrapport forprosjekt. Realisering

Vedtak

10/233

Uttalelse om bruk av beltemotorsykkel på fylkesveg

Vedtak

10/234

 

Sametinget - Høring av nye beregningsregler og tildelingskriterier for tospråklighetstilskuddet til kommuner og fylkeskommuner innenfor forvaltningsområdet for samisk språk

 

Vedtak

Aamhtese 10/234

 

SaemiedigkieGovlehtimmie orre ryøknemenjoelkedassijste jïh joekedimmievæhtijste guektiengïeledåarjose tjïeltide jïh fylhkentjïeltide mah leah saemien gïelen reeremedajvesne

 

AAMHTSEPROTOKOLLE