Sak nr 10/9

Søknad om stedsutviklingstilskudd i kommunesenteret - Overhalla

                                                                                                                                                           

Behandlet/ Behandles av

Sted

Møtedato

Sak nr.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Kolvereid

12.01.2010

10/9

 

Saksbeh:

Karl-Heinz Cegla

Arkivsak:

09/07628

Arkivkode:

713.1Fylkesrådens innstilling til vedtak:

 

Fylkesrådet innvilger Overhalla kommune kr. 350 000 fra Regionalt utviklingsfond til fysiske tiltak i kommunesenteret.

  

Fylkesrådens vurdering:

 

Overhall kommunen søker om kr. 350.000 til fysiske tiltak i kommunesenteret. Det søkes om tre prioritert tiltak. Kommunen har gjennomført en bred og grundig stedsutviklingsprosess med deltakelse av ulike grupper og aktører, blant annet sentrumsbeboere og handelsstandsforening. 

 

Det er positivt at Overhalla handels- og servicenæring deltar i finansieringen av prosjektet. Satsingen er i tråd med prioriteringene i Regionalt utviklingsprogram og jeg anbefaler at tiltaket støttes med kr. 350.000 som omsøkt. 

 

 

 

Steinkjer, 5. januar 2010

 

 

Ingvild Kjerkol

fylkesråd for regional utvikling

(sign.)

 

 

 


Saksutredning for fylkesrådet

 

Sammendrag

 

Overhalla kommune søker om 350 000 kroner i tilskudd til opprusting av handlegata i kommunesenteret. Kommunen ønsker bl.a. å anlegge en ny møteplass ved apoteket og forbedre beplantning og møblering. Forrige stedsutviklingsprosess ble gjennomført i 1989/90.

Prosjektene er kalkulert til kr. 1 078 125. Fylkeskommunes andel på kr. 350 000 utgjør 32% av finansieringen. Tiltaket er innenfor prioriteringene av regionalt utviklingsprogram.

 

 

Hjemmel/Referanse for saken:

Regionalt utviklingsprogram 2009

 

Utrykte vedlegg:

Søknad fra Overhall kommune datert 3.12.2009

 

 

Utredning

Overhalla kommune søker om 350 000 kroner i tilskudd til opprusting av handlegata i kommunesenteret. I løpet av 2009 ble det gjennomført en stedsutviklingsprosess med bred deltakelse. Målsettingen var å finne fram til prioriterte stedsutviklingstiltak i sentrum.

 

Omsøkte tiltak er prioritert av prosjektgruppen. Kommunen ønsker bl.a. å anlegge en ny møteplass ved apoteket og forbedre beplantning og møblering. Forrige stedsutviklingsprosess ble gjennomført i 1989/90.

 

 

Kostnader 

Tiltak 3: Møteplass med Infortavle, møblering

kr

691250

Tiltak 5: Opprusting av grønnstruktur

kr

275000

Strakstiltak: Bussholdeplass - møblering

kr

111875

 

Sum

kr

1078125

 

 

Finansiering

Overhalla kommunen i 2009

kr

103125

Overhalla kommune i 2010

kr

475000

Nord-Trøndelag Fylkeskommune

kr

350000

Overhalla handels- og servicenæring

kr

150000

 

Sum

kr

1078125

 

Fylkeskommunes andel utgjør 32% av finansieringen.

 

Konklusjon

Tiltaket er i samsvar med prioriteringene i regionalt utviklingsprogram og bør kunne støttes.

 

---