Internt notat uten behandlingskontroll

 

Til:

Saksbehandler:

Saksnr.:
Arkiv:

Dato:

 

Kyrre Kvistad
10
/00357-2
400

22.3.2010

 

Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag
Årsmelding 2009

 

 

Innhold:

Forord. 2

1.           Innledning. 3

2.           Folkehelsekomiteens oppgaver 3

3.           Folkehelsekomiteens reglement og sammensetning. 4

4.           Antall møter og behandlede saker 4

5.           Tilskudd til forebyggende helsearbeid. 5

6.           Oppfølging av folkehelseplanen. 7

7.           Internasjonalt arbeid. 14

8.           Organisering. 15

9.           Økonomi 16

 

Vedlegg 1 Oversikt over søknader om tilskudd til forebyggende helsearbeid i 2009. 17

Vedlegg 2 Reglement for Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag. 19

Vedlegg 3 Organisering av folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag. 21

Vedlegg 4 PARTNERSKAPSAVTALE om folkehelsearbeid. 23

 

Spreke og trygge eldre 

 Forord

 


I Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) – Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldinga), er hovedstrategien for folkehelsearbeidet i Norge i inneværende 10-årsperiode lagt.
De overordnede målsettingene for den nasjonale folkehelsepolitikken er:

-         Flere leveår med god helse

-         Redusere helseforskjellene mellom sosiale lag, etniske grupper, kvinner og menn

Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag arbeider etter de samme målsettinger, nærmere konkretisert i Folkehelseplan for Nord-Trøndelag (2005-2008) – om styrking, utvikling og organisering av folkehelsearbeidet.

Etter vanlig prosedyre skulle folkehelseplanen vært rullert i 2008, men komiteen har vedtatt å forlenge virketiden ut 2009. Grunnen er at Folkehelsekomiteen ser det som særdeles viktig at folkehelsearbeidet i fylket skal være mest mulig kunnskapsbasert. Gjennom prosjektet om tilbakeføring av HUNT 3-data til kommunene i Nord-Trøndelag vil vi få utarbeidet fylkes- og kommunehelseprofiler basert på HUNT 3-data. Dette vil gi Nord-Trøndelag grunnlag for en kunnskapsbasert folkehelseplan, som kan ta hensyn til de lokale behov og variasjoner i fylket.

 

 

 

Endre Lysø                                                Gunnar Alstad                                            Elin Agdestein
fylkestinget, leder                                 fylkestinget, nestleder                             fylkestinget, medlem
(sign.)                                                              (sign.)                                                              (sign.)

 

 

Ingrid Hallan                                          Marit Dypdal Kverkild                                    Anne Irene Myhr
Helse Nord-Trøndelag HF               Fylkesmannen i Nord-Trøndelag            Nord-Trøndelag Idrettskrets
(sign.)                                                              (sign.)                                                              (sign.)

 

 

Vigdis Hjulstad Belbo                                                                                              Steinar Krokstad 
KS Nord-Trøndelag                                                                             HUNT forskningssenter – NTNU
(sign.)                                                                                                                                     (sign.)

                                                                           


1.  Innledning

Folkehelseplan for Nord-Trøndelag 2005-2008 ble vedtatt av Fylkestinget 9.12.2004. Aktiviteten i Folkehelsekomiteen i 2009 har vært knyttet til oppfølging av Folkehelseplanen etter at planen ble vedtatt å gjelde ut dette året.

Planen slår fast at folkehelse er ”politikerjobb nummer én” og det er først og fremst i kommunene hvor folk bor og lever, at folkehelsearbeidet utøves. Folkehelsekomiteen arbeider derfor for at kommunene skal få nødvendig støttestruktur for å delta i og legge til rette for folkehelsearbeid. Komiteen ønsker dessuten å bidra til økt bevissthet om betydningen av god folkehelse og legger vekt på at langsiktig satsing er nødvendig for å oppnå resultater.

I likhet med forrige år har det også i 2009 blitt gjennomført et betydelig utviklingsarbeid for å lede folkehelsearbeidet over fra prosjektbasert satsing til fastere strukturer. Dette i tråd med fylkestingets behandling av sak nr. 08/4 – organisering av folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag den 27. februar 2008.

 

2.  Folkehelsekomiteens oppgaver

Komiteen skal bidra med informasjon og kunnskap om:

-         Nasjonale føringer i folkehelsearbeidet

-         Fylkeskommunale utfordringer i folkehelsearbeidet

-         Utvikling av partnerskapsmodeller

Komiteen skal videre:

-         Bidra til at fylket får et folkehelsearbeid som er resultatorientert, langsiktig, kunnskapsbasert og kunnskapsskapende

-          Være et forum for erfaringsutveksling og ideskaping mellom ulike aktører for folkehelsearbeidet.


3.  Folkehelsekomiteens reglement og sammensetning

I henhold til Folkehelsekomiteens reglement (vedlegg 2) var komiteens sammensetning pr. 31.12.2009 som følger:

Medlemmer - politisk oppnevnt av Fylkestinget

Leder:        Endre Lysø                           Vara:   Åse Marie Hagen
Nestleder: Gunnar Alstad                     
Vara:   Merethe Lervåg
Medlem:    Elin Agdestein                     
Vara:   Geir Jostein Ørsjødal

Faglig/konsultative medlemmer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag:
Marit Dypdal Kverkild                                     Vara: Torgeir Skevik

Helse Nord-Trøndelag HF:
Ingrid Hallan                                            Vara: Kari Bratland Totsås

Kommunenes Sentralforbund i N-T:
Vigdis Hjulstad Belbo                             Vara: Einar Johan Jakobsen

Nord-Trøndelag Idrettskrets:
Anne Irene Myhr                                               Vara: Hilde Haugan Hynne

HUNT forskningssenter NTNU:
Steinar Krokstad

NTFKs faglige/administrative representasjon:
Kari Strand, avdeling tannhelse og folkehelse
Margunn Skjei Knudtsen, avdeling kultur

Sekretariat:
Kyrre Kvistad, avdeling tannhelse og folkehelse

 

4.  Antall møter og behandlede saker

Antall møter i perioden:         4
Antall behandlede saker:    27


5.  Tilskudd til forebyggende helsearbeid

Folkehelsekomiteens ordinære tilskuddsordning, NTFK sektor helse - pnr. 33 90 80

Folkehelsekomiteen har også i 2009 administrert tilskuddsmidler til nyskapende arbeid innenfor helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, til sammen kr. 300.000,-. Hensikten med tilskudd til utviklingsarbeid er å styrke kunnskapsgrunnlaget i folkehelsearbeidet, ta vare på de gode ideene, kreativiteten og engasjementet i folkehelsearbeidet. Komiteen har lagt vekt på å utvikle gode ideer i samarbeid med søkerne. Tilskudd er tildelt i tråd med retningslinjer godkjent av Fylkesrådet og Folkehelsekomiteens prioriteringer.

Prioriterte søknader

-         Nybrottsarbeid og samarbeidsprosjekter av en viss varighet

-         Søknader som gjelder svake og utsatte grupper

-         Søknader der målgruppene er med i utarbeiding av program/prosjektplan

-         Søknader som er en del av nasjonale og regionale innsatsområder

Ikke-prioriterte søknader

-         Søknader til drift av organisasjoner

-         Søknader til opplæringsprogram i forbindelse med ordinær drift

-         Søknader uten klare mål og virkemidler

-         Støtte til ordinært informasjonsmateriale i forbindelse med drift

Ved utlysingen av midlene mottok komiteen i 2009 søknader på til sammen kr. 940.900,-. Komiteen har bevilget tilskudd til 8 prosjekter på til sammen kr. 290.000,- (se vedlegg 1). Fem søkere fikk avslag på grunn av at søknadene ikke oppfylte kriteriene for tildeling.

Statlig tilskuddsordning – Statsbudsjettets kap. 719.60 - pnr. 33 90 13

Fylkeskommunen ble i 2009 tildelt kr. 1.600.000,- i statlige stimuleringsmidler til lokalt folkehelsearbeid. Midlene er brukt til arbeidet med å støtte etableringen av folkehelsekoordinatorstillinger i kommunene og til aktivitetsmidler. (se vedlegg 1).

Høsten 2008 inviterte fylkeskommunen samtlige kommuner og regionråd i fylket til dialog og forhandlinger om en felles satsing på regionalt og lokalt folkehelsearbeid. Pr. 31.12.2009 var det inngått helhetlige partnerskapsavtaler om folkehelsearbeid med 13 av fylkets 24 kommuner. Det er en målsetting at det ved utgangen av 2010 skal være inngått avtale med samtlige kommuner i fylket. Koordinatorstøtten er kr. 150 000,- pr. kommune i ett år, og ble i 2009 finansiert med midler over kap. 719.60, samt avsetning fra 2008 over samme kapittel (innfrielse av tilsagn gitt i desember 2008).

På grunnlag av innsendte tiltaksplaner over lokale folkehelsetiltak har kommunene fått tildelt aktivitetsmidler til gjennomføring av disse. Tilskuddet er blitt fordelt etter et prinsipp om et fast grunnbeløp til hver kommune, pluss et innbyggerbasert beløp. For 2009 har aktivitetsstøtten til kommunene variert i spennet mellom kr. 25 000 – kr. 67 000. For 2010 vil kravet om å få aktivitetstilskudd bli innskjerpet ved at partnerskapsavtale om folkehelsearbeid må være underskrevet, i tillegg til innsendelse av en årlig tiltaksplan.

Statlig tilskuddsordning - Statsbudsjettets kap. 719.73 - pnr. 33 90 90

Denne statlige tilskuddsordningen har eksistert siden 2004, og ble til og med 2007 forvaltet av FYSAK-styret i Nord-Trøndelag. Tilskuddsordningen er et ledd i oppfølgingen av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009, og skal gå til frivillige organisasjoner for stimulering av lavterskelaktiviteter som retter seg mot inaktive, med særlig vekt på barn og unge. Fra og med 2008 er forvaltningen overført til avdeling for tannhelse og folkehelse hvor søknadene blir behandlet administrativt, med unntak av søknader over kr. 50.000,- som behandles av komiteen. I 2009 ble fylket tildelt kr. 500.000,- til fordeling etter denne ordningen.

I alt kom det inn søknader fra 54 ulike lag og foreninger i fylket, med til sammen 57 søknader på ulike tiltak for fysisk aktivitet. Søknadssummen var til sammen på kr. 1.239.150,-. 51 lag og foreninger fikk innvilget tilskudd til 54 ulike tiltak (se vedlegg 1).

Én søker fikk avslag på sin søknad, mens to søknader ble veiledet til andre tilskuddsordninger.

 


6.  Oppfølging av folkehelseplanen

Det er i 2009 gjennomført et betydelig arbeid for å inngå såkalte partnerskapsavtaler om folkehelsearbeid med kommunene (vedlegg 4).

Ved årsskiftet var følgende partnerskapsavtaler underskrevet:

Kommune / region

Varighet

Periode

Steinkjer

3 år

1.1.2010 - 31.12.2012

Midtre Namdal samkommune (Fosnes, Namsos, Overhalla, Namdalseid)

4 år

1.1.2009 - 31.12.2012

Indre Namdal region (Grong, Snåsa, Namsskogan, Høylandet)

2 år

1.1.2010 - 31.12.2011

Verdal kommune

4 år

1.1.2010 - 31.12.2013

Stjørdal kommune

3 år

1.1.2010 - 31.12.2012

Meråker kommune

3 år

1.1.2009 - 31.12.2011

Lierne kommune

2 år

1.1.2010 - 31.12.2011

De fleste av de øvrige kommunene har prosesser på gang, og det er godt håp om at disse også vil være på plass i løpet av 2010. For øvrig vil den årlige aktivitetsstøtten til folkehelsetiltak fra 2010 bli direkte knyttet opp til partnerskapsavtalen og en årlig aktivitetsplan.

Folkehelsekomiteen har i 2009 hatt ansvar for fire prosjekter:
I.       Kunnskapsbasert folkehelsearbeid – tilbakeføring av HUNT 3-data
II.      Sunt & Godt
III.     FOLK2
IV.     Spreke og trygge eldre

I tillegg er fysisk aktivitet et fast innsatsområde for Folkehelsekomiteen og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid – tilbakeføring av HUNT 3-data til kommunene er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag og HUNT forskningssenter NTNU. Prosjektet dreier seg om hvordan vi i Nord-Trøndelag kan benytte ferske befolkningsdata som grunnlag for planlegging og gjennomføring av regionalt og lokalt folkehelsearbeid. Prosjektperiode: 2008 – 2010.

Sunt & Godt (Kostholds- og ernæringsprogram) har som visjon å heve befolkningens bevissthet rundt kosthold. Prosjektperiode: 2007 – 2009.

FOLK 2 (Femårig regionalt kultur- og helseprosjekt) er en satsing hvor kulturelle virkemidler benyttes i folkehelsearbeidet. Hovedmålet er å bidra til å utjamne sosiale ulikheter i helse og i kulturdeltakelse. Prosjektperiode: 2004 – 2009.

Spreke og trygge eldre er et samarbeid mellom Eldrerådet i Nord-Trøndelag og Midtre Namdal Region og skal bidra til å sikre eldres deltakelse i samfunnet. Prosjektperiode: 2007 – 2009.


Status for prosjektene og programområdene

I. Kunnskapsbasert folkehelsearbeid – tilbakeføring av HUNT 3-data

Prosjektgruppe:    Margunn S. Knudtsen (prosjektmedarbeider formidling) 
                            Håvard Thoen (prosjektmedarbeider fag/bearbeiding av data)                     Kyrre Kvistad (prosjektkoordinator)   

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er at data fra de tidligere helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT 1 og HUNT 2) i alt for liten grad er blitt omsatt til konkrete folkehelsetiltak ute i kommunene. Folkehelsekomiteen og HUNT forskningssenter NTNU har derfor i samarbeid initiert dette prosjektet om tilbakeføring av HUNT 3-data til kommunene for å hjelpe kommunene til å omsette innsamlede data til lokalt målrettede kunnskapsbaserte strategier og tiltak.

Innhold

Prosjektet er et viktig redskap i arbeidet med både rullering av Folkehelseplan for Nord-Trøndelag og ulike planer i kommunene. Utarbeidelse av kommunehelseprofiler basert på disse dataene vil kunne gi fylket en langsiktig kunnskapsbasert folkehelseplan, som tar hensyn til de lokale behov og variasjoner.

Det er nå i ferd med å bli utarbeidet oversikter over folkehelsestatus i alle de 24 kommunene i Nord-Trøndelag. NTFK og HUNT har deltatt på møter med kommuner og regionråd for både å gi smakebiter på data og diskutere det videre opplegget.

Målsetting

·        Bedre kvaliteten på folkehelsearbeidet i fylket for på denne måten bidra til å oppfylle nasjonale, regionale og lokale folkehelsemål

·        Sikre kommunene i Nord-Trøndelag avkastning av de investeringer de har gjort ved å delta i HUNT 3

-         tilbakemelding/rapportering av helsedata om ungdom og voksne

-         gir grunnlag for det lokale folkehelsearbeidet

Status

Arbeidet i 2009 har omfattet utarbeidelse av datamateriale og besøk i kommunene for å presentere data. Det er engasjert prosjektmedarbeider ved HUNT forskningssenter som sammen med fagfolk ved HUNT og NTFK utarbeider datamateriale og presentasjonsformer som benyttes i formidlingsarbeidet i kommunene. Det er engasjert en prosjektmedarbeider tilknyttet fylkeskommunen som er ansvarlig for formidlingsarbeidet ute i kommunene. Det gjenstår fortsatt noe arbeid for å få en funksjonell styringsgruppe på plass for prosjektet, men dette har ikke forhindret at det praktiske arbeidet har kommet godt i gang.

Prosjektet ses også på som et viktig ledd i det regionale folkehelsepartnerskapets arbeid for å få etablert folkehelsekommuner gjennom inngåelse av forpliktende partnerskapsavtaler, og opprettelse og kompetansebygging rundt folkehelsekoordinatorstillinger i kommunene.

Økonomi

Prosjektet var ved utgangen av året nesten fullfinasiert innenfor en total kostnadsramme på kr. 2.188.000,-. Det gjenstår fortsatt å få finasiert kr. 200.000,- i henhold til budsjett.

Nord-Trøndelag fylkeskommune står for kr. 800.000,- (kr. 150.000,- fra Folkehelsekomiteen og kr. 650.000,- fra Regionalt utviklingsfond), HUNT forskningssenter NTNU står for kr. 838.000,- hvorav kr. 500.000,- er beregnet som arbeidsinnsats. Helsedirektoratet har foreløpig bidratt med kr. 350.000,- til prosjektet.

 

II. Sunt & Godt

Programleder: Guri Wist

Målsetting

Sunt & Godt skal øke oppmerksomheten om et sunt kosthold, for på denne måten fremme helse og livskvalitet blant befolkningen i fylket, spesielt blant barn og unge.

Samarbeidspartnere i programmet Sunt & Godt er KS, Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag HF, HINT, 4H og Nord-Trøndelag fylkeskommune v/avd. for tannhelse og folkehelse og avd. for videregående opplæring.

Programmet er i 2009, med noen få justeringer, gjennomført etter prosjektplanen til deltakerne i prosjektet.

Deltakere i programmet

Programmet har partnerskapavtaler med følgende:
Frosta kommune, Grong kommune, Høylandet kommune, Snåsa kommune, Midtre Namdal Region, Levanger videregående skole, Verdal videregående skole og Steinkjer videregående skole (avd. Egge). Alle driver lokale prosjekter i henhold til innleverte prosjektplaner.

Besøk til deltakerne

Programleder har besøkt de fleste av deltakerne i programmet.

Økonomi

Budsjettet for Sunt & Godt-programmet er på kr. 2,156 millioner over tre år. Tilskudd til deltakerne i prosjektet utgjør av dette årlig kr. 340.000,-, til sammen kr. 1,020 millioner over tre år. Programmet finansieres gjennom:

-         Statlige stimuleringsmidler til lokalt folkehelsearbeid - forvaltet av Folkehelsekomitéen i Nord-Trøndelag

-         Midler fra Fylkesmannen, avd. sosial, helse og barnevern

-         Midler fra Fylkesmannen, landbruk

-         Midler fra NTFK, sektor helse (stillingsressurs)

-         Bevilgning fra Regionalt utviklingsfond

Fiskesprellprosjektet/Sjømatprosjektet

Fiskesprellprosjektet har blitt inkludert i Sunt & Godt-programmet. Prosjektet er initiert av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Eksportutvalget for fisk (2007). Hovedmålsettingen for Fiskesprell er å øke konsumet av sjømat i barnehagene.

Nord-Trøndelag var med som pilotfylke i 2007/2008. Med bakgrunn i de positive erfaringene fra pilotprosjektet, ble Fiskesprell gjort landsomfattende for barnehageåret 2008/2009. Alle fylker ble invitert til å delta, og Nord-Trøndelag har vært med også dette året. Målsettingen var å kurse ansatte i 40 barnehager i fylket. To kokker fra fylket har deltatt på kurslederkurs for Fiskesprell.

I alt klarte vi å rekruttere 21 barnehager med to ansatte fra hver barnehage. Kursene ble avholdt i februar og april i 2009. Totalt har nå 31 barnehager i fylket deltatt på Fiskesprell-kurs.

Nord-Trøndelag fylke har mottatt kr. 100.000 fra prosjekteierne for å gjennomføre prosjektet i barnehageåret 2008/2009.


III. FOLK2 (2004-2009)

Prosjektleder: Margunn Skjei Knudtsen                 web: www.folk2.no

 

Aktivitetene i FOLK2 ble avslutta i 2009 med nasjonal konferanse 26. og 27. november 2009 i Stjørdal. I 2010 gjenstår rapportering for prosjektet som helhet. FOLK2 omtales som et vellykka prosjekt.

FOLK2 har vært et avtalefesta partnerskapsprosjekt mellom NTFK, Fylkesmannen, HUNT forskningssenter NTNU, HiNT, Helse Nord-Trøndelag HF og Levanger kommune. I tillegg har kommunene Vikna, Flatanger, Grong, Høylandet, Namdalseid, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Stjørdal og Meråker deltatt i partnerskapet. FOLK2 har dessuten samarbeidet med andre aktører gjennom flere delprosjekt. Fylkeskommunen har vært prosjekteier.

Hovedformålet med FOLK2 har vært å bidra til utjamning i sosiale ulikheter i helse og kulturdeltakelse. Prosjektet skulle dessuten bidra til at kunst og kultur ble tilgjengelig for de som vanligvis ikke deltar i kulturelle aktiviteter. Prosjektet skulle også utvikle kunst og kultur som virkemiddel i folkehelsearbeidet.

Prosjektet har samla sett omfatta om lag 50 tiltak/delprosjekt. Både den lokale, regionale og nasjonale interessen for kultur- og helsearbeid har økt i løpet prosjektperioden. Prosjektet har også hatt god mediedekning og artikler om delprosjektene er nå publisert i tidsskrift og antologier. Særlig fikk danseforestillingen Candid Candle og konferansen 26. og 27. november mye oppmerksomhet.  Forskningsresultat basert på HUNT 3-data om sammenhenger mellom kultur og helse har vakt interesse både nasjonalt og internasjonalt.

FOLK2 og kommunene

·        FOLK2 etablerte kultur- og helsesamarbeid med 10 kommuner i samsvar med mål. Samla sett har det vært gjennomført 30 prosjekter/tiltak i kommunene rettet mot ulike målgrupper.

·        Et annet mål var å sikre varig forankring av kultur- og helsearbeidet i kommunene etter prosjektslutt. Dette er langt på veg innfridd.

·        Tilbakemeldinger fra kommunene viser at samarbeidet innad i kommunene og samarbeidet mellom kommunene og frivillige organisasjoner har blitt styrka gjennom FOLK2.

·        Kultur- og helseprosjekt har også blitt støtta i kommuner som ikke er partnerskapskommuner, til eks. Verdal kommune.

Utdanning

Under innsatsområdet utdanning skulle FOLK2 initiere og samarbeide om utviklingstilbud innen kultur- og helsefeltet samt bidra til varig forankring av kultur- og helsetenkningen innen relevant utdanningstilbud. Disse målene er langt på veg oppfylt. Flere studier har nå integrert kultur og helse i ordinær virksomhet, men det gjenstår fortsatt noe arbeid på dette feltet.

Forskning

Resultatmålene for innsatsområdet forskning og forskningsformidling er delvis oppfylt.

·        FOLK2 har gitt støtte/gir støtte til mastergrads- og
FoU-/utviklingsprosjekt. Prosjektene omfatter ulike kulturuttrykk som dans, musikk, sansestimulering og billedkunst. Målgruppene er eldre, funksjonshemmede barn og voksne, ansatte i helse- og omsorgssektor og ansatte/elever og studenter ved videregående skoler og høgskole m.m. Resultatene er fortløpende publisert i relevante fora/medier.

·        HUNT 3-data med oversikt over kulturdeltakelse har blitt et godt utgangspunkt for regional politikk på feltet og nasjonale myndigheter er også interessert i materialet. Forskningsresultater fra samme undersøkelse har vakt stor oppmerksomhet.

·        Det arbeides for at det opprettes et nasjonalt forskningsprogram på feltet.

Økonomi

FOLK2 er et partnerskapsprosjekt og finansieres av NTFK (hovedsakelig gjennom Regionalt uviklingsprogram), Fylkesmannen, HiNT, HUNT forskningssenter NTNU og Levanger kommune. FOLK2 har hatt en samlet økonomisk ramme på kr. 15 millioner.

Midlene i FOLK2 har gått til de 10 samarbeidskommunene, til de øvrige prosjektene, samt til ulike arrangement og lønn/drift prosjektleder. FOLK2 har bidratt med kr. 50.000,- i tre år til de 10 kommunene, mens hver kommune har lagt inn arbeidsinnsats pr. år tilsvarende min. 20% stillingsressurs. I tillegg har de fleste kommunene lagt inn friske midler sammen med tilskuddene fra FOLK2 til tiltak/prosjekt i kommunene. Kommunene har også samarbeidet med frivillige organisasjoner som har lagt ned innsats. Delprosjekt fra FOLK2 har også fått betydelige beløp fra blant annet nasjonale organer som Norsk Kulturråd.

Ved prosjektslutt er økonomien i god balanse.

Evaluering

FOLK2-arbeidet har blitt evaluert på ulike måter; gjennom mastergrads- og FoU-prosjekt samt vurdering av oppnådde resultatmål.

IV. Spreke og Trygge Eldre – Skadeforebyggingsprosjekt i MNR

Prosjektleder: Sissel Pettersen

                           

Spreke og trygge eldre

Samarbeid Midtre Namdalsregionen...image002          

                                                                                             

 

Eldrerådet i Nord-Trøndelag har i samarbeid med Midtre Namdal Region (MNR) drevet fallforebyggingsprosjektet "Spreke og trygge eldre".

Datainnsamlingen ble avsluttet ved utgangen av 2008, mens databearbeiding (statistisk behandling) og prosjektrapport ble sluttført våren 2009. Prosjektrapporten ”Kan fall og fallskader hos eldre forebygges?” ble framlagt for Folkehelsekomiteen i møte 23. juni 2009.

Målsetting

Å bidra til et meningsfullt og vitalt liv for eldre gjennom å forebygge fallulykker og utarbeide en modell for forebyggende arbeid.

Tiltak

Det ble prøvd ut 3 ulike fallforebyggende tiltakspakker fordelt mellom kommunene: 1) forebyggende hjemmebesøk, 2) Risiko- og sårbarhetsanalyser og 3) undervisning til eldre og personell i omsorgstjenesten.

Resultater

Det ble ikke funnet forskjeller i ulykkesfrekvens mellom de gruppene som fikk intervensjon og kontrollgruppene, bortsett fra at det ble observert en signifikant reduksjon i antall fall i den gruppen som mottok forebyggende hjemmebesøk. I tillegg ble det observert en halvering av antall lårhalsbrudd registrert ved Sykehuset Namsos HF fra 2006 til 2007/2008. Dette kan ha hatt en sammenheng med den generelle oppmerksomheten prosjektet fikk i forbindelse med oppstarten første halvår 2007.

 

Innsatsområde fysisk aktivitet og videreføring av FYSAK- arbeidet

FYSAK som prosjekt ble avsluttet ved utgangen av 2007, men FYSAK som ideologi, arbeidsmåte og varemerke føres videre. Fysisk aktivitet ble fra 2008 et eget innsatsområde i folkehelsearbeidet til Nord-Trøndelag fylkeskommune (jfr. vedtak i FT-sak nr. 08/4 - Organisering av folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag), og FYSAK sin modell for systematisk bruk av fysisk aktivitet i forebyggende og helsefremmende arbeid er blitt brukt videre i dette arbeidet.

Fysisk aktivitet er nå et fast innsatsområdet knyttet opp mot partnerskapsavtalene om folkehelsearbeid som er inngått med kommunene og/eller kommuneregioner. I partnerskapsavtalene som tegnes er det et krav om at kommunene skal velge minst tre årlige innsatsområder – ett av disse bør være fysisk aktivitet. Kommunene utarbeider en egen handlingsplan for innsatsområdene. Kommunene har i 2009 mottatt aktivitetstilskudd til folkehelsearbeid, og fysisk aktivitet er ett av områdene som får tilskudd fra dette (jfr. pkt 5 i årsmeldingen om Tilskudd til forebyggende helsearbeid).

 

7.  Internasjonalt arbeid

Det er i 2009 lagt ned et betydelig arbeid sammen med ulike europeiske partnere med sikte på å forberede en prosjektsøknad innenfor EUs helseprogram; søknadsfristen er i mars 2010. Fylkesrådet har bevilget kr. 45.600,- til arbeidet med søknaden.

Ideen bak PoDD-prosjektet (Political Decisions on Determinants) er å utarbeide en modell der politikere og andre beslutningstakere kan få et bedre og mer kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag i folkehelsepolitiske spørsmål. Et av målene er å definere en generisk modell som beskriver beslutningsprosessen og som deretter kan brukes tilpasset ulik politikk og administrasjonsstrukturer på alle administrative nivå innen EU.

 

8.  Organisering

Når det gjelder den overordnede organiseringen av folkehelsearbeidet i fylket, vises det til Folkehelseplan for Nord-Trøndelag 2005-2008. Virketiden for denne planen ble av Folkehelsekomiteen (sak nr. 08/10) vedtatt å gjelde også i 2009, blant annet i påvente av å få gode helsedata fra HUNT 3-undersøkelsen som grunnlag for rullering av planen.

Saken om framtidig organisering av folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag, som ble behandlet av fylkestinget i sak nr. 08/4, har også vært retningsgivende og viktig for arbeidet i 2009.

Intern organisering i fylkeskommunen - folkehelsesekretariatet

Folkehelsearbeidet er organisert under avdeling for tannhelse og folkehelse med fylkestannlege Kari Strand som administrativ leder. Det daglige arbeidet utføres av en folkehelsekoordinator og en folkehelserådgiver. Folkehelsekoordinator er også Folkehelsekomiteens sekretær. I tillegg har prosjektleder for FOLK2-prosjektet også vært engasjert i ca. 50%-stilling som prosjektmedarbeider i Tilbakeføringsprosjektet av HUNT 3-data til kommunene. Denne ressursen overføres til en ny fast stillingsressurs ved avdelingen fra 2010, finansiert av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

 


9.  Økonomi

NTFK’s ramme til driftsbudsjett Folkehelse 2009 (eks. egne prosjekter)

Post

Type kostnad

Budsjett
2009

1

Folkehelsekomiteens tilskuddsordning (pnr. 33 90 80)

300 000

*2

Aktivitetsstøtte kommunene (pnr. 33 90 91)

*3

Koordinatorstøtte kommunene

*4

Tilskuddsordningen ”Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i regi av frivillige lag og organisasjoner", kap. 719 post 73 (pnr. 33 90 90)

5

Drift folkehelsenettverk (samlinger, kurs o.l.)

50 000

6

Kompetanseoppbygging i kommunene

0

7

FoU/evaluering

50 000

8

HUNT forskningssenter

1 400 000

9

Senter mot incest

110 000

10

Adm. Folkehelsekomiteen

90 000

11

Stillinger folkehelse (2 åv)

1 250 000

12

Administrasjon (reiser etc.)

150 000

 

S budsjett

3 400 000

*) I tillegg til fylkeskommunens egen ramme til folkehelsearbeid fikk NTFK i 2009 tildelt til sammen kr. 1,6 millioner i statlige stimuleringsmidler til lokalt folkehelsearbeid, samt kr. 500 000,-  til tilskuddsordningen ”Fysisk aktivitet i regi av frivillige lag og organisasjoner" (se vedlegg 1). Fra 2010 vil de statlige stimuleringsmidlene til folkehelsearbeid inngå i rammeoverføringa til fylkeskommunen og skal da beregnes etter en definert fordelingsnøkkel.


Vedlegg 1
Oversikt over søknader om tilskudd til forebyggende helsearbeid i 2009

 

Folkehelsekomiteens ordinære tilskuddspott, NTFK sektor helse - pnr. 33 90 80:

Tiltak og prosjekter

Søknad

Tilsagn

Steinkjer kommune – kartlegging av ungdoms holdninger til trafikk, rus og fart i Steinkjer kommune

20 000

20 000

Bedriftsidretten i Nord-Trøndelag – utvikling av sykkelkart i Stjørdal, Levanger, Verdal og Steinkjer

66 000

40 000

Stiftelsen Antidoping Norge – forebyggende antidoping arbeid

112 000

Avslag

Norges Jeger- og Fiskerforbund N-T – friluftsaktiviteter for minoritetsgrupper

50 000

30 000

Nord-Trøndelag Idrettskrets – ”Norges sprekeste fylke”

200 000

50 000

Verdalsøra sanitetsforening – utvikling av sansehage

Ikke spes.

Avslag

Stjørdal kommune – tiltak for reduksjon av sykefravær

15 900

Avslag

Tove Seljeskog – bokutgivelse ”Å leve med Akutt intermitterende porfyri”

25 000

Avslag

Inderøy videregående skole – utvikling av danseforestilling

200 000

Avslag

KUN Senter for kunnskap og likestilling – forprosjekt om eldre og medvirkning

50 000

50 000

Steinkjer, Verdal, Levanger kommuner og Helse N-T HF – utdanning av treningskontakter

50 000

50 000

Kjentmann Stjørdal – ”Kjentmannsmerket nr 3 i Stjørdal”

30 000

30 000

DPS Stjørdal – prosjekt ”Lav terskel ut”

72 000

20 000

*) Prosjektgruppa ”DiAktiv” - utvikling og etablering av et fullverdig rehabiliteringstilbud for diabetikere i Ytre Namdal og Bindal

50 000

Behandling utsatt til 2010

Sum søknader og gitte tilsagn

940 900

290 000

Folkehelsekomiteens disponible bevilgning - pnr. 33 90 80

300 000

Restbeløp pr. 31.12.2009

10 000

*) NTFK v/Folkehelsekomiteen mottok i juni en søknad fra en prosjektgruppe til forprosjektet ”DiAktiv Ytre Namdal”. Dette er et prosjekt for utvikling og etablering av et fullverdig rehabiliteringstilbud for diabetikere i Ytre Namdal og Bindal. Etter dialog med søker og med fylkesrådet, ble det bestemt å behandle denne sammen med andre søknader ifm Folkehelsekomiteens tilskuddsmidler for 2010.


Forvaltning av den statlige tilskuddsordningen "Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i regi av frivillige lag og organisasjoner", kap. 719 post 73 - pnr. 33 90 90:

Tiltak og prosjekter

Beløp

Nord-Trøndelag Idrettskrets - prosjektet "Norges Sprekeste Fylke"

50 000

Steinkjer Turnforening, Steinkjer O-klubb, Steinkjer Turmarsjforening - prosjekt for oppfølging av personer med kartlagt risiko for å utvikle livsstilssykdommer

50 000

Stjørdal Helsesportlag – ”Aktiviteter for barn og unge med bistandsbehov”

40 000

Sum tilsagn gitt etter vedtak i Folkehelsekomitéen

140 000

Tilsagn gitt til 51 ulike tiltak og prosjekter etter administrativ behandling

414 000

Annonsering

5 186

Sum disponert

559 186

Bevilgning over Statsbudsjettet kap. 719 post 73 - pnr. 33 90 90

 500 000

Overført fra bundet driftsfond 2008

91 263

Restbeløp pr. 31.12.2009

32 077

 

Statlig tilskuddsordning "Lokalt folkehelsearbeid / partnerskap for folkehelse"
kap. 719 post 60 - pnr. 33 90 13:

Tiltak og prosjekter

Beløp

Aktivitetsmidler til folkehelsetiltak i kommunene (til utbet 2009: 860’, avsatt 2010: 340’)

1 200 000

Tilsagn til støtte for etablering av folkehelsekoordinatorstillinger i kommunene

400 000

Sum disponert

1 600 000

Bevilgning over Statsbudsjettet kap. 719 post 73 - pnr. 33 90 13

1 600 000

Restbeløp pr. 31.12.2009

0

 


Vedlegg 2
Reglement for Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag

(Vedtatt av fylkestinget 18.10.07 i sak nr. 07/67)

 

§ 1       Sammensetning og oppnevning

Folkehelsekomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av fylkestinget.

To av medlemmene med varamedlemmer velges blant medlemmene i den fylkestingskomiteen som har ansvar for helse- og sosialsaker.

Fylkestinget velger leder og nestleder blant ovennevnte medlemmer.

I tillegg til valgte medlemmer deltar i møtene representanter fra følgende institusjoner som faglig/konsultative medlemmer:

·         Nord-Trøndelag idrettskrets

De faglig/konsultative medlemmene deltar i møtene med møte- og talerett, men uten stemmerett.

 

§ 2       Rolle, arbeidsområde og arbeidsmåter

Folkehelsekomiteen er et fylkeskommunalt organ, som er rådgivende i alle saker som gjelder folkehelse og koordinering av folkehelsearbeid i fylket.

Folkehelsekomiteen skal medvirke til at folkehelseperspektivet blir ivaretatt innenfor all planlegging og drift. Dette betinger et tett samspill med øvrige fylkeskommunale samt eksterne organer.

Folkehelsekomiteen gir tilrådinger eller tar opp saker overfor fylkestinget, fylkesrådet og øvrige fylkeskommunale eller eksterne organer i alle folkehelsespørsmål.

Folkehelsekomiteen kan ta opp saker av eget tiltak innen ansvarsområdet.

Folkehelsekomiteen eller møtelederen kan gi andre anledning til å delta i møtene med talerett i spesielle saker eller anledninger.

Protokoll fra folkehelsekomiteens møte skal følge saksdokumentene til øvrige fylkeskommunale organer som behandler saken.

Fylkesrådet kan tildele folkehelsekomiteen beslutningsmyndighet iht. Kommunelovens § 20, samt delegert disponeringsmyndighet innenfor fylkeskommunens budsjett.

 

§ 3       Saksbehandling, møteordning, mv.

Folkehelsekomiteen ivaretar sine funksjoner iht. Kommunelovens generelle forvaltningsbestemmelser for fylkeskommunale utvalg, jf. Kommunelovens kap. 6 (KL §§ 29 - 39), herunder bestemmelser om:

·         mv.

 

§ 4       Sekretariat

Møtelederen sørger for at de saker som legges fram for Folkehelsekomiteen er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, reglement eller andre bindende instrukser gir.

Fylkesrådet sørger for faglig og teknisk sekretariatsfunksjon for Folkehelsekomiteen, herunder hensiktsmessig koordinering med den øvrige fylkesadministrasjonen.

 

§ 5       Rapportering og kommunikasjon overfor øvrige organer

Det skal iht. Kommunelovens generelle saksbehandlingsregler føres møtebok (protokoll) over forhandlingene i utvalget. Utskrift av møteboka sendes medlemmene og varamedlemmene. Møteboka legges fram til godkjenning i påfølgende møte.

Utskrift av godkjent møtebok sendes fortløpende til Fylkesrådet.

Fylkesrådet skal på grunnlag av møteboken og annen tilgjengelig informasjon holde seg løpende orientert om de problemstillinger som Folkehelsekomiteen reiser, samt foreta nødvendige initiativ og styringsgrep i tilknytning til fylkeskommunens plan- og driftsprosesser mv.

Folkehelsekomiteen utarbeider hvert år en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen legges fram for fylkestinget, vedlagt Fylkesrådets kommentarer.

Etter fylkestingets behandling sendes årsmeldingen til aktuelle fylkeskommunale organer samt eksterne interessenter.

Det forutsettes et godt funksjonelt samspill mellom Fylkesrådet og Folkehelsekomiteen. Begge organer kan i tillegg til ovennevnte generelle informasjonsrutiner invitere til særskilte drøftingsmøter mellom organene.


Vedlegg 3
Organisering av folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag

Fylkestingets vedtak i sak nr. 08/4, fattet i plenum 27.2.2008

1.    Fylkestinget vedtar den fremlagte planen for organisering av folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag slik den foreligger.

2.    Fylkestinget ber fylkesrådet bidra til finansiering av den planlagte aktivitetsøkningen gjennom Regionalt utviklingsprogram.

3.    Fylkestinget forutsetter at folkehelsearbeidet skjer gjennom et godt og funksjonelt samspill mellom fylkesrådet og folkehelsekomiteen.

4.    Fylkestinget ber om at framtidig finansiering av folkehelsearbeidet i større grad bør skje over ordinært driftsbudsjett. Samtidig må finansiering over RUP vektlegges for nye prosjekt. Dette avklares ved den årlige budsjettbehandling.

5.    Plan for organisering av folkehelsearbeidet skal evalueres etter 2 år.

6.    Fylkestinget ber om at det kommer en årlig sak til fylkestinget, for å kunne følge opp intensjonene i den vedtatte folkehelseplanen.

7.    Fylkestinget ber om at det iverksettes målrettede tiltak for å imøtekomme diabetesproblematikken i tråd med intensjonene i den nasjonale diabetesplanen.

--------------------------

 

Organisering av folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag

 

Sammendrag

Folkehelsekomiteen har i 2007 arbeidet med forslag til endret organisering av folkehelsearbeidet og anbefaler at dagens ordning endres fra prosjektbasert satsing til del av regulær virksomhet.

 

Saken har blant annet bakgrunn i St. meld. nr. 16 (2002-2003) ”Resept for et sunnere Norge”, St.meld. nr. 20 (2006-2007) ”Nasjonal strategi for å utjevne sosiale ulikheter i helse” og Folkehelseplan for Nord-Trøndelag 2005-2008 (Folkehelseplanen).

 

Folkehelsearbeidet i fylkeskommunal regi er i dag prosjektbasert på regionalt nivå og mellom regionalt og lokalt nivå. Kommunene har flere koordinatorer/ressursgrupper som driver arbeidet og kommunene forholder seg til ulike program/prosjekt og ulike prosjektledere på regionalt nivå. Kommunene må i tillegg inngå flere avtaler.

 

Folkehelsearbeidet i fylket ledes over fra prosjektbasert satsing til fastere strukturer. Som ledd i dette arbeidet opprettes avtalefestet partnerskap for folkehelse mellom regionale aktører og mellom regionalt og lokalt nivå. Fylkeskommunen koordinerende rolle blir mer tydelig. Det regionale partnerskapet skal utvides. Folkehelsekomiteen skal fortsatt fordele midler til og fastsette de faglige rammene for folkehelsearbeidet i samsvar med dagens praksis. Folkehelsekomiteen utvides med representasjon fra HUNT forskningssenter, NTNU.

 

Folkehelsearbeidet operasjonaliseres gjennom innsatsområder i stedet for gjennom prosjekt og program. Utjamning av sosiale ulikheter i helse skal være gjennomgående mål i alle innsatsområdene. Tentative innsatsområder er Fysisk aktivitet og kosthold/ernæring, psykisk helse, rus- og tobakksforebygging og kultur og helse.

Kommunene vil få aktivitetstøtte og støtte til opprettelse av folkehelsekoordinatorstillinger. Folkehelseplanen gjelder inntil planen rulleres og de nåværende programmene sluttføres som planlagt.

 

Det legges opp til at endringene skal finansieres innen sektor for helse og finansiering fra Regionalt utviklingsprogram.

 

 

 


 

Folkehelseorganiseringen i Nord-Trøndelag

Kostnader og finansiering av dagens organisering og framtidig organisering

Budsjett- / finansieringsplan

Dagens ordning

pr. år

Ny ordning

2008

2009

2010

2011

 

Noen forutsetninger:

 

 

 

 

 

1.1

Antall nye folkehelsekommuner

0

6

6

6

6

1.2

Antall folkehelsekommuner totalt,

0

6

12

18

24

1.3

Sats kommunetilskudd til stilling folkehelsekoordinator

0

150 000

150 000

150 000

150 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader:

 

 

 

 

 

2.1

Støtte til koordinatorstillinger i kommunene

0

900 000

900 000

900 000

900 000

2.2

FYSAK/Innsatsområde fysisk aktivitet og kosthold.

1 085 795

600 000

800 000

1 600 000

1 600 000

2.3

Sunt & Godt/Fra 2009 Innsatsområde fysisk aktivitet og kosth.

775 000

575 000

575 000

0

0

2.4

Støtte til frivillige organisasjoner - tiltak lavterskel fysisk aktivitet

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

2.5

FOLK2/Innsatsområde kultur og helse.

1 753 000

1 753 000

1 000 000

500 000

500 000

2.6

PREMIS/Innsatsområde rus- og tobakksforebygging

611 000

611 000

400 000

500 000

500 000

2.7

Spreke og trygge eldre/Fra 2009 andre innsatsområder

250 000

200 000

0

0

0

2.8

Andre innsatsområder

0

0

400 000

500 000

500 000

2.9

Støtte prosjekt - ulike aktører

500 000

300 000

300 000

300 000

300 000

2.10

Tilskudd Senter mot incest

100 000

103 000

106 000

109 000

113 000

2.11

Tilskudd HUNT forskningssenter NTNU

1 289 000

1 327 000

1 367 000

1 408 000

1 450 000

2.12

Prosjekt tilbakeføring kommunedatar

300 000

700 000

650 000

0

0

2.13

FoU (evaluering m.m.)

0

65 000

150 000

300 000

300 000

2.14

Drift nettverk

0

100 000

150 000

250 000

250 000

2.15

Folkehelsekoordinator NTFK

500 000

600 000

600 000

600 000

600 000

2.16

Folkehelserådgivere NTFK/Fysisk aktivitet og kosthold m.m.

0

500 000

550 000

1 150 000

1 150 000

2.17

Administrasjon og andre driftsutgifter (omfatter også utgifter til Folkehelsekomite m.m. i 2007)

350 000

140 000

140 000

210 000

210 000

 

Sum kostnader

8 013 795

8 974 000

8 588 000

8 827 000

8 873 000

 

Inntekter:

 

 

 

 

 

3.1

Tilskudd fra staten - strukturmidler folkehelsearbeid - kap. 719.60

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

3.2

Tilskudd fra staten - lavterskel fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner - kap. 719.73

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

3.3

Tilskudd fra staten - stimulere til lokal aktivitet innen kosthold, ernæring og røykfrihet og ressusrgrupper - kap. 719.60

0

350 000

350 000

350 000

350 000

3.4

Eksterne bidrag Sunt&Godt/Innsatsområde fys. aktiv. og kosth.

350 000

300 000

300 000

300 000

300 000

3.5

Eksterne bidrag til finansiering av FOLK2/kultur og helse

753 000

753 000

376 500

300 000

300 000

3.6

Tilskudd fra MNK Rus til PREMIS / 2009 Rusforebygg. flere aktører

368 000

368 000

350 000

350 000

350 000

3.7

Eksterne bidrag andre innsatsområder

0

0

200 000

200 000

200 000

3.8

Eksterne bidrag  finansiering Spreke og trygge eldre

150 000

150 000

0

0

0

3.9

Eksterne bidrag finansiering tilbakeføring kommunedata

150 000

450 000

450 000

0

0

3.10

Eksterne bidrag finansiering FoU (evaluering m.m.)

0

0

100 000

200 000

200 000

 

Sum ekstern finansiering

3 771 000

4 321 000

4 126 500

3 700 000

3 700 000

 

Internt finansieringsbehov:

 

 

 

 

 

4.1

Samlet tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

4 242 795

4 653 000

4 461 500

5 127 000

5 173 000

4.1.1

Fra NTFK, Sektor helse

2 500 000

2 900 000

2 900 000

3 450 000

3 450 000

4.1.2

Fra NTFK, Utviklingsmidler

1 742 795

1 753 000

1 561 500

1 600 000

1 723 000

 

Sum finansiering

8 013 795

8 974 000

8 588 000

8 827 000

8 873 000

 


Vedlegg 4
PARTNERSKAPSAVTALE om folkehelsearbeid

mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Xxxx kommune

 

Bakgrunn

Partnerskap for folkehelse er i en rekke sentrale dokumenter fremhevet som den anbefalte samarbeidsformen mellom regionalt og lokalt nivå for et godt folkehelsearbeid.

Denne avtalen bygger på følgende dokumenter:
- St.meld. nr. 16 (2002-2003) – Resept for et sunnere Norge
- Fylkestingsak fra feb. 2008 om organisering av folkehelsearbeidet
- Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeid

Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

 

§ 1. Fylkeskommunens ansvar i folkehelsearbeidet

       Fylkeskommunen skal fremme folkehelse herunder trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge sykdom, skade eller lidelse, samt bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

 

§ 2. Virkeområde

       Loven gjelder for fylkeskommuner. Det som er fastsatt for fylkeskommuner i denne loven, gjelder også for Oslo kommune.

 

§ 3. Fylkeskommunens oppgaver med å fremme folkehelse

       Fylkeskommunen skal fremme folkehelse jf. § 1 innen de oppgaver som fylkeskommunen er tillagt, herunder regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

 

       Fylkeskommunen skal være pådriver for, og samordne folkehelsearbeidet i fylket, bl.a. gjennom alliansebygging og partnerskap og ved å understøtte kommunenes folkehelsearbeid.

 

       To eller flere fylkeskommuner kan samarbeide om å utføre oppgaver etter loven når det er hensiktsmessig for å samordne arbeidet over fylkesgrenser.

 

§ 4. Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i fylket

       Som grunnlag for folkehelsearbeidet i fylket, jf. § 3, skal fylkeskommunen ha den nødvendige oversikt over helsetilstanden i fylket og de faktorer som kan virke inn på denne, herunder trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller.

 

       Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til fylkeskommunens oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket, herunder om plikt til å gjennomføre befolkningsundersøkelser, og om innholdet i og gjennomføringen av slike undersøkelser i fylket.

 

§ 5. Ikrafttreden

       Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

 

Fra 1. jan 2010 iflg. res. 19. juni 2009 nr. 679


1.    Aktørene

Dette er en partnerskapsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune på vegne av det regionale folkehelsepartnerskapet og Xxxxx kommune.

 

2.    Formål

Folkehelsearbeid er definert som samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon.

En rekke forhold påvirker befolkningens helse som for eksempel sosiale og økonomiske faktorer, miljørelaterte faktorer, levevaner og livsstil. Folkehelsearbeid er bevisst, systematisk arbeid rettet mot disse faktorene.

Et mål for folkehelsearbeidet er å oppnå flere gode leveår med god helse og reduserte helseforskjeller, gjennom å:
- identifisere og påvirke viktige faktorer for helsen
- styrke helsetjenestens forebyggende innsats
- bidra til at andre samfunnssektorer ivaretar helse.

Partnerskapsavtalen skal bidra til en helhetlig og framtidsrettet utvikling av regionens og kommunens folkehelsearbeid.

 

3.    Innholdet i avtalen

Avtalen omhandler organiseringen av folkehelsesamarbeidet, aktørenes respektive forpliktelser og avtalens varighet.

 

4.    Organisering

På regionalt nivå er folkehelsesamarbeidet organisert som partnerskap gjennom Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag. Fylkeskommunen inngår på vegne av Folkehelsekomiteen avtale om folkehelsesamarbeid med den enkelte kommune eller sammenslutninger av kommuner (regionråd o.l.).

Det lokale folkehelsearbeidet organiseres slik at forpliktelsene under avtalens punkt 5 oppfylles.

 

5.    Forpliktelser

Fylkeskommunens forpliktelser til denne avtalen er å bidra med:

·         faglig bistand, informasjon, kompetanseoppbygging og nettverksutvikling

·         tilbakeføring av HUNT 3-data som grunnlag for planer og prosesser i kommunens folkehelsearbeid

·         økonomisk støtte til å opprette lokal folkehelsekoordinatorstilling

·         årlig økonomisk aktivitetsstøtte til folkehelsetiltak innenfor innsatsområder som kommunen fokuserer på i avtaleperioden. Prinsippet er et fast grunnbeløp og et innbyggerbasert tilleggsbeløp.

 

Kommunens forpliktelser til denne avtalen er:

·         forankring av folkehelsearbeidet i kommunens ledelse og overordnet plan

·         tverretatlig og tverrfaglig engasjement med deltakelse av alle sektorer i kommunen og samarbeid med frivillige organisasjoner og andre aktører i lokalsamfunnet

·         å ansette en koordinator for kommunens samlede folkehelsearbeid. Koordinatoren må være plassert slik han/hun kan kommunisere direkte med de ulike etatene og kommunens ledelse

·         kommunen utarbeider en handlingsplan for innsatsområdene med tilhørende ressurser til tiltak og utviklingsarbeid. Det forventes tiltak innen minimum tre innsatsområder årlig

·         årlig rapportering for eksempel på nettverkssamlinger i regi av fylkeskommunen.

 

6.    Varighet

Partnerskapsavtalen har en varighet på n år og gjelder for perioden
01.01.20xx – 31.12.20xx. Det er en intensjon at samarbeidet fortsetter og avtalen vurderes på nytt mot slutten av avtaleperioden.

 

7.    Generelle avtalevilkår

Partnerskapsavtalen kan forandres av aktørene dersom det viser seg å være nødvendig og partene er enige om dette.

Partnerskapsavtalen kan sies opp av hver av partene med et halvt års varsel.

Oppstår det uenighet eller tvister som innebærer at en av partene ser seg tjent med å tre ut av partnerskapet, skal en i oppsigelsestiden bidra til en ordentlig avvikling.

Resultat fra samarbeidet, rapporter, publikasjoner o.l. skal i størst mulig grad stilles til disposisjon i aktuelle fagmiljø.

 

8.    Undertegning og godkjenning

Avtalen er undertegnet i to eksemplar, - ett til hver av partene.

 

 

 

 

Sted dd. måned 20xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

 


Xxxx kommune