Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. september 2009 kl 14.30

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer, møterom Laura Kieler, 5. etg.

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll:

41/09

STIKLESTAD NASJONAL KULTURSENTER

ORIENTERING FRA FYLKESRÅDETS LEDER

42/09

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

43/09

TILLEGGSOPPLYSNINGER

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 1700-1/2009

VEGVEDLIKEHOLD OG INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

44/09

REFERATSAKER

45/09

MUSIKK I NORD-TRØNDELAG

46/09

REVISJON 2009

47/09

ORIENTERING FRA REVISOR

48/09

ORIENTERING FRA SEKRETÆR