Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29. og 30. september 2009.   Møtestart første dag kl 13.00

(etter bedriftsforsamling i NTE Holding AS)

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL

PROGRAM

Program for møter i fylkestingets komiteer 22.09.09

Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

SAKLISTE:

Sak nr:

Saksframlegg:

Saksprotokoller/
Vedtak

09/62

Suppleringsvalg september 2009

Tillegg til saksframlegget, datert 29.09.2009

Innstilling fra valgnemnda

Saksprotokoll/
Vedtak

09/63

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS.
Oppnevning til representantskapet

Innstilling fra valgnemnda

Saksprotiokoll/
Vedtak

09/64

Midtnordenkomiteen - Årsberetning for 2008

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

09/65

Handlingsprogram nye fylkesveger 2010-2013 (2019)

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

09/66

Fylkesdelplan vannforvaltning. Felles forvaltningsplan for Vannregion Trøndelag. Tiltaksprogram for Follafjorden og Stjørdalsvassdraget

Komitèinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

09/67

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Komitèinnstilling

Saksprotokoll
Vedtak

09/68

Forvaltningsrevisjonsrapport 1700-1/2009 -

Vegvedlikehold og intern kontroll Nord-Trøndelag fylkeskommune
Tillegg til saka, utdelt til fylkestingsmedlemmene under samlinga

Saksprotokoll/
Vedtak

09/69

Justeringer i reglene for godtgjørelser og støtte til politisk arbeid i NTFK

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

09/70

Hurtigbåtavtalen. Orientering

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak


09/71

Sak fremmet og behandlet under fylkestingets åpning:

Valg av nytt fylkesrådsmedlem og ny nestleder i fylkesrådet, etter Susanne Bratli


Saksprotokoll/
Vedtak

                   Saker fremmet under fylkestinget åpning, under henvisning til
pkt. 25 i fylkestingsreglementet (Representantforslag):

09/72

Opplæring i snøskuterkjøring i Indre Namdal

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak

09/73

”Ny strategi imot mobbing”

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
Vedtak