Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. og 29. april 2009

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

Møter i fylkestingets komiteer:   21.04.2009 og 28.04.2009

Program for komitemøter 21.04.2009

 

PROGRAM

 

MØTEPROTOKOLL

 

Fordeling av saker på fylkestingets komiteer 

SAKLISTE:

Sak nr:

 Saksframlegg:

 

09/16

Årsmelding 2008 for Forbrukerpolitisk utvalg

Komitéinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/17

Årsmelding for Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag 2008

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/18

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Sosial-, helse- og barnevernmelding 2008

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/19

Strategi for kompetanseutvikling i videregående opplæring i Nord-Trøndelag 2009-2012

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/20

Fylkesvegplan 2010 - 2013

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/21

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF - Årsberetning og regnskap 2008

Komitéinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/22

Fylkeskassens årsoppgjør - årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2008

Komitéinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/23

Strategi for entreprenørskap for ungdom i Nord-Trøndelag - 2009-2012

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/24

Drift av Nasjonal Digital Læringsarena etter 2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/25

Karriereveiledning Nord-Trøndelag - utvikling av helhetlig strategi for karriereveiledning i et livslangt perspektiv

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/26

Regionalt Utviklingsprogram (RUP) 2008. Rapport

Komitéinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/27

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag - Årsrapport 2008

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/28

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2008

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/29

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2008

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

0930

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2008

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/31

Forvaltningsreformen - Orientering om framdrift med spesiell vekt på samhandling med Fylkesmannen

Komitéinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/32

Framtidig samarbeid i Trøndelag

Komitéinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/33

Rock City Namsos – støtte fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/34

Nord-Trøndelag Fylkesgalleri - konsolideringsprosess innenfor kunstområdet

Saksprotokoll/
vedtak

09/35

Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/36

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Saksprotokoll/
vedtak

09/37

Søknad om endring av garantistillelse for E6 Øst ( E6 Trondheim - Stjørdal)

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/38

Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk - Forslag til medlemmer/varamedlemmer for perioden 01.07.09 - 01.07.13

Saksprotokoll/
vedtak

09/39

Kontrollutvalgets rapport etter kontrollhøring 03.04.2009 om økonomien ved Nord-Trøndelag Teater

Saksprotokoll/
vedtak

09/40

Suppleringsvalg april 2009

Saksprotokoll/
vedtak

09/41

Forslag fremmet under henvisning til pkt. 2.4. i komitereglementet:
Uttalelse vedrørende årets jordbruksavtale

Komitèinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

09/42

Forslag fremmet under henvisning til pkt. 25 i fylkestingets reglement:
Ordning med trafikalt grunnkurs i den videregående skolen - utredning

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

 

Int. nr:

Interpellasjoner:

 

09/4

Christina Ramsøy (Sp): Sommerskole

Saksprotokoll/
svar/forslag

09/5

Trude Holm (Sp): Bedre utnyttelse av vannkrafta

Saksprotokoll/
svar/forslag

09/6

Ole Berget (Frp): Ro og orden i skolehverdagen

Saksprotokoll/
svar/forslag