Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 1., 2. og 3. desember 2009.    Møtestart første dag kl 09.00

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL

PROGRAM

Program komitemøter 24.11.2009

Fordeling av saker på fylkestingets komiteer

SAKLISTE:

Sak nr:

Saksframlegg:

Saksprotokoller

09/74

Endring av garanti til Namdalsprosjektet

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/75

Felles fylkesplan for Nord- og Sør-Trøndelag 2009 - 2013. Samhandlingsprogram for 2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/76

Driftsrapport 2/2009 pr. 30.9.2009 til fylkestinget, budsjettjustering

Notat til fylkestinget datert 26.11.09

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/77

Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-13

Notat til fylkestinget datert 26.11.09

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/78

Forvaltningsreformen - Status

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/79

Organisering av utviklingsarbeid for veginvesteringer – Fra fjord til fjell a/s

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/80

Byggegrenser langs fylkesveger i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/81

Bompengesøknad Fosenvegene- ei tim' te by'n

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/82

Regionalt Utviklingsprogram 2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/83

Trøndelagsrådet. Vedtektsendring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/84

Avtaler om fylkesvegbru på damkonstruksjoner

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/85

Alkolås i skolebussene

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/86

Kollektivtransport i distriktene (KID) - Statusrapport

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/87

Nord-Trøndelag Teater AS - budsjettendring angående selskapets aksjekapital

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/88

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/89

Regionalt forskningsfond for Midt-Norge. Samarbeidsavtale

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/90

Fiskeri og havbrukspolitikk i LU-området; uttalelse fra Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/91

Eierskap i Museet Midt IKS

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/92

Avvikling av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/93

Prosjektet ”Flere gjennom” i videregående opplæring – Statusrapport pr. november 2009

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/94

Midtlyngutvalget NOU 2009:18 Rett til læring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/95

Fagskolen etter forvaltningsreformen

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/96

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/97

Justering av diverse reglementer i tilknytning til fylkestinget

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/98

Suppleringsvalg - desember 2009

Saksprotokoll

09/99

Miljødepartementet - Endring i rovviltforskriften - Samisk representasjon i rovviltnemndene. Høring

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

09/100

De regionale helseforetak - forslag til kandidater til nye styrer

Saksprotokoll

 

09/101

Økning av oppdrettsvolum i laksenæringa i 2010 gjennom MTB (maksimal tillatt biomasse); høringsinnspill fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Komiteinnstilling

Saksprotokoll

 

Int nr:

Interpellasjoner:

09/9

Trude Holm (Sp):
Villaksen - har fylkeskommunen et ansvar?

Saksprotokoll
svar/vedtak

09/10

Arnfinn Monsen (SV):
Bruk av reservasjonsretten mot EUs datalagringsdirektiv

Saksprotokoll
svar/forslag

09/11

Einar Strøm (Sp):
Et trettenårig skoleløft i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll/
svar/vedtak

09/12

Sara Kveli (Ap):
Nullvisjon for selvmord i Nord-Trøndelag?

Saksprotokoll/
svar/vedtak

09/13

Åse Marie Hagen (Ap):
En hverdag til det beste for nord-trønder'n

Saksprotokoll/
svar/vedtak

09/14

Britt Tønne Haugan (KrF):
Anbudspraksis innen helse- og omsorgssektoren

Saksprotokoll/
svar/forslag

09/15

Tore Kristiansen (Frp):
Hvor går grensen for hvor mye av fylket som skal vernes og stilles ut på museum

Saksprotokoll/
svar